Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18751

Obszaru Komorów - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś.

UCHWAŁA Nr LIV/405/2002

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, oraz uchwały nr LIV/404/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. zmieniającej uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XLVIII/355/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 

Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś, zwany dalej "planem".

  1)  Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego obręby geodezyjne: Osiedle Komorów, wieś Komorów, Nowa Wieś, Granica i położonego w granicach planu wyznaczonych przez: ulica Brzozową - ul. Komorowską - ul. Żwirową - tory kolejki WKD - ul. M. Dąbrowskiej - ul. Waldemara - ul. Podhalańską - istniejącą zabudowę przy ul. Mazurskiej - ul. Kasztanową - ul. Starych Lip - drogę bez nazwy (działka nr ew. 577 we wsi Komorów) - południową i wschodnią granicę Szpitala Psychiatrycznego - granicę obrębu geodezyjnego wieś Komorów - ul. Bugaj - ul. Turystyczną - południową granicę działki nr ew. 899 we wsi Granica - ul. Kaliszany - południową granicę działki nr ew. 58/5 we wsi Komorów - ul. Norwida - ul. Dębową - ul. Skośną - ul. Reja - ul. Pruszkowską - wschodnią granicę działek nr ew. 619/1, 619/2, 619/3, 619/4 we wsi Granica - granicę administracyjną Gminy - drogę bez nazwy (działka nr ew. 908 we wsi Granica) - ul. Główną - południową granicę działek nr ew. 550 i 554 we wsi Granica - wschodnią, południową i zachodnią granicę działki nr ew. 101/2 we wsi Granica - południową granicę działek nr ew. od 65 do 77, 100/1 i od 81 do 91 we wsi Granica - wschodnią i północną granicę działki nr ew. 80/1 we wsi Granica - tory kolejki WKD - ul. Główną - ul. Kamelskiego - ul. Gwiaździstą z wyłączeniem działek nr ew. 551, 552, 669, 849 i 850 oraz 473/1, 473/2, 474, 475, 476/1, 476/2 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś; działek nr ew. 270/2, 270/3 i 271 w obrębie geodezyjnym wieś Granica; działki nr ew. 6 w obrębie geodezyjnym wieś Komorów oraz działki nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

 2)  Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik nr 1 do uchwały).

 

§ 2. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

  1)  Przeznaczenia terenów.

  2)  Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

  3)  Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

  4)  Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

  5)  Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 3. 

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

 

2.1. Definicje pojęć ujętych w planie

§ 4. 

1) Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a)  Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś.

b)  Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

c)  Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

d)  Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

e)  Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

f)   Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

g)  Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.

h)  Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu), przy czym dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych.

i)   Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

j)   Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

k)  Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

l)   Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe); tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym; tereny komunikacji kolejowej; tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody; tereny usług oświaty, administracji i kultury; tereny mieszkaniowe komunalne.

m) Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

n)  Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1m.

o)  Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

p)  Zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

q)  Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki nie związane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

r)   Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

s)  Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

t)   Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie rozporządzenia: nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

u)  Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

v)  Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

  2)  Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

  3)  W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2. Przeznaczenie terenu

§ 5. 

1) Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

  2)  Plan wyznacza:

a)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne - określane dalej jako tereny MN;

b)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne na działkach leśnych - określane dalej jako tereny MN/L;

c)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usługi - określane dalej jako tereny MN/U;

d)  teren usług - określane dalej jako tereny U;

e)  teren usług oświaty - określane dalej jako tereny UO;

f)   teren usług kultury- określane dalej jako tereny UK;

g)  teren usług kultu religijnego - określane dalej jako tereny UKr;

h)  teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią - określane dalej jako tereny US;

i)   tereny zieleni leśnej - określane dalej jako tereny ZL;

j)   tereny naturalnej zieleni dolin rzecznych - określane dalej jako tereny ZN;

k)  tereny zieleni parkowej - określane dalej jako tereny ZP;

l)   tereny komunikacji kołowej - określane dalej jako tereny KD;

m) tereny komunikacji kolejowej - określane dalej jako tereny KK;

n)  tereny infrastruktury technicznej - określane dalej jako tereny NO;

  3)  Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 6.  

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):
1) Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.
2) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.
4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2.
5) Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000 m2.
b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000 m2.
c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.
6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.
7) Dla terenów MN Plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
8) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.
9) Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
10) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.
12) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

13) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
 

§ 7. 

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych na działkach leśnych (MN/L):

  1)  Dla terenów MN/L plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolno stojących.

  2)  Dla terenów MN/L plan zakazuje lokalizowania budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  3)  Plan ustala ochronę istniejącej roślinności leśnej oraz jej uzupełnianie, nasadzenia drzew w sąsiedztwie budynków, na działkach zagospodarowanych.

  4)  Dla terenów MN/L plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki - 2000m2.

b)  Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  6)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.

  7)  Dla terenów MN/L plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek.

  8)  Dla terenów MN/L plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

  9)  Ustalenia zawarte w pkt 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

10)  Dla terenów MN/L plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przez właściciela działki.

11)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

12)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

 

§ 8. 

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i usług (MN/U):

  1)  Dla terenów MN/U plan ustala rozwój:

a)  funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolnostojących;

b)  oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki.

  2)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  3)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2.

  4)  Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000m2.

b)  Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000m2, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

c)  Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  5)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.

  6)  Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

  7)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

  8)  Ustalenia zawarte w pkt 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

  9)  Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji

10)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40m.

11)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1200m2.

12)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

13)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.

14)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 9. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług (U):

  1)  Dla terenów U plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki oraz usług specjalnych.

  2)  Dla terenów U plan dopuszcza lokalizowanie obiektów magazynowych, składowych, drobnej produkcji oraz centr usługowych chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; obiekty te nie mogą być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie usług chronionych z zakresu oświaty i zdrowia.

  3)  Dla terenów U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), budynków i obiektów usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 10.

Plan określa przeznaczenie terenów usług oświaty (UO):

  1)  Dla terenów UO plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu oświaty (w tym: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz przedszkoli, itp.).

  2)  Dla terenów UO plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu kultury, gastronomii, sportu i rekreacji, jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt 1.

  3)  Dla terenów UO plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

  5)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UO do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym i wielorodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

 

§ 11. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług kultury (UK):

  1)  Dla terenów UK plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu kultury.

  2)  Dla terenów UK plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu turystyki, handlu, gastronomii, wypoczynku, sportu i rekreacji, jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt.1.

  3)  Dla terenów UK plan zakazuje lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 12. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług kultu religijnego (UKr):

  1)  Dla terenów UKr plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu kultu religijnego.

  2)  Dla terenów UKr plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  3)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 13. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług sportu rekreacji na działkach z zielenią (US):

  1)  Dla terenów US plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki, gastronomii i turystyki (w tym: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, itp.).

  2)  Dla terenów US plan zaleca realizację obiektów i urządzeń terenowych, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny, itp.

  3)  Dla terenów US plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych).

  4)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40 m.

  5)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1200m2.

  6)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

  7)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.

 

§ 14.

Plan określa przeznaczenie terenów zieleni leśnej (ZL):

  1)  Dla terenów ZL plan ustala rozwój funkcji zieleni leśnej, ochronę, pielęgnację i uzupełniane istniejącego drzewostanu oraz fauny.

  2)  Dla terenów ZL plan zakazuje lokalizowania za-budowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 15. 

Plan określa przeznaczenie terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN):

  1)  Dla terenów ZN plan ustala rozwój funkcji naturalnej zieleni dolin rzecznych, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny.

  2)  Dla terenów ZN plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

  3)  Dla terenów ZN plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.)

  4)  Dla terenów ZN plan zakazuje lokalizowania za-budowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 16. 

Plan określa przeznaczenie terenów zieleni parkowej (ZP):

  1)  Dla terenów ZP plan ustala rozwój funkcji zieleni parkowej i zieleni miejskiej, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej.

  2)  Dla terenów ZP plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

  3)  Dla terenów ZP plan zakazuje lokalizowania za-budowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 17. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

  1)  Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

  2)  Dla terenów KD plan ustala:

a)  realizację jezdni komunikacji kołowej,

b)  wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)  realizację ścieżek rowerowych,

d)  realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)  lokalizację miejsc parkingowych;

f)   rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)  lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)  zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

  3)  Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

  4)  Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 18. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kolejowej (KK):

  1)  Dla terenów KK plan ustala zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kolejowej.

  2)  Dla terenów KD plan dopuszcza lokalizację obiektów związanych z obsługą ruchu kolejowego oraz obiektów związanych z obsługą podróżnych.

  3)  Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy za wyjątkiem obiektów, o których mowa w pkt 2.

  4)  Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń i obiektów kolejowych.

 

§ 19. 

Plan określa przeznaczenie terenów infrastruktury technicznej (NO):

  1)  Dla terenów NO plan ustala zachowanie i rozwój funkcji infrastruktury technicznej (w tym: przepompowni ścieków dla systemu kanalizacyjnego oraz stacji uzdatniania wody i ujęć wody, itp.).

  2)  Dla terenów NO plan zakazuje lokalizowania innych funkcji niż określone w pkt 1.

  3)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 20. 

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem na jednostki oznaczone na rysunku planu symbolami: a1, b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, d1, d2, d3 oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostek.

2.3. Inne ustalenia

 

§ 21. 

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

  1)  Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

  2)  Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

  3)  Tereny komunikacji kolejowej.

  4)  Tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody.

  5)  Tereny usług oświaty, administracji i kultury.

  6)  Tereny mieszkaniowe komunalne.

 

§ 22. 

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

  1)  Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

  2)  Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa o drogach publicznych).

  3)  Plan zakazuje lokalizowania budynków przewidzianych na stały pobyt ludzi w zasięgu stref uciążliwości linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wy-sokiego ciśnienia, zgodnie z rysunkiem planu.

  4)  Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 23. 

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

  1)  Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

  2)  Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)  maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b)  ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)  ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d)  szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 24. 

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury

 

3.1. Obszary i obiekty objęte lub wskazane do objęcia ochroną prawną

§ 25. 

Plan wyznacza następujące obszary i obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną lub przewidziane do ochrony, położone na obszarze planu:

  1)  Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków:

a)  Komorów Osiedle, kościół p.w. Św. Piusa X i półokrągły placyk u zbiegu ulic 3 Maja, Sienkiewicza i Nadarzyńskiej;

b)  Komorów Osiedle, budynki: ul. Akacjowa 1, 4, 6, 12, 14, 16; ul. Bankowa 10; ul. Brzozowa 7, 9, 15, 16, 17, 19, 21; ul. Klonowa 2, 4, 7, 16, 18, 20; ul. Kolejowa 3, 7, 10, 13, 17, 23, 27; ul. Krasińskiego 27; ul. Leszczynowa 2; ul. Leśna 2, ul. Lipowa 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15; Aleja Lipowa 22;, Aleja 1 Maja 8, 33; ul. Nadarzyńska 7, 17, 27; ul. Prusa 23 (dawniej 15); ul. Słowackiego 1, 8, 9; ul. Spacerowa 6, 10, 14, 16, 36; ul. Sportowa 3, 4; ul. Wiejska 11, 18; ul. Zaciszna 10, 13.

  2)  Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów wskazanych do objęcia ochroną prawną: Komorów Osiedle, układ przestrzenny miasta-ogród Komorów, obejmujący: sieć ulic i placów, układ kwartałów zabudowy, charakter i gabaryty budynków, tereny zieleni osiedlowej oraz aleje wysadzane drzewami.

 

3.2. Stanowiska archeologiczne objęte lub wskazane do objęcia ochroną prawną

§ 26. 

1) Plan wyznacza stanowiska archeologiczne na obszarze objętym planem, wyszczególnione w pkt 2.

2)  Plan ustala ochronę stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatora zabytków:

d)  Komorów Wieś, stanowiska nr 58-64/38, 40, 42, 58-64/39;

e)  Granica, stanowiska nr 59-64/2, 59-64/3;

3)  Dla stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w pkt.2:

a)  Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30 cm poniżej istniejącego gruntu.

b)  Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, użytkowanych rolniczo na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających planowane zagospodarowanie terenu.

c)  Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym) na 1000-3000 m2 (w zależności od wielkości stanowiska).

d)  Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest objęcie stałym nadzorem archeologicznym przy robotach ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych działania inwestycyjne mogą być wstrzymane na okres niezbędny do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

e)  Przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

f)   W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 27. 

1) Plan ustala ochronę strefy obserwacji archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem A (w Komorowie Wsi, rejon zbiornika retencyjnego).

2) Dla strefy obserwacji archeologicznej, wyszczególnionej w pkt 1:

a)  Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych.

b)  Warunkiem zmiany użytkowania terenu jest objęcie stałym nadzorem archeologicznym przy robotach ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych działania inwestycyjne mogą być wstrzymane na okres niezbędny do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

c)  Plan zaleca zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

d)  Przy planowaniu działań inwestycyjnych na-leży uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

e)  W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na symbol strefy obserwacji archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

 

4.1. Kształtowanie zieleni

§ 28. 

1) Plan wyznacza zasięg terenów zieleni leśnej (ZL) na obszarze objętym planem.

2)  Plan ustala ochronę terenów zieleni leśnej (ZL), a w szczególności nakazuje ochronę, uzupełnianie i pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

3)  Plan dopuszcza wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach szczególnych, związanych z pielęgnacją drzewostanu lub gospodarką leśną.

 

§ 29. 

1) Plan wyznacza zasięg terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objętym planem.

2)  Plan ustala ochronę terenów zieleni naturalnej (ZN), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu, roślinności zaroślowej i nadwodnej) oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

 

§ 30. 

1) Plan wyznacza zasięg terenów zieleni parkowej (ZP) na obszarze objętym planem.

2)  Plan ustala ochronę terenów zieleni parkowej (ZP), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu i roślinności niskiej).

 

§ 31. 

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu i rekreacji, kultury i kultu religijnego, oświaty i zdrowia.

 

§ 32. 

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 33.

1) Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

2)  Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3)  Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

4.2. Zakres ochrony elementów środowiska

§ 34. 

1) Plan wyznacza zasięg Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Stref Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2)  Plan ustala ochronę terenów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Stref Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego: nr 117 z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 z dnia 6 lipca 2001r.).

 

§ 35. 

1) Plan ustala zachowanie i ochronę pomników przyrody na obszarze objętym planem:

a)  Komorów Osiedle, Aleja Starych Lip, lipy drobnolistne, kasztany (aleja długości 500m);

b)  Komorów Osiedle, Aleja Marii Dąbrowskiej, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe;

c)  Nowa Wieś, ul. Brzozowa 11, dąb szypułkowy;

d)  Nowa Wieś, ul. Komorowska 9, modrzew polski.

2)  Plan ustala zachowanie stref ochronnych wokół pomników przyrody zgodnie z przepisami szczególnymi, przy czym zasięg strefy nie powinien być mniejszy niż 15m. Inwestycje na terenach w zasięgu stref ochronnych należy uzgadniać z konserwatorem przyrody.

 

§ 36. 

1) Plan ustala ochronę zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwa-łą Rady Gminy Michałowice nr XLIII/183/97.

 

§ 37. 

1) Plan ustala ochronę i zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych: rzek, kanałów, rowów, stawów, zalewów itp. oraz towarzyszącej roślinności.

 2)  Plan dopuszcza rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych.

 

4.3. Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami

§ 38. 

Plan ustala zasady ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi dróg i linii kolejowej:

  1)  Plan wyznacza zasięg stref potencjalnych uciążliwości:

a)  Dróg komunikacji kołowej klasy głównej w odległości 100 m od linii rozgraniczającej drogi;

b)  linii kolejowej w odległości 100 m od zewnętrznej krawędzi torów kolejowych.

  2)  Plan ustala realizację lub modernizację dróg komunikacji kołowej klasy głównej oraz zagospodarowania terenu położonego w liniach rozgraniczających dróg i linii kolejowej w sposób ograniczający uciążliwości wynikające z hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, między innymi poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych, ekranów akustycznych, nawierzchni cichobieżnych i zieleni izolacyjnej.

  3)  Dla zabudowy projektowanej w zasięgu strefy potencjalnej uciążliwości plan ustala nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwość akustyczną, m. in. przegród o podwyższonej izolacyjności.

  4)  Plan zaleca wprowadzanie zieleni izolacyjnej na terenie działek lub wprowadzanie funkcji usługowych od strony drogi.

 

§ 39. 

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

§ 40. 

1) Plan wyznacza strefy ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

2)  Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref, o których mowa w pkt 1.

3)  Plan ustala nakaz wyposażenia w wodę z wodociągu zabudowy realizowanej do odległości 150m. od granic cmentarza.

4)  Plan ustala zakaz lokalizowania studni w odległości mniejszej niż 150m od granic cmentarza.

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

 

5.1. Komunikacja kołowa

§ 41. 

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i dróg wewnętrznych.

 

§ 42. 

1) Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem

2)  W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

a)  ulice lokalne: 1KDL ul. Brzozowa, 2KDL ul. Główna (w Nowej Wsi), 3KDL ul. Komorowska, 4KDL ul. Pruszkowska, 5KDL ul. Reja, 6KDL ul. Długa (od ul. Pruszkowskiej do ul. Okrężnej), 7KDL ul. Okrężna (od ul. Długiej do ul. Norwida), 8KDL ul. Kolejowa (od ul. Żwirowej do ul. Brzozowej), 9KDL ul. Waldemara, 10KDL ul. Podhalańska, 11KDL ul. M. Dąbrowskiej, 12KDL ul. Kotońskiego, 13KLD ul. Wiejska, 14KDL ul. C. K. Norwida, 15KDL al. Starych Lip, 16KDL ul. Turystyczna, 17KDL ul. Główna (w Komorowie Wsi), 18KDL ul. Bugaj;

b)  ulice dojazdowe: 19KDD ul. Polna (w Nowej Wsi), 20KDD ul. Gwiaździsta, 21KDD ul. Wiśniowa, 22KDD ul. Kamelskiego, 23KDD ul. Wspólna, 24KDD ul. Warszawska, 25KDD, 26KDD ul. Jodłowa, 27KDD ul. Sabały, 28KDD, ul. Dębowa, 29KDD ul. Skośna, 30KDD ul. Długa (po zach. stronie ul. Pruszkowskiej), 31KDD ul. projektowana, 32KDD ul. Osieckiej, 33KDD ul. Jedliny, 34KDD ul. Podleśna, 35KDD ul. Kochanowskiego, 36KDD ul. projektowana, 37KDD ul. Poprzeczna, 38KDD ul. projektowana, 39KDD ul. projektowana, 40KDD ul. Jesienna, 41KDD ul. Łąkowa, 42KDD ul. Sportowa (w Nowej Wsi), 43KDD ul. projektowana, 44KDD ul. Rekreacyjna, 45KDD ul. Żwirowa, 46KDD ul. Akacjowa, 47KDD ul. Lipowa, 48KDD ul. Klonowa, 49KDD ul. Żabia, 50KDD ul. Lotnicza, 51KDD ul. Sosnowa, 52KDD ul. Krótka, 53KDD ul. Ceglana, 54KDD ul. Zaciszna, 55KDD ul. Spokojna, 56KDD ul. Ogrodowa, 57KDD ul. Kolejowa (od ul. Brzozowej do ul. Warszawskiej), 58KDD ul. Mazurska, 59KDD ul. Kujawska, 60KDD ul. Kurpiowska, 61KDD ul. Śląska, 62KDD ul. Kaszubska, 63KDD ul. Lubuska, 64KDD ul. Podlaska, 65KDD ul. Sieradzka, 66KDD ul. Leśna, 67KDD ul. Skorupki, 68KDD ul. Bankowa, 69KDD ul. Kredytowa, 70KDD ul.3Maja, 71KDD ul. Zamojskiego, 72KDD ul. Poniatowskiego, 73KDD ul. Jana III Sobieskiego, 74KDD ul. Okrężna (od ul. Warszawskiej do ul. Długiej), 75KDD ul. Sportowa (w Komorowie osiedle), 76KDD ul. Spacerowa (w Komorowie osiedle), 77KDD ul. Nadarzyńska, 78KDD ul. Krasińskiego, 79KDD ul. Słowackiego, 80KDD ul. Nowowiejska, 81KDD ul. Sienkiewicza, 82KDD ul. Granicka, 83KDD ul. Kraszewskiego, 84KDD ul. Prusa, 85KDD ul. Konopnickiej, 86KDD ul. Moniuszki, 87KDD ul. Krupińskiego, 88KDD ul. Chopina, 89KDD ul. projektowana, 90KDD ul. Owocowa, 91KDD ul. projektowana, 92KDD ul. Kaliszany;

c)  ciągi pieszo-jezdne: 93KPJ, 94KPJ, 95KPJ;

d)  oraz drogi wewnętrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

 3)  Plan ustala realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości 8m.

 4)  Plan dopuszcza dla istniejących dróg wewnętrznych minimalną szerokość 5m pod warunkiem uzyskania opinii zarządcy drogi.

 

§ 43. 

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

  1)  dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków;

  2)  dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

  3)  dla domów jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach powyżej 1000m2.

 

5.2. Komunikacja publiczna - zbiorowa

§ 44.

Plan ustala obsługę terenów objętych opracowaniem przez istniejącą linię kolejową Warszawskiej Kolejki Dojazdowej oraz istniejące przystanki.

 

§ 45. 

Plan zaleca realizację ulic głównych, zbiorczych i lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

 

6.1. Lokalizacja sieci uzbrojenia

§ 46. 

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

  1)  Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

  2)  Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym podmiotem eksploatującym.

  3)  Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

  4)  Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

6.2. Sieci wodociągowe

§ 47. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

  1)  Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu "Komorów".

  2)  Jako uzupełniające źródła zaopatrzenia w wodę plan wskazuje: wodociąg "Pęcice" oraz wodociąg WUC "Warszawa".

  3)  Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem); w szczególności dotyczy to terenów skanalizowanych.

 

§ 48. 

1) Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych wodociągu "Komorów" oraz istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej w Komorowie.

2)  Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu "Komorów" dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wodociąg "Komorów" należy połączyć z wodociągiem "Pęcice".

3)  Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

 

6.3. Sieci kanalizacyjne

§ 49. 

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

  1)  Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków "Pruszków" w Pruszkowie.

  2)  Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzek Utraty i Zimnej Wody.

  3)  Plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.) w szczególności na terenach Zieleni Naturalnej, a także na terenach zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej.

  4)  Plan zaleca na terenach dróg realizację krytych rowów odwadniajacych i innych urządzeń do podczyszczania wód deszczowych

 

§ 50. 

1) Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

  2)  Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

  3)  Plan wyznacza lokalizację pompowni ścieków i ustala zasięg strefy ochronnej pompowni w promieniu 15m.

  4)  Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

  5)  Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o powierzchni poniżej 2000 m2 (-5%) jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

  6)  Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb) na działkach o powierzchni poniżej 2000m2 (-5%) jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

  7)  Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 7) plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

 

6.4. Ogrzewanie

§ 51. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

  1)  Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

  2)  Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

  3)  Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

6.5. Sieci gazowe

§ 52. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

  1)  Plan ustala zasadę gazyfikacji osiedli gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia "Reguły" i "Sokołów".

  2)  Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 53. 

1) Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

  2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54 poz. 348).

  3)  Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 54. 

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

  1)  Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

  2)  W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie rozporządzeniem MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995r.).

 

6.6. Sieci elektroenergetyczne

§ 55. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

  1)  Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15 kV: RPZ "Pruszków -1", RPZ "Pruszków -2" oraz projektowanych RPZ "Raszyn" i RPZ "Nadarzyn".

  2)  Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększeniem niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 56. 

1) Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

  2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54 poz. 348).

  5)  Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

  6)  Plan wyznacza zalecaną lokalizację projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych, zgodnie z rysunkiem planu.

 

6.7. Sieci telekomunikacyjne

§ 57. 

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1)  Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

2)  Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

6.8. Usuwanie odpadów

§ 58. 

1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2)  Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

3)  Plan wskazuje rezerwową lokalizację zakładu utylizacji dla terenu gminy Michałowice - stacji recyklingu w Sokołowie.

 

Dział II

Rozdział 7

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowościach NOWA WIEŚ i GRANICA (po północnej stronie linii kolei wkd) - obszar A.

 

7.1. Ustalenia dla obszaru a1

§ 59.

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 a1.1 MN,

a1.2 MN,

a1.3 MN,

a1.4 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni, w

  szczególności pomników przyrody:

  a) ul.Brzozowa 11, dąb szypółkowy (a1.1 MN);

  b) ul.Komorowska 9, modrzew polski (a1.2 MN).

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 70%;

Inne ustalenia:

- części terenów a1.1 MN, a1.2 MN w zasięgu stref ochronnych od pomników

  przyrody, zgodnie z par. 35;

- część terenu a1.4 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

 

2.

 

 a1.5 MN/U,

a1.6 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- część terenu a1.6 MN/U w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

 

 

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowościach Nowa Wieś i Granica (po południowej stronie linii kolei wkd) - obszar B

 

8.1. Ustalenia dla obszaru b1

§ 60. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze b1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 b1.1 MN,

b1.3 MN,

b1.4 MN,

b1.5 MN,

b1.6 MN,

b1.7 MN,

b1.10 MN,

b1.12 MN,

b1.14 MN,

b1.16 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 70%;

Inne ustalenia:

- część terenu b1.1 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

- części terenów: b1.10 MN, b1.12 MN, b1.14 MN, b1.16 MN; w zasięgu

  Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi

  przepisami szczególnymi (patrz par.34);

 

2.

 

 b1.2 MN/U,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 50%;

 

3.

 

 b1.8 MN/L,

b1.9 MN/L,

b1.11 MN/L,

b1.13 MN/L,

b1.15 MN/L,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny na działkach leśnych, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki - 2000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej na terenie

  działki;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 80%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- części terenów: b1.11 MN/L, b1.13 MN/L, b1.15 MN/L; w zasięgu

  Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi

  przepisami szczególnymi (patrz par.34);

 

 

8.2. Ustalenia dla obszaru b2

§ 61. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze b2:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 b2.1 MN/U,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

r

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 50%;

Inne ustalenia:

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie

  z par. 38;

 

2.

 

 b2.2 MN,

b2.3 MN,

b2.4 MN,

b2.5 MN,

b2.6 MN,

b2.7 MN,

b2.8 MN,

b2.9 MN,

b2.10 MN, b2.12 MN,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2;

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 70%;

Inne ustalenia:

- szczególne warunki zagospodarowania dla części terenu b2.6 MN

  położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/2, zgodnie

  z par.26.

- część terenu b2.2 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

 

3.

 

 b2.11 MN/U,

b2.13 MN/U,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- lokalizacja stacji trafo na terenie b2.11 MN/U.

Inne ustalenia:

- szczególne warunki zagospodarowania dla części terenów położonych w

  zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/2, zgodnie z par.26.

- część terenu b2.13 MN/U w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego

  Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz

  par.34);

 

 

8.3. Ustalenia dla obszaru b3

§ 62.

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze b3:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 b3.1 MN/U,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 60%;

Inne ustalenia:

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie

  z par. 38;

 

2.

 

 b3.2 MN,

b3.3 MN,

b3.4 MN,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- realizacja przepompowni ścieków P-2 na terenie b3.2 MN;

Inne ustalenia:

- część terenu b3.2 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

 

3.

 

 b3.5 UO

 

 teren usług oświaty, zgodnie z par. 10.

 

 - istniejąca Szkoła Podstawowa im.M.Kopernika w Nowej Wsi;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 80%;

 

4.

 

 b3.6 ZP

 

 teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 16.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Inne ustalenia:

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  stanowiska archeologicznego nr 59-64/2, zgodnie z par.26.

 

5.

 

 b3.7 ZN

 

 teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z par. 15.

 

 - zakaz realizacji zabudowy

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód

  powierzchniowych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego doliny

  Zimnej Wody z lasami Nadarzyńskimi;

- wprowadzenie dróg pieszych i rowerowych o nawierzchni bitej lub

  żwirowej oraz elementów małej architektury nie kolidujących z

  istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

 

 

 

 

 

 

 

 Obiekty uzbrojenia terenu:

- realizacja przepompowni ścieków P-3;

Inne ustalenia:

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  stanowiska archeologicznego nr 59-64/3, zgodnie z par.26.

- część terenu w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie

  z par. 38;

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej

  "Paszkowianki", zgodnie z par. 38;

 

6.

 

 b3.8 US

 

 teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z par. 13.

 

 - istniejące boisko i korty tenisowe;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego

  doliny Zimnej Wody z lasami Nadarzyńskimi;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 10 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 1,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej

  "Paszkowianki", zgodnie z par. 38;

 

 

Rozdział 9

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości Komorów Osiedle - obszar C

 

9.1. Ustalenia dla obszaru c1

§ 63. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c1.1 MN,

c1.2 MN,

c1.3 MN,

c1.5 MN,

c1.7 MN,

c1.9 MN,

c1.10 MN,

c1.11 MN,

c1.13 MN,

c1.14 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

zachowanie istniejącej przepompowni ścieków na terenie c1.10 MN

 

 

 

 

 

 

 

 Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren c1.10 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie

  z par. 38;

- części terenów c1.1 MN, c1.3 MN, c1.7 MN, c1.9 MN, c1.10 MN w zasięgu

  strefy uciążliwości projektowanej Trasy Książąt Mazowieckich, zgodnie

  z par. 38;

 

2.

 

 c1.4 MN/L,

c1.6 MN/L, c1.8 MN/L,

c1.12 MN/L

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny na działkach leśnych, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki - 2000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków na terenie c1.8 MN/L;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej na terenie

  działki;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.40);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.30;

- część terenu c1.12 MN/L w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 44;

 

3.

 

 c1.15 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par.

  38;

 

4.

 

 c1.16 U

 

 teren usług, zgodnie z par. 9.

 

 - zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 50%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 30%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par.

  38;

 

 

9.2. Ustalenia dla obszaru C2

§ 64. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c2:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c2.1 MN/L,

c2.4 MN/L,

c2.5 MN/L,

c2.6 MN/L

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny na działkach leśnych, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki - 2000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej na terenie

  działki;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- części terenów c2.4 MN/L, c2.6 MN/L w zasięgu strefy uciążliwości

  linii kolei WKD, zgodnie z par. 38;

 

2.

 

 c2.2 MN,

c2.3 MN,

c2.7 MN,

c2.8 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- części terenów c2.3 MN, c2.7 MN, c2.8 MN w zasięgu strefy uciążliwości

  linii kolei WKD, zgodnie z par. 38;

 

3.

 

 c2.9 U

 

 teren usług, zgodnie z par. 9.

 

 - zakaz lokalizowania obiektów magazynowych, składowych oraz drobnej

  produkcji

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 50%;

 

 

 

 

 

 

 

 Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par.

  38;

 

4.

 

 c2.10 US

 

 teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z par. 13.

 

 - zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 10 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 1,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par.

  38;

 

 

9.3. Ustalenia dla obszaru c3

§ 65. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c3:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c3.1 MN,

c3.2 MN,

c3.3 MN,

c3.4 MN,

c3.5 MN,

c3.6 MN,

c3.7 MN,

c3.8 MN,

c3.9 MN,

c3.10 MN,

c3.11 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Plan ustala zachowanie i ochronę zabytkowego zespołu, kolonii domów jednorodzinnych "domeczek", obejmującego tereny :c3.1MN, c3.3MN, c3.4MN, działki nr ew. 212-244 z terenu c3.5MN, c3.6MN, c3.7MN, c3.8MN, c3.9MN:

- zachowanie istniejącej zabudowy - domów jednorodzinnych wolnostojących

  oraz ich charakteru i gabarytów;

- dopuszczenie wymiany istniejącej zabudowy w przypadku jej śmierci

  technicznej;

- obowiązek zachowania i stosowania w nowych budynkach dachów

  dwuspadowych harmonizujących z architekturą istniejących budynków

  krytych dachówką w kolorze czerwonym, zalecany kąt spadku 45 stopni;

- obowiązek stosowania okien połaciowych w przypadku zagospodarowania

  poddaszy

- obowiązek zachowania i stosowania w nowych budynkach ścian

  zewnętrznych tynkowanych na biało;

- zachowanie istniejącego układu przestrzeni ulic: al. Marii

  Dąbrowskiej, ul. Podhalańskiej, ul. Mazurskiej, ul. Kujawskiej, ul.

  Kurpiowskiej, ul. Śląskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Lubuskiej, ul.

  Podlaskiej;

- zachowanie istniejących szpalerów drzew i wartościowej zieleni;

- zakaz wtórnego podziału działek oraz lokalizacji dodatkowych budynków

  na działkach, za wyjątkiem wiat i altan;

- zachowanie i wprowadzanie ogrodzeń ażurowych (minimum 50% prześwitu),

  o wysokości nie większej niż 1,8 m.

 

 

 

 

 

 

 

 Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 10 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 1,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Inne ustalenia:

- tereny c3.1 MN(część), c3.3 MN, c3.4 MNI, c3.5 MN, c3.6 MN, c3.7 MN,

  c3.8 MN, c3.9 MN, c3.10 MN, c3.11 MN w zasięgu Strefy Ochrony

  Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

 

2.

 

 c3.12 U

 

 teren usług, zgodnie z par. 9.

 

 - istniejący sklep;

- dopuszczalna lokalizacja innych funkcji usługowych;

- zakaz lokalizowania obiektów magazynowych, składowych oraz drobnej

  produkcji

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 50%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 30%;

 

 

9.4. Ustalenia dla obszaru c4.

§ 66. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c4:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c4.1 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie

  z par. 38;

 

2.

 

 c4.2 MN,

c4.5 MN,

c4.6 MN,

c4.10 MN,

c4.11 MN,

c4.12 MN,

c4.13 MN,

c4.14 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

 Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                   - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                  - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce          - 70%.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- części terenów c8.11 MN, c8.14 MN przyległe do al.Starych Lip w

  zasięgu stref ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z par. 35;

- części terenów c4.2 MN, c4.5 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii

  kolei WKD, zgodnie z par. 38;

 

3.

 

 c4.3 UO

 

 teren usług oświaty, zgodnie z par. 10.

 

 - istniejąca Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół

  Ogólnokształcących im.M.Dąbrowskiej w Komorowie;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

 

5.

 

 c4.4 U

 

 teren usług, zgodnie z par. 10.

 

 - zakaz lokalizowania obiektów magazynowych, składowych oraz drobnej

  produkcji

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                  - 2,5;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par.

  38;

 

6.

 

 c4.7 MN/L,

c4.8 MN/L,

c4.9 MN/L

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny na działkach leśnych, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki - 2000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej na terenie

  działki;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- części terenów przyległe do al.M.Dąbrowskiej i al.Starych Lip w

  zasięgu stref ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z par. 35;

 

 

9.5. Ustalenia dla obszaru c5

§ 67. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c5:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c5.1 MN,

c5.2 MN,

c5.4 MN,

c5.5 MN,

c5.6 MN,

c5.7 MN,

c5.8 MN,

c5.10 MN,

c5.12 MN,

c5.13 MN,

c5.14 MN, c5.15 MN,

c5.16 MN, c5.17 MN,

c5.18 MN,

c5.20 MN,

c5.21 MN,

c5.22 MN,

c5.23 MN,

c5.24 MN, c5.25 MN,

c5.26 MN,

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- działka nr 613 na terenie c5.16 MN przeznaczona na cele publiczne (w

  rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, obecnie Dz.

  U. Nr 46 z 2000 r., lub w rozumieniu innych ustaw i przepisów

  szczególnych);

- na terenie c5.12 MN dopuszcza się realizację obiektów usług kultu

  religijnego lub rozbudowę istniejącego na terenie c5.11 UKr

  przedszkola;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- części terenów c5.23 MN, c5.26 MN przyległe do al.Starych Lip w

  zasięgu stref ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z par. 35;

 

2.

 

 c5.3 UKr

 

 teren usług kultu religijnego, zgodnie z par. 12.

 

 - zachowanie i ochrona istniejącego kościoła p.w. św. Piusa X

  zlokalizowanego na terenie półokrągłego placyku u zbiegu ulic 3 Maja,

  Sienkiewicza i Nadarzyńskiej, obiekt pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- realizacja nowego kościoła i budynków parafii na terenie działki nr

  491, zgodnie z określonymi gabarytami zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna wysokość budynku kościoła                          - 15 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

 

3.

 

 c5.9 UK

 

 teren usług kultury, zgodnie z par. 11.

 

 - istniejąca Gminna Biblioteka Publiczna;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

 

 

 

 

 

 

 

 Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

 

4.

 

 c5.11 UKr

 

 teren usług kultu religijnego, zgodnie z par. 12.

 

 - zachowanie i rozbudowa istniejącego przedszkola zgromadzenia sióstr

  zakonnych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

 

5.

 

 c5.19 ZP

 

 teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 16.

 

 - plac Ignacego Paderewskiego;

- zakaz realizacji zabudowy

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- wprowadzenie elementów małej architektury nie kolidujących z

  istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

 

 

9.6. Ustalenia dla obszaru c6

§ 68. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c6:

 

Pkt.

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c6.1 MN,

c6.2 MN,

c6.3 MN,

c6.4 MN,

c6.5 MN,

c6.6 MN,

c6.7 MN,

c6.8 MN,

c6.9 MN,

c6.10 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%..

- zachowanie istniejącej zabudowy trwałej pod ochroną konserwatora

  zabytków;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                 - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.40);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.30;

- części terenów c6.1 MN, c6.2 MN w zasięgu strefy uciążliwości linii

  kolei WKD, zgodnie z par. 44;

 

2.

 

 c6.11 ZP,

c6.12 ZP,

c6.13 ZP,

c6.14 ZP,

c6.15 ZP

 

 teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 16.

 

 - zakaz realizacji zabudowy

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni.

- wprowadzenie elementów małej architektury nie kolidujących z

  istniejącą zielenią;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- realizacja przepompowni ścieków P-4 na terenie c6.15 ZP.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów, zgodnie z par.25;

- część terenu c6.11 ZP w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD,

  zgodnie z par. 38;

 

 

Rozdział 10

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowościach Komorów Wieś, Granica - obszar D

 

10.1. Ustalenia dla obszaru d1.

§ 69. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze d1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 d1.1 MN,

d1.2 MN,

d1.3 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód

  powierzchniowych;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                 - 12 m

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren d1.2 MN i część terenu d1.3 MN w zasięgu Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- teren d1.1 MN i część terenu d1.3 MN w zasięgu Strefy Ochrony

  Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  stanowiska archeologicznego nr 58-64/38,40,42, zgodnie z par.26.

- część terenu przyległa do al.Starych Lip w zasięgu stref ochronnych

  od pomników przyrody, zgodnie z par. 35;

 

2.

 

 d1.4 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                 - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce        - 70%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  stanowiska archeologicznego nr 58-64/38,40,42, zgodnie z par.26.

 

3.

 

 d1.5 US

 

 teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z par. 13.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego

  wzdłuż doliny Utraty;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 10 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 1,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  strefy obserwacji archeologicznej A, zgodnie z par.27.

 

4.

 

 d1.6 ZN,

d1.7 ZN,

 

 teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z par. 15.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód

  powierzchniowych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego

  wzdłuż doliny Utraty;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  stanowiska archeologicznego nr 58-64/39, zgodnie z par.26.

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu

  strefy obserwacji archeologicznej A, zgodnie z par.27.

 

 

10.2. Ustalenia dla obszaru d2

§ 70. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze d2:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 d2.1MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

- działka nr 54 przeznaczona na cele publiczne (w rozumieniu art. 6

  ustawy o gospodarce nieruchomościami, obecnie Dz. U. Nr 46 z 2000r.,

  lub w rozumieniu innych ustaw i przepisów szczególnych).

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Obiekty uzbrojenia terenu:

- realizacja przepompowni ścieków na terenie d2.1MN/U.

- lokalizacja stacji trafo na terenie d2.1MN/U.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

 

2.

 

 d2.2 NO

 

 teren infrastruktury technicznej, zgodnie z par. 19.

 

 - istniejąca Stacja Uzdatniania Wody "Komorów";

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 50%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

 

3.

 

 d2.3 US

 

 teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z par. 13.

 

 - zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód

  powierzchniowych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 10 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 1,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 80%;

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

 

 

 

 

 

 

 

 Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

 

4.

 

 d2.4 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 6.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                                  - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                                 - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce                 - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce         - 70%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz par.34);

- ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z

  uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

 

 

10.3. Ustalenia dla obszaru D3

§ 71. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze d3:

 

Pkt.

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 d3.1 ZL,

 

 teren zieleni leśnej, zgodnie z par. 14.

 

 - zakaz realizacji zabudowy

- zachowanie i&n bsp;uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej;

- wprowadzenie dróg pieszych i rowerowych o nawierzchni bitej lub

  żwirowej oraz elementów małej architektury nie kolidujących z

  istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

- część terenu w zasięgu strefy ochrony sanitarnej od terenu cmentarza,

  zgodnie z par. 40;

- na części tereniu zakaz lokalizowania studni w odległości mniejszej

  niż 150 m. od granic cmentarza, zgodnie z par. 40;

 

2.

 

 d3.2 ZL-NO

 

 teren zieleni leśnej, zgodnie z par. 14 oraz tereny infrastruktury technicznej zgodnie z par. 19.

 

 - tereny przeznaczone na cele publiczne;

- zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej;

- dopuszczalne ogrodzenie terenu;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- zachowanie i ochrona istniejących ujęć wody dla SUW "Komorów".

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.34);

 

 

Rozdział 11

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic

§ 72. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Nazwa obiektu

 

 Funkcja

 

 Szerokość w liniach rozgr.

 

 Zalecana szerokość jezdni

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

1.

 

 1KDL

 

 ul. Brzozowa

 

 Lokalna

 

 min. 12,0 m

 

 6,0 m.

 

szpaler drzew, ścieżka rowerowa

2.

 

 2KDL

 

 ul. Główna (w Nowej Wsi)

 

 Lokalna

 

 min. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

szpaler drzew (na odcinku południowym)

3.

 

 3KDL

 

 ul. Komorowska

 

 Lokalna

 

 min. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

4.

 

 4KDL

 

 ul. Pruszkowska

 

 Lokalna

 

 min. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

5.

 

 5KDL

 

 ul. Reja

 

 Lokalna

 

 ok. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 

6.

 

 6KDL

 

 ul. Długa (od ul. Pruszkowskiej do ul. Okrężnej)

 

 Lokalna

 

 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 

 

7.

 

 7KDL

 

 ul. Okrężna (od ul.Długiej do ul.Norwida)

 Lokalna

 

 min. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

8.

 

 8KDL

 

 ul. Kolejowa (od ul. Żwirowej do ul. Brzozowej)

 Lokalna

 

 14,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew, ścieżka rowerowa

9.

 

 9KDL

 

 ul. Waldemara

 

 Lokalna

 

 min. 13,0 m

 

 6,0 m.

 

 

 

10.

 

 10KDL

 

 ul. Podhalańska

 

 Lokalna

 

 min. 15,0 m

 

 6,0 m.

 

 

 

11.

 

 11KDL

 

 al. M. Dąbrowskiej

 

 Lokalna

 

 min. 22,0 m

 

 6,0 m.

 

 2 szpalery drzew (pomniki przyrody, zgodnie z par.41), ścieżka rowerowa

12.

 

 12KDL

 

 ul. Kotońskiego

 

 Lokalna

 

 ok. 14,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

 

13.

 

 13KDL

 

 ul. Wiejska

 

 Lokalna

 

 12,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

 

14.

 

 14KDL

 

 ul. C.K. Norwida

 

 Lokalna

 

 min. 8,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

 

15.

 

 15KDL

 

 al.Starych Lip

 

 Lokalna

 

 min. 16,0 m

 

 6,0 m.

 

 2 szpalery drzew (pomniki przyrody, zgodnie z par.41), ścieżka rowerowa

 

16.

 

 16KDL

 

 ul.Turystyczna

 

 Lokalna

 

 min. 8,0 m

 

 6,0 m.

 

 2 szpalery drzew, ścieżka rowerowa

17.

 

 17KDL

 

 ul.Głowna (w Komorowie Wsi)

 

 Lokalna

 

 ok. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

 

18.

 

 18KDL

 

 ul.Bugaj

 

 Lokalna

 

 min. 10,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

 

ulice dojazdowe:

 

19.

 

 19KDD

 

 ul.Polna

(w Nowej Wsi)

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

20.

 

 20KDD

 

 ul.Gwiaździsta

 

 Dojazdowa

 

 min. 6,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

21.

 

 21KDD

 

 ul.Wiśniowa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

22.

 

 22KDD

 

 ul.Kamelskiego

 

 Dojazdowa

 

 min. 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

23.

 

 23KDD

 

 ul.Wspólna

 

 Dojazdowa

 

 9,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

24.

 

 24KDD

 

 ul.Warszawska

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

25.

 

 25KDD

 

 

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

26.

 

 26KDD

 

 ul.Jodłowa

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

27.

 

 27KDD

 

 ul.Sabały

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

28.

 

 28KDD

 

 ul.Dębowa

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

29.

 

 29KDD

 

 ul.Skośna

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

30.

 

 30KDD

 

 ul.Długa (po zach. stronie ul.Pruszkowskiej)

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 przejście piesze w kierunku ul. Warszawskiej szerokości min. 2,0 m

 

31.

 

 31KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

32.

 

 32KDD

 

 ul.Osieckiej

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

33.

 

 33KDD

 

 ul.Jedliny

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

34.

 

 34KDD

 

 ul.Podleśna

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

35.

 

 35KDD

 

 ul.Kochanowskiego

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

36.

 

 36KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

37.

 

 37KDD

 

 ul.Poprzeczna

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

38.

 

 38KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

39.

 

 39KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 min. 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

40.

 

 40KDD

 

 ul.Jesienna

 

 Dojazdowa

 

 min. 6,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

41.

 

 41KDD

 

 ul.Łąkowa

 

 Dojazdowa

 

 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

42.

 

 42KDD

 

 ul.Sportowa

(w Nowej Wsi)

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

43.

 

 43KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

44.

 

 44KDD

 

 ul.Rekreacyjna

 

 Dojazdowa

 

 min. 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

45.

 

 45KDD

 

 ul.Żwirowa

 

 Dojazdowa

 

 min. 5,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 możliwość organizacji dojazdu przez teren 2KK

46.

 

 46KDD

 

 ul.Akacjowa

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

47.

 

 47KDD

 

 ul.Lipowa

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 szpaler drzew

 

48.

 

 48KDD

 

 ul.Klonowa

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

49.

 

 49KDD

 

 ul.Żabia

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

50.

 

 50KDD

 

 ul.Lotnicza

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

51.

 

 51KDD

 

 ul.Sosnowa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

52.

 

 52KDD

 

 ul.Krótka

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

53.

 

 53KDD

 

 ul.Ceglana

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

54.

 

 54KDD

 

 ul.Zaciszna

 

 Dojazdowa

 

 9,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

55.

 

 55KDD

 

 ul.Spokojna

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

56.

 

 56KDD

 

 ul.Ogrodowa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

57.

 

 57KDD

 

 ul.Kolejowa (od ul. Brzozowej do ul. Warszawskiej)

 Dojazdowa

 

 min. 14,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 ścieżka rowerowa

 

58.

 

 58KDD

 

 ul.Mazurska

 

 Dojazdowa

 

 min. 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

59.

 

 59KDD

 

 ul.Kujawska

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

60.

 

 60KDD

 

 ul.Kurpiowska

 

 Dojazdowa

 

 min. 9,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

61.

 

 61KDD

 

 ul.Śląska

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

62.

 

 62KDD

 

 ul.Kaszubska

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

63.

 

 63KDD

 

 ul.Lubuska

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

64.

 

 64KDD

 

 ul.Podlaska

 

 Dojazdowa

 

 min. 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

65.

 

 65KDD

 

 ul.Sieradzka

 

 Dojazdowa

 

 6,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

66.

 

 66KDD

 

 ul.Leśna

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

67.

 

 67KDD

 

 ul.Skorupki

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

68.

 

 68KDD

 

 ul.Bankowa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

69.

 

 69KDD

 

 ul.Kredytowa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

70.

 

 70KDD

 

 ul.3Maja

 

 Dojazdowa

 

 min. 12,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 szpaler drzew

 

71.

 

 71KDD

 

 ul.Zamojskiego

 

 Dojazdowa

 

 12,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

72.

 

 72KDD

 

 ul.Poniatowskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

73.

 

 73KDD

 

 ul.Jana III Sobieskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

74.

 

 74KDD

 

 ul.Okrężna (od ul. Warszawskiej do ul. Długiej)

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

75.

 

 75KDD

 

 ul.Sportowa

(w Komorowie osiedle)

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

76.

 

 76KDD

 

 ul.Spacerowa (w Ko-morowie osiedle)

 

 Dojazdowa

 

 6,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

77.

 

 77KDD

 

 ul.Nadarzyńska

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

78.

 

 78KDD

 

 ul.Krasińskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

79.

 

 79KDD

 

 ul.Słowackiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

80.

 

 80KDD

 

 ul.Nowowiejska

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

81.

 

 81KDD

 

 ul.Sienkiewicza

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

82.

 

 82KDD

 

 ul.Granicka

 

 Dojazdowa

 

 min. 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

83.

 

 83KDD

 

 ul.Kraszewskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

84.

 

 84KDD

 

 ul.Prusa

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

85.

 

 85KDD

 

 ul.Konopnickiej

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

86.

 

 86KDD

 

 ul.Moniuszki

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

87.

 

 87KDD

 

 ul.Krupińskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

88.

 

 88KDD

 

 ul.Chopina

 

 Dojazdowa

 

 12,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

89.

 

 89KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

90.

 

 90KDD

 

 ul.Owocowa

 

 Dojazdowa

 

 8,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

91.

 

 91KDD

 

 ul.projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

92.

 

 92KDD

 

 ul.Kaliszany

 

 Dojazdowa

 

 min. 7,0 m

 

 min. 5,0 m.

 

 

 

 

§ 73. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Nazwa i funkcja obiektu

 

 Położenie

 

 Szerokość w liniach rozgr.

 

 Ustalenia dla przekroju ulicy

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

Typowe ciągi pieszo-jezdne:

 

93.

 

 93KPJ

 

 ciąg pieszo-jezdny

 

 Granica

 

 8,0 m

 

 dojście i ewentualny dojazd do projektowanych usług w zieleni

 

94.

 

 94KPJ

 

 ciąg pieszo-jezdny

 

 Komorów Wieś

 

 10,0 m

 

 przejście przez rzekę Utratę

 

95.

 

 95KPJ

 

 ciąg pieszo-jezdny

 

 Komorów Wieś

 

 min. 3m

 

 przejście przez rzekę Utratę

 

 

Rozdział 12

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji kolejowej

 

§ 74. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla terenów komunikacji kolejowej:

  1)  Plan ustala zachowanie istniejącej linii kolejki WKD (1KK) oraz istniejących przystanków: WKD Komorów, WKD Nowa Wieś.

  2)  Plan ustala zachowanie i rozwój obiektów usługowych w sąsiedztwie istniejących przystanków WKD i ustala dla nich funkcje usługowe z zakresu obsługi pasażerów, handlu i gastronomii.

  3)  Plan ustala zachowanie istniejącej łącznicy linii kolei WKD z linią kolei Warszawa-Grodzisk Mazowiecki (2KK).

  4)  Plan zaleca uzupełnienie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wzdłuż linii kolejowej.

 

Dział III

Rozdział 13

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 75. 

1) Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się:

  1)  na 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: d1.4 MN, d1.5 US;

  2)  na 0% dla pozostałych terenów objętych planem.

 

Rozdział 14

Ustalenia przejściowe

 

§ 76. 

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 15

Ustalenia końcowe

 

§ 77. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 78. 

Z chwilą wejścia w życie planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z dnia 30 czerwca 1992r.) w granicach wyznaczonych granicami niniejszego planu.

 

§ 79. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 80. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:02
Wyświetleń: 18751
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki