Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
3753

Obszaru Michałowice - wieś Michałowice obejmujący tereny położone we wsi Michałowice.

UCHWAŁA Nr LIV/406/2002

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Michałowice" - wieś Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu: uchwały nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, oraz uchwały nr XXXIX/235/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001r. zmieniającej uchwały nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę nr XXVII/160/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 czerwca 2000r. zmieniającej uchwały nr XXIV/107/96 z dnia 1 marca 1996r., nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

 

§ 1.

Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Michałowice" - wieś Michałowice, zwany dalej "planem".

 

§ 2. 

1). Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego obręb geodezyjny: wieś Michałowice i położonego w granicach planu wyznaczonych przez: granicę obrębu geodezyjnego Opacz Mała - granicę administracyjną gminy Michałowice - rzekę Raszynkę - oś ul. Kolejowej - oś ul. Kasztanowej - oś ul. Poniatowskiego - oś ul. Szarej;

 2)  Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik nr 1 do uchwały).

 

§ 3. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

  1)  Przeznaczenia terenów.

  2)  Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

  3)  Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

  4)  Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

  5)  Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 4.

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

 

2.1. Definicje pojęć ujętych w planie

§ 5. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a)  Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Michałowice" - wieś Michałowice.

b)  Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

c)  Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

d)  Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

e)  Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

f)   Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

g)  Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.

h)  Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu).

i)   Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

j)   Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

k)  Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

l)   Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć te tereny, których zainwestowanie i utrzymanie będzie w całości lub w części finansowane ze środków gminnych, miejskich, powiatowych lub państwowych.

m) Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

n)  Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1m.

o)  Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

p)  Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć, budynek mieszkalny dla jednej rodziny.

q)  Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki nie związane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

r)   Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

s)  Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

t)   Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie rozporządzenia: nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

u)  Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

v)  Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

  2)  Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

  3)  W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2 Przeznaczenie terenu

§ 6. 

1) Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

  2)  Plan wyznacza:

a)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne - określane dalej jako tereny MN;

b)  tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usługi - określane dalej jako tereny MN/U;

c)  teren usług - określane dalej jako tereny U;

d)  teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią - określane dalej jako tereny US;

e)  tereny naturalnej zieleni dolin rzecznych - określane dalej jako tereny ZN;

f)   tereny ogródków działkowych - określane dalej jako tereny ZO;

g)  tereny komunikacji kołowej - określane dalej jako tereny KD;

h)  tereny infrastruktury technicznej - określane dalej jako tereny NO;

i)   tereny rolne - określane dalej jako tereny R;

  3)  Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 7.    

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):
 1) Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.
 2) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych; w stosunku do istniejących obiektów uciążliwych (np. produkcyjnych, warsztatowych) plan zaleca ich likwidację lub przekształcenie na funkcje nieuciążliwe albo mieszkalne.
 3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.
 4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2.
 5) Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000 m2.
b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000 m2.
c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%. Dla terenów c1.1 MN i c1.2 MN o 10%.
 6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).
 7) Dla terenów MN Plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
 8) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.
 9) Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
 10) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
 11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt inwestorów.
 12) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 8. 

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i usług (MN/U):

  1)  Dla terenów MN/U plan ustala rozwój:

a)  funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolno stojących;

b)  oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, rozrywki i turystki.

  2)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  3)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2.

  4)  Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000m2.

b)  Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000m2.

c)  Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  5)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

  6)  Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

  7)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

  8)  Ustalenia zawarte w pkt 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

  9)  Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji

10)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40 m.

11)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1200 m2.

12)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

13)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane.

14)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

15)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN/U do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

§ 9.

Plan określa przeznaczenie terenów usług (U):

  1)  Dla terenów U plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, rozrywki i turystki oraz usług specjalnych np. straż pożarna.

  2)  Dla terenów U plan dopuszcza lokalizowanie obiektów magazynowych, składowych, drobnej produkcji oraz centr usługowych chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

  3)  Dla terenów U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), budynków i obiektów usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 10. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług sportu rekreacji na działkach z zielenią (US):

  1)  Dla terenów US plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki, gastronomii i turystyki (w tym: hotele, pensjonaty, pola namiotowe).

  2)  Dla terenów US plan zaleca realizację obiektów i urządzeń terenowych, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska.

  3)  Dla terenów US plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

  5)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.

 

§ 11. 

Plan określa przeznaczenie terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN):

  1)  Dla terenów ZN plan ustala rozwój funkcji naturalnej zieleni dolin rzecznych, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny.

  2)  Dla terenów ZN plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

  3)  Dla terenów ZN plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

  4)  Plan dopuszcza rolnicze wykorzystanie terenów ZN.

 

§ 12. 

Plan określa przeznaczenie terenów ogródków działkowych (ZO):

  1)  Dla terenów ZO plan ustala rozwój zorganizowanych ogrodów działkowych.

  2)  Dla terenów ZO plan dopuszcza lokalizowanie budynków gospodarczych oraz domków rekreacyjnych oraz rozwój funkcji wypoczynku, rekreacji i drobnej produkcji sadowniczej i ogrodniczej na działkach z zielenią.

  3)  Dla terenów ZO plan zakazuje lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 13.

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

  1)  Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

  2)  Dla terenów KD plan ustala:

a)  realizację jezdni komunikacji kołowej,

b)  wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)  realizację ścieżek rowerowych,

d)  realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)  lokalizację miejsc parkingowych;

f)   rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)  lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)  zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

  3)  Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

  4)  Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 14. 

Plan określa przeznaczenie terenów infrastruktury technicznej (NO):

  1)  Dla terenów NO plan ustala rozwój funkcji infrastruktury technicznej z zakresu przepompowni ścieków dla systemu kanalizacyjnego.

  2)  Dla terenów NO plan zakazuje lokalizowania innych funkcji niż określone w pkt 1.

  3)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 15. 

Plan określa przeznaczenie terenów rolnych (R):

  1)  Dla terenów R plan ustala zachowanie i rozwój funkcji związanych z produkcją rolną, sadowniczą i ogrodniczą.

  2)  Dla terenów R plan zakazuje lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej, funkcji innych niż określone w pkt 1 oraz urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

  3)  Dla terenów R plan dopuszcza możliwość budowy siedliska w odległości do 60 m. od wytyczonej w planie drogi lokalnej lub dojazdowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewody

 

§ 16. 

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem na jednostki oznaczone na rysunku planu symbolami: c1, c2, c3, c4 oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostek.

 

2.3 Inne ustalenia

§ 17. 

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

  1)  Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

  2)  Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

  3)  Tereny komunikacji kolejowej.

  4)  Tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody.

  5)  Tereny usług oświaty, administracji i kultury.

 

§ 18. 

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

  1)  Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

  2)  Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

  3)  Plan zakazuje lokalizowania budynków przewidzianych na stały pobyt ludzi w zasięgu stref uciążliwości linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, zgodnie z rysunkiem planu.

  4)  Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 19. 

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

  1)  Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

  2)  Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)  maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b)  ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)  ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d)  szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 20. 

1) Plan wyznacza zasięg terenów zmeliorowanych

  2)  Dla obszarów zmeliorowanych plan ustala obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

§ 21. 

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury

 

3.1 Stanowiska archeologiczne objęte lub wskazane do objęcia ochroną prawną

§ 22. 

1) Plan wyznacza stanowiska archeologiczne na obszarze objętym planem, wyszczególnione w pkt 2 i 3.

  2)  Plan ustala ochronę stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatora zabytków:

a)  Michałowice Wieś, stanowisko nr 58-65/17;

  3)  Dla stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w pkt 2:

a)  Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30cm poniżej istniejącego gruntu.

b)  Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, użytkowanych rolniczo na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających planowane zagospodarowanie terenu.

c)  Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym) na 1000-3000m2 (w zależności od wielkości stanowiska).

d)  Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest objęcie stałym nadzorem archeologicznym przy robotach ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych działania inwestycyjne mogą być wstrzymane na okres niezbędny do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

e)  Przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

f)   W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

 

4.1 Kształtowanie zieleni

§ 23. 

1) Plan wyznacza zasięg terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objętym planem.

  2)  Plan ustala ochronę terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu, roślinności zaroślowej i nadwodnej) oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

 

§ 24.

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu i rekreacji.

 

§ 25. 

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 26. 

1) Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

2)  Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3)  Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

4.2 Zakres ochrony elementów środowiska

§ 27. 

1) Plan wyznacza zasięg Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2)  Plan ustala ochronę terenów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego: nr 117 z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 z dnia 6 lipca 2001r.).

 

§ 28. 

1) Plan ustala ochronę i zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych: rzek, kanałów, rowów, stawów, zalewów itp. oraz towarzyszącej roślinności.

2)  Plan dopuszcza rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych.

 

4.3 Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami

§ 29. 

Plan ustala zasady ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi dróg:

  1)  Plan wyznacza zasięg stref potencjalnych uciążliwości drogi komunikacji kołowej klasy ekspresowej w odległości 100m od linii rozgraniczającej drogi;

  2)  Plan ustala zagospodarowanie terenu położonego w liniach rozgraniczających drogi w sposób ograniczający uciążliwości wynikające z hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, między innymi poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych, ekranów akustycznych, nawierzchni cichobieżnych i zieleni izolacyjnej.

  3)  Dla zabudowy projektowanej w zasięgu strefy potencjalnej uciążliwości plan ustala nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwość akustyczną, m. in. przegród o podwyższonej izolacyjności.

  5)  Plan zaleca wprowadzanie zieleni izolacyjnej na terenie działek lub wprowadzanie funkcji usługowych od strony drogi.

 

§ 30. 

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

 

5.1 Komunikacja kołowa

§ 31. 

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i wewnętrznych.

 

§ 32. 

1) Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

  2)  W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

a)  ulica ekspresowa - 1KDS projektowana Trasa Salomea-Wolica;

b)  ulice zbiorcze: 2KDZ ul. Kolejowa, 3KDZ ul. T. Borowskiego, 4KDZ ul. projektowana;

c)  ulice lokalne: 5KDL ul. Parkowa, 6KDL ul. T. Borowskiego, 7KDL ul. Kasztanowa, 8KDL ul. Ks. J. Poniatowskiego;

d)  oraz ulice dojazdowe. 9 KDD 10m, 10KDD ul. Szara, 11KDD ul. Ks. J. Poniatowskiego, 12 KDD 10m, 13 KDD 10m;

e)  oraz ulice wewnętrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

  3)  Plan ustala realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości nie mniejszej niż 5m, przy czym zaleca się realizację dróg wewnętrznych o szerokości 8m.

  4)  Plan wyklucza urządzanie nowych zjazdów bezpośrednich na działki z jezdni głównych drogi 1KDS projektowana Trasa Salomea-Wolica.

 

§ 33. 

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

  1)  dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków;

  2)  dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

  3)  dla domów jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach powyżej 1000m2.

 

5.2 Komunikacja publiczna - zbiorowa

§ 34. 

1) Plan zaleca uwzględnienie na etapie projektu realizacyjnego możliwości wprowadzenia linii kolejowej WKD w liniach rozgraniczających trasy Salomea-Wolica.

2)  Plan zaleca realizację ulic zbiorczych i lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

 

6.1 Lokalizacja sieci uzbrojenia

§ 35. 

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

  1)  Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

  2)  Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych.

  3)  Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

  4)  Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

6.2 Sieci wodociągowe

§ 36. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

  1)  Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu WUC "Warszawa".

  3)  Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego zużytej wody na terenach skanalizowanych w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem).

 

§ 37. 

1) Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych.

  2)  Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu WUC "Warszawa" dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

  4)  Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

 

6.3 Sieci kanalizacyjne

§ 38. 

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

  1)  Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków "Pruszków" w Pruszkowie.

  2)  Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Raszynki.

 

§ 39. 

1) Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

2)  Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

3)  Plan wyznacza lokalizację pompowni ścieków i ustala zasięg strefy ochronnej pompowni w promieniu 15m przy czym dla pompowni P11 ustala się zasięg strefy ochronnej w promieniu 50m.

4)  Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

5)  Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o powierzchni poniżej 2000 m2 (-5%) jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

6)  Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb) na działkach o powierzchni poniżej 2000 m2 (-5%) jeżeli

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)  działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

7)  Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt7) plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

 

6.4 Ogrzewanie

§ 40. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

  1)  Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, bez wprowadzania systemu zdalczynnego, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

  2)  Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

  3)  Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

6.5 Sieci gazowe

§ 41. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

  1)  Plan ustala zasadę gazyfikacji osiedli gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia "Reguły" i "Sokołów".

  2)  Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 42. 

1) Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa Energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348)).

3)  Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 43.

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

  1)  Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

  2)  Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii parkanów otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie rozporządzeniem MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995)).

 

6.6 Sieci elektroenergetyczne

§ 44. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)  Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15kV: RPZ "Pruszków -1", RPZ "Pruszków -2"i RPZ "Ursus" oraz projektowanej RPZ "Raszyn".

2)  Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększeniem niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 45. 

1) Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa Energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U. Nr 54, poz. 348)).

3)  Plan wyznacza strefy ochronne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zgodnie z rysunkiem planu.

4)  Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

5)  Plan wyznacza zalecaną lokalizację projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych, zgodnie z rysunkiem planu.

 

6.7 Sieci telekomunikacyjne

§ 46. 

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

  1)  Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Michałowice" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

  2)  Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

6.8 Usuwanie odpadów

§ 47. 

1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2)  Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

 

Dział II

Rozdział 7

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości Michałowice wieś - obszary c1, c2, c3, c4

 

7.1 Ustalenia dla obszaru c1

§ 48. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1

 

 c1.1 MN,

c1.2 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- lokalizacja stacji trafo na terenie c1.2 MN

Inne ustalenia:

- teren c1.1 MN oraz części terenu c1.2 MN tereny zmeliorowane -

  obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim

  Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.20;

 

2.

 

 c2. 3 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

 

 

7.2 Ustalenia dla obszaru c2.

§ 49. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c2:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c2.1 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- tereny zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

 

2.

 

 c2.2 U

 

 

 teren usług, zgodnie z par. 9.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej Trasy

  Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

3.

 

 c2.3 R

c2.4 R

 

 teren rolny, zgodnie z par. 15.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

Inne ustalenia:

- części terenu c2.3 R zmeliorowane - obowiązek uzgadniania

  projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji

  i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.20;

- teren c2.4 R oraz część terenu c2.3 R w zasięgu strefy uciążliwości

  projektowanej Trasy Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

 

7.3 Ustalenia dla obszaru c3

§ 50. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c3:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c3.1 US

 

 teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z par. 10.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 10 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 1,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 15%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 80%

Inne ustalenia:

- tereny zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

 

2.

 

 c3.2 MN/U

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

 obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 8;

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- tereny zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

 

3.

 

 c3.3 MN

 

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 7;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Inne ustalenia:

- części terenu zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

 

4.

 

 c3.4 MN

c3.5 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Inne ustalenia:

- teren c3.5 MN oraz części terenu c3.4 MN zmeliorowane - obowiązek

  uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem

  Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.20;

- części terenu c3.5 MN w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej

  Trasy Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

5.

 

 c3.6 U

 

 

 teren usług, zgodnie z par. 9.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej;

- tereny zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej Trasy

  Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

6.

 

 c3.7 R

 

 teren rolny, zgodnie z par. 15.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

Inne ustalenia:

- części terenu zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej

  inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

  zgodnie z par.20;

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej Trasy

  Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

 

7.4. Ustalenia dla obszaru c4

§ 51. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze c4:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 c4.1 MN

c4.2 MN

c4.3 MN

c4.4 MN

 

 teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

 - Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Inne ustalenia:

- teren c4.2 MN oraz części terenu c4.4 MN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.20;

 

2.

 

 c4.5 R

 

 teren rolny, zgodnie z par. 15.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

Inne ustalenia:

- części terenu zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.25;

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej Trasy Salomea-Wolica, zgodnie z par. 36;

 

3.

 

 c4.6 ZN c4.7 ZN

 

 teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z par. 11.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód powierzchniowych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Raszynki;

- wprowadzenie dróg pieszych i rowerowych o nawierzchni bitej lub żwirowej oraz elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.27);

- szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 58-65/17, zgodnie z par. 22.

- części terenu c4.6 ZN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.20;

- część terenu c4.6 ZN w zasięgu strefy uciążliwości projektowanej Trasy Salomea-Wolica, zgodnie z par. 29;

 

4.

 

 c4.8 ZO

 

 teren ogródków działkowych, zgodnie z par. 12.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz par.27).

 

 

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic

§ 52. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Nazwa obiektu

 

 Funkcja

 

 

 Szero-kość

w liniach rozgr.

 

 Zalecana szero-kość jezdni

 

 Ustalenia

dla przekroju ulicy

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

1.

 

 1KDS

 

 proje- ktowana Trasa Salomea-  Wolica

 

 Ekspresowa

 

 60,0 m

 

 2 x 13,0 m.

 

 - jezdnie lokalne w pasie trasy;

- nakaz realizacji ekranów

  dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni

  izolacyjnej wzdłuż trasy na granicy

  z istniejącą i planowaną zabudową

- Plan zaleca na etapie projektu

  realizacyjnego uwzględnienie

  możliwości wprowadzenia linii kolei

  WKD w liniach rozgraniczających

  trasy

 

2.

 

 2KDZ

 

 ul. Kolejowa

 

 Zbiorcza

 

 ok. 20,0 m

 

 7,0 m.

 

 szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

3.

 

 3KDZ

 

 ul. Borowskiego

 

 Zbiorcza

 

 16,0 m

 

 7,0 m.

 

 szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

4.

 

 4KDZ

 

 proje- ktowana

 

 Zbiorcza

 

 18,0 m

 

 7,0 m.

 

 2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

 

5.

 

 5KDL

 

 ul. Parkowa

 

 Lokalna

 

 12,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

6.

 

 6KDL

 

 ul. Boro- wskiego

 

 Lokalna

 

 12,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

7.

 

 7KDL

 

 ul. Kasztanowa

 

 Lokalna

 

 15,0 m

 

 6,0 m.

 

 szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

8.

 

 8KDL

 

 ul. Ks. Józefa Poniato- wskiego

 

 Lokalna

 

 10,0 - 12,0 m

 

 6,0 m.

 

 

 

9.

 

 9KDD,

12KDD,

13KDD

 

 ul. proje- ktowane 10m

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 min. 5,5 m.

 

 

 

10.

 

 10KDD

 

 ul. Szara

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 5,0 m.

 

 

 

11.

 

 11KDD

 

 ul.Ks.J.
Poniato- wskiego

 

 Dojazdowa

 

 10,0 m

 

 5,0 m.

 

 

 

 

Dział III

Rozdział 9

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 53. 

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się:

  1)  na 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: c1.1 MN, c1.2 MN; c2.1 MN/U, c2.2 U; c3.1 US, c3.2 MN/U, c3.3 MN;

  2)  (1) Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów objętych planem.

 

Rozdział 10

Ustalenia przejściowe

 

§ 54. 

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 11

Ustal enia końcowe

 

§ 55. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 56. 

Z chwilą wejścia w życie planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z dnia 30 czerwca 1992r.) w granicach wyznaczonych granicami niniejszego planu.

 

§ 57. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 58. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:33
Wyświetleń: 3753
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski