Urząd Gminy Michałowice
07.04.2017 14:08

Zaproszenie do Komisji Konkursowej

   Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ust. 2, art.13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Zgłoszenie kandydatury w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  05-816  Michałowice.

 

   Wszelkich informacji udziela Referat Kultury i Spraw Społecznych, tel. 22 350 91 41.

 

   Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział
w konkursie.” Jednocześnie kandydat na członka Komisji nie może pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności podczas oceniania ofert.

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

          Krzysztof Grabka

Data publikacji: 07.04.2017 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:44
Wyświetleń: 61
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji