Urząd Gminy Michałowice
1346

Części obszaru Pecice - wieś Sokołów obejmujący fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice po wschodniej stronie ul. Parkowej na południe od ul. Sokołowskiej.

UCHWAŁA Nr LVIII/425/2002

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice - "wieś Sokołów" - obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu: uchwały nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, oraz uchwały nr XLVIII/355/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającej uchwały nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę nr XXXIX/235/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001r. zmieniającą uchwały nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 

Zatwierdza się część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice - "wieś Sokołów" - obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice, zwany dalej "planem".

 

§ 2. 

1). Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice, w granicach planu wyznaczonych przez: oś ul. Parkowej - oś ul. Sokołowskiej - wschodnia granica obrębu geodezyjnego wieś Pęcice - granica pomiędzy działkami nr ew. 436 i 437 we wsi Pęcice.

2)  Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2.000, stanowiącym integralną część planu (załącznik nr 1 do uchwały).

 

§ 3. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

  1)  Przeznaczenia terenów.

  2)  Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

  3)  Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

  4)  Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

  5)  Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 4. 

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

 

2.1. Definicje pojęć ujętych w planie

§ 5. 

1). Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a)  Planie - należy przez to rozumieć część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice - "wieś Sokołów" - obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice.

b)  Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

c)  Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

d)  Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

e)  Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

f)   Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

g)  Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2 m ponad poziom terenu.

h)  Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu), przy czym dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych.

i)   Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

j)   Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

k)  Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

l)   Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć: ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe); tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym; tereny komunikacji kolejowej; tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody; tereny usług oświaty, administracji i kultury; tereny mieszkaniowe komunalne.

m) Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

n)  Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m.

o)  Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

p)  Zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

q)  Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki nie związane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

r)   Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

s)  Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

t)   Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie Rozporządzenie nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

u)  Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

v)  Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

 

2)  Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

3)  W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2. Przeznaczenie terenu

§ 6. 

1). Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

  2)  Plan wyznacza:

a)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne - określane dalej jako tereny MN;

b)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usługi - określane dalej jako tereny MN/U;

c)  tereny komunikacji kołowej - określane dalej jako tereny KD;

  3)  Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 7. 

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):
1) Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.
2) Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.
4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2.
5) Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000 m2.
b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000 m2.
c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.
6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.
7) Dla terenów MN Plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
8) Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.
9) Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
10) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.
12) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich. 
 

§ 8. 

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i usług (MN/U):

  1)  Dla terenów MN/U plan ustala rozwój:

a)  funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolno stojących;

b)  oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki.

  2)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  3)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1.000m2.

  4)  Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2.000m2.

b)  Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1.000m2, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

c)  Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  5)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.

  6)  Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

  7)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

  8)  Ustalenia zawarte w pkt 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

  9)  Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji

10)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40 m.

11)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1.200 m2.

12)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

13)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.

14)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

15)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN/U do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

§ 9. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

  1)  Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

  2)  Dla terenów KD plan ustala:

a)  realizację jezdni komunikacji kołowej,

b)  wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)  realizację ścieżek rowerowych,

d)  realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)  lokalizację miejsc parkingowych;

f)   rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)  lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)  zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

  3)  Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

  4)  Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 10. 

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostki b6.

 

2.3. Inne ustalenia

§ 11. 

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

  1)  Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

  2)  Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

  4)  Tereny lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 12. 

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach:

  1)  Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

  2)  Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

 

§ 13. 

Plan wyznacza zasięg terenów zmeliorowanych:

  1)  Dla obszarów zmeliorowanych plan ustala obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z instytucją odpowiedzialną za eksploatację urządzeń melioracyjnych (obecnie Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych).

 

§ 14. 

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

  1)  Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

  2)  Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)  maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b)  ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)  ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d)  Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 15. 

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

 

3.1. Kształtowanie zieleni

§ 16. 

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej.

 

§ 17. 

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 18. 

1). Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

  2)  Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

  3)  Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

3.2. Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami

§ 19. 

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

 

4.1. Komunikacja kołowa

§ 20. 

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i dróg wewnętrznych.

 

§ 21. 

1). Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

  2)  W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

a)  ulice lokalne: 1KDL ul. Sokołowska, 2KDL ul. Parkowa, 3KDL-12m;

b)  oraz drogi wewnętrzne (dojazdy publiczne i prywatne);

  3)  Plan zaleca realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości 8m;

  4)  Plan dopuszcza dla istniejących dróg wewnętrznych minimalną szerokość 5m pod warunkiem uzyskania opinii zarządcy drogi.

 

§ 22. 

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

  1.  dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków;

  2.  dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

  3.  dla domów jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach powyżej 1.000m2.

 

4.2. Komunikacja publiczna - zbiorowa

§ 23. 

Plan zaleca realizację ulic głównych, zbiorczych i lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

 

5.1. Lokalizacja sieci uzbrojenia

§ 24. 

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

  1)  Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

  2)  Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym podmiotem eksploatującym.

  3)  Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

  4)  Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

5.2. Sieci wodociągowe

§ 25. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

  1)  Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu "Pęcice".

  2)  Jako uzupełniające źródła zaopatrzenia w wodę plan wskazuje: wodociąg "Komorów" oraz wodociąg WUC "Warszawa".

  3)  Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody na terenach skanalizowanych w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem).

 

§ 26. 

1). Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych wodociągu "Pęcice".

  2)  Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu "Pęcice" dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wodociąg "Pęcice" należy połączyć z wodociągiem "Komorów".

  3)  Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

 

5.3. Sieci kanalizacyjne

§ 27.

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

  1)  Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków "Pruszków" w Pruszkowie lub inną wskazaną przez gminę.

  2)  Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Utraty.

 

§ 28. 

1). Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

  2)  Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

  3)  Plan wyznacza lokalizację pompowni ścieków i ustala zasięg strefy ochronnej pompowni w promieniu 15m.

  4)  Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

  5)  Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o powierzchni poniżej 2.000m2 (-5%) jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

  6)  Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb) na działkach o powierzchni poniżej 2.000m2 (-5%) jeżeli

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

  7)  Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 7) plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

 

5.4. Ogrzewanie

§ 29. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

  1)  Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

  2)  Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

  3)  Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

5.5. Sieci gazowe

§ 30. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

  1)  Plan ustala zasadę gazyfikacji osiedli gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia "Reguły" i "Sokołów".

  2)  Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 31.

1). Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

  2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348)).

  3)  Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 32. 

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

  1)  Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

  2)  Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii parkanów otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie Rozporządzeniem MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995)).

 

5.6. Sieci elektroenergetyczne

§ 33. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

  1)  Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15 kV: RPZ "Pruszków -1", RPZ "Pruszków -2"i RPZ "Ursus" oraz projektowanych RPZ "Raszyn" i RPZ "Nadarzyn".

  2)  Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększeniem niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 34. 

1). Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

  2)  Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

 

5.7. Sieci telekomunikacyjne

§ 35. 

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

  1)  Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

  2)  Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

5.8. Usuwanie odpadów

§ 36. 

1). W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

  2)  Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

  3)  Plan wyznacza rezerwową lokalizację zakładu utylizacji - stacji recyklingu na terenie we wsi Sokołów, poza obszarem planu.

 

Dział II

Rozdział 6

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości: Pęcice (po południowej stronie ulicy Sokołowskiej) - obszar B.

6.1. Ustalenia dla obszaru B6

§ 37. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze b9:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 b6.1 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2.000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1.000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                    - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                   - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce   - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 50%;

Inne ustalenia:

- część terenów zmeliorowana - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par. 21;

 

2.

 

 b6.2 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu -2.000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1.000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 7;

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- część terenów zmeliorowana - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par. 21;

 

 

Rozdział 7

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic

§ 38. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Nazwa obiektu

 

 Funkcja

 

 Szerokość w liniach rozgr.

 

 Zalecana szerokość jezdni

 

 Ustalenia dla przekroju ulicy

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

ulice lokalne:

 

1.

 

 1KDL

 

 ul. Sokołowska

 

 Lokalna

 

 min. 20,0 m

 

 6,0 m

 

 2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

 

2.

 

 2KDL

 

 ul. Parkowa

 

 Lokalna

 

 min. 15,0 m

 

 6,0 m

 

 2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

 

3.

 

 3KDL

 

 ul. Projektowana 12m

 

 Lokalna

 

 12,0 m

 

 6,0 m

 

 

 

 

Dział III

Rozdział 8

 

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

§ 39. 

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się:

  1)  na 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: b6.2 MN oraz część b6.1 MN/U z wyłączeniem pasa o szerokości 60m wzdłuż ulic Sokołowskiej i Parkowej na działkach nr ew. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 420 i 421 oraz na fragmentach działek nr ew. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1 i 436;

  2)  na 0% dla pozostałych terenów objętych planem.

 

Rozdział 11

Ustalenia przejściowe

 

§ 40. 

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 12

Ustalenia końcowe

 

§ 41. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 42. 

Z chwilą wejścia w życie planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z dnia 30 czerwca 1992r. w granicach wyznaczonych granicami niniejszego planu.

 

§ 43. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 44. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 14:27
Wyświetleń: 1346
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski