Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.10.2023 09:49

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowiceo ogłasza

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PPRACY

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi

pracownik socjalny-1 etat

 

 1. Do głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało:
 1. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania usług opiekuńczych, w tym usług świadczonych w mieszkaniu chronionym oraz w Dziennym Domu Senior+ oraz innych rodzajów świadczeń dla osób objętych usługami opiekuńczymi;
 2. prowadzenie postępowań w sprawach usług opieki wytchnieniowej i asystencji osobistej;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej i aktualizacji odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej;
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym w związku z kierowaniem do ŚDS;
 5. świadczenie pracy socjalnej i organizowanie społeczności lokalnej na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów;
 6. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób starszych i z niepełnosprawnościami;
 7. pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów;
 8. udział w pracach grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty;
 9. organizowanie, koordynowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sąsiedzkich, usług opieki wytchnieniowej oraz asystencji osobistej;
 10. organizowanie pracy opiekunek i asystentów;
 11. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego;
 12. opracowanie zasad korzystania z usług i dbanie o jakość świadczonych usług,
 13. podejmowanie działań na rzecz dostępności i rozwoju usług w społeczności lokalnej.
 14. współpraca i współdziałanie z innymi zespołami i stanowiskami w ramach sekcji, komórkami organizacyjnymi ośrodka, społecznością lokalną, specjalistami, instytucjami i organizacjami;
 15. prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości z realizowanych zadań.
 16. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych czynności w celu ustalenia   sytuacji klienta i jego problemów w tym wywiady na wniosek uprawnionych instytucji,
 17. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin
 18. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej;
 19. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 20. udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy,
 21. opracowanie planów pomocy ,
 22. prowadzenie dokumentacji realizowanych działań ,
 23. tworzenie projektów decyzji administracyjnych ,
 24. praca w systemie TT Pomoc .

 

 1. wymagania niezbędne:
 1. Do naboru może przystąpić osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 116 i 156 ustawy) m. in. posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 1. obywatelstwo polskie. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 3. biegła umiejętność obsługi komputera (  pakietu MS OFFICE ) i urządzeń biurowych.
 4. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres , kreatywność, samodzielność , sumienność,
 5. dobra komunikacja interpersonalna;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego i w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 4. kopia świadectw pracy dokumentujących ewentualny dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 5. podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
 7. przedstawienie oczekiwań finansowych
 8. podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt.1-6 powoduje odrzucenie oferty.

 1. Dodatkowe informacje

Proponujemy zatrudnienie w wymiarze 1 etat, umowa o pracę  na czas określony z możliwością przedłużenia. Praca w budynku  Urzędu  Gminy Michałowice w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek oraz ciągi komunikacyjne są dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie, uczestnictwem w spotkaniach oraz bezpośrednim kontaktem z klientem w miejscu jego zamieszkania. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 1.  Termin złożenia dokumentów

Oferty w postaci kompletu dokumentów określonych w pkt. 4 niniejszego Ogłoszenia należy składać w terminie do dnia 25.10.2023 r.  Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na dres sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl lub w formie papierowej przesłane lub złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Pracownik socjalny” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice z zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 25.10.2023r.

 

 1. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

Data publikacji: 10.10.2023 10:11
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2023 08:48
Wyświetleń: 355
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki