Urząd Gminy Michałowice
14214

Obszaru Reguł obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice, i w osiedlu Michałowice.

UCHWAŁA Nr LI/377/2002

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z uchwałami nr XXIV/107/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 marca 1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, nr XXVII/160/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 czerwca 2000r. zmieniającą uchwały nr XXIV/107/96 z dnia 1 marca 1996r., nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. Rady Gminy Michałowice w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałą nr LI/376/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2002r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXIV/107/96 z dnia 1 marca 1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę nr XXVII/160/2000 z dnia 2 czerwca 2000r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXIV/107/96 z dnia 1 marca 1996r., nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

§ 1.

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Reguł obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice, i Osiedlu Michałowice zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem, którego granice wyznaczają: granica administracyjna gminy Michałowice - ul. Rumuńska - Al. Jerozolimskie - ul. Słoneczna - granica wsi Reguły - ul. Kolejowa - rzeka Raszynka.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych,

2) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów wynikających z różnego przeznaczenia i różnych zasad zagospodarowania.

3. Plan określa się jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

 

§ 2.

Granice planu są wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obowiązywania ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) zwymiarowane odległości urządzeń i obiektów,

4) funkcje terenów przy użyciu oznaczeń literowych,

5) granice stref lokalnych ograniczeń, w tym linie zabudowy,

6) granice obszarów i miejsca sytuowania obiektów prawnie chronionych,

7) oznaczenia miejsca sytuowania obiektów i urządzeń,

8) oznaczenia przebiegu komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny lub postulatywny.

 

§ 4. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu obejmującego zapisy uchwały i rysunek planu, o którym mowa w § 1. uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Michałowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,

6) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, oznaczoną na rysunku planu literami i cyframi,

8) działce - należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu lub nieruchomość, przeznaczoną w wyniku ustaleń planu pod zabudowę lub zainwestowanie (istniejące granice nieruchomości są wniesione na rysunku planu orientacyjnie i wymagają wyznaczenia geodezyjnego na mapie i w terenie),

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 60% terenów zainwestowania działki w zabudowie mieszkaniowej i nie mniej niż 80% terenów zainwestowania działki nieuciążliwej działalności gospodarczej,

10) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu terenu,

11) powierzchni przyrodniczo aktywnej - należy przez to rozumieć część działki budowlanej nie zabudowaną i nie utwardzoną, nie stanowiącą nieprzepuszczalnych nawierzchni dojazdów i dojść pieszych pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością na gruncie rodzimym, powierzchnię użytkowaną rolniczo, trawiaste nawierzchnie urządzeń sportowych a także powierzchnie wodne,

12) terenie nieuciążliwej działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności (produkcyjnej i nieprodukcyjnej), która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

13) liniach rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania (wyznaczonych linią przerywaną) - należy przez to rozumieć linie wyznaczone wzdłuż granic działek oraz dzielące obszar planu na tereny,

14) liniach rozgraniczających ulic (wyznaczonych linią ciągłą) - należy przez to rozumieć linie wyznaczone wzdłuż linii rozgraniczających ulic, których przebieg może być korygowany w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w procesie uzyskiwania danych technicznych,

15) terenach realizacji lokalnych celów publicznych - należy przez to rozumieć tereny na których lokalizuje się obiekty budowlane służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej:

a) oświaty - przez co należy rozumieć szkołę, przedszkole lub inne placówki oświatowe,

b) kultury - przez co należy rozumieć biblioteki, kina, domy kultury, świetlice, itp.,

c) zdrowia - przez co należy rozumieć przychodnie zdrowia, apteki, gabinety lekarskie, itp.,

d) administracji - przez co należy rozumieć pocztę, bank, biura, urzędy administracji i służb publicznych, itp.,

e) handlu, rzemiosła i gastronomii - przez co należy rozumieć obiekty w których lokuje się wymienione funkcje na poziomie podstawowym w skali dostosowanej do obsługiwanego obszaru,

f) ochrony środowiska - przez co należy rozumieć min. zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, zieleń urządzoną itp.,

g) infrastruktury technicznej - przez co należy rozumieć tereny stacji transformatorowych Sn/nn, pompowni wody, przepompowni ścieków, stacje redukcyjne gazu średniego ciśnienia, itp.,

h) komunikacji - przez co należy rozumieć drogi, ulice i inne ciągi komunikacyjne, place, parkingi, itp.

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu granicę sytuowania obiektów kubaturowych w stosunku do linii rozgraniczających dróg i ulic lub granic działki,

17) obowiązującej linii zabudowy zwartej - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której, od strony ulicy, należy sytuować zewnętrzne lico ścian budynku, mierzone nad powierzchnią terenu, wzdłuż której sąsiednie budynki muszą się stykać częściami nadziemnymi,

18) obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć wszystkie budynki i budowle z wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy, parkingi naziemne, place składowe,

19) maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych, kondygnacji budynku, w tym kondygnacji poddasza określanej jako 0,5 kondygnacji i sutereny określanej się jako 0,5 kondygnacji. Plan przyjmuje: dla zabudowy mieszkaniowej średnią wysokość kondygnacji na 3,20m, dla zabudowy usługowej średnią wysokość kondygnacji na 4,0m,

20) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w obszarze planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników (drogi, place, parki itp.),

21) zachowaniu istniejącej zabudowy - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania (w obszarze planu) istniejących trwałych budynków (z wyjątkiem garaży i parterowych budynków gospodarczych),

22) zaleceniach - należy przez to rozumieć ustalenia planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu,

23) obszarach i obiektach chronionych - należy przez to rozumieć obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych:

a) Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu W.O.CH.K.,

b) ustawy o ochronie dóbr kultury m.in. w sprawie obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków i stanowisk archeologicznych,

c) ustawy prawo wodne m.in. w sprawie inwestowania w obszarach zmeliorowanych oraz wzdłuż cieków wodnych,

24) zabudowie siedliskowej - należy przez to rozumieć zabudowę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Normą obszarową działki z zabudową siedliskową jest 1 ha przeliczeniowy gruntów ornych położonych w gminie Michałowice,

25) terenie zainwestowanym - należy przez to rozumieć działkę lub teren z zabudową, która nie jest samowolą budowlaną w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

26) istniejącej parcelacji plombowej - należy przez to rozumieć podział istniejący na terenach z prawem zabudowy (zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice dnia 30 czerwca 1992r.),

27) drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony w zależności od klasy drogi na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym nie związanej z funkcją komunikacyjną i zieleń publiczną,

28) oznaczeniu przeznaczenia terenu przy pomocy kilku symboli - należy przez to rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu, na terenie mogą występować jednocześnie wszystkie funkcje, kilka lub jedna z nich,

29) terenach wykluczonych z zabudowy - należy przez to rozumieć otwarte ogólnodostępne tereny ewidencyjnie rolne, trwałe pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu lub bez zainwestowania kubaturowego w celu ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego,

30) dojazdach niepublicznych - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających,

31) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, o której mowa w § 1 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia nr 117 Wojewody Mazowieckiego z 3 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego.

2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa budowlanego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących wydanych na jego podstawie, które należy rozumieć zgodnie z treścią właściwą dla tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mające swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

§ 5. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

2) linii rozgraniczających ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,

4) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

5) warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

7) zasad obsługi w zakresie komunikacji.

 

§ 6. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji administracyjnej należy określać zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale oraz z zastosowaniem odpowiednich przepisów szczególnych.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

 

I. Przeznaczenie terenów

§ 7. 

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M - przeznaczone pod zainwestowanie różnymi formami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowych po spełnieniu określonych warunków,

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU-przeznaczone pod zainwestowanie różnymi formami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej i działalności gospodarczej po spełnieniu określonych warunków,

3) tereny działalności gospodarczej i produkcyjno-magazynowe oznaczone na rysunku planu symbolem U,

4) tereny działalności gospodarczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem U/M,

5) tereny koncentracji usług oznaczone na rysunku planu symbolem AUC (w tym tereny AUC/UA i UO),

6) tereny usług komercyjnych oznaczone na rysunku plany symbolem UC,

7) tereny przyrodniczo-czynne oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ (w tym tereny Z/M/U i Z/U) adaptacji ponadlokalnego ciągu rzeki Raszynki,

8) tereny parków oznaczone na rysunku planu symbolami ZP i ZPP,

9) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami ZC i ZCC,

10) tereny wód otwartych, rzeki i zbiorników retencyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami W i WR,

11) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami zgodnie z poniższym wykazem: TE - stacje elektroenergetyczne, TG - stacja redukcyjna gazu Io, TKS- przepompownie ścieków,

12) tereny komunikacji przeznaczone pod ulice, place z terenami ciągów zieleni i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczone dla celów publicznych - komunikacji kołowej, kolejowej, rowerowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej - określone dalej jako tereny K z indeksem literowym odpowiadającym klasyfikacji funkcjonalnej:

- KA - autostrada,

- KGP - droga główna ruchu przyśpieszonego,

- KUZ - drogi i ulice zbiorcze,

- KUL - drogi i ulice lokalne,

- KUD - drogi i ulice dojazdowe,

- KUDs - drogi serwisowe,

- KD - dojazdy i ciągi pieszo-jezdne,

- KK - kolej WKD.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

 

II. Obszary i obiekty chronione.

§ 8. 

1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K., którego granice wyznaczone są na rysunku planu, w zasięgu którego obowiązują odpowiednio ustalenia rozporządzenia w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu:

1) wprowadzenie innej niż rolnicza formy użytkowania gruntów rolnych wymaga jej podporządkowania funkcji przyrodniczej i krajobrazowej obszaru,

2) naruszanie naturalnej sieci hydrograficznej rzek, starorzeczy, torfowisk, oczek wodnych, naruszanie naturalnego charakteru jej brzegów jest dopuszczalne jedynie dla działań służących retencji wód i zabezpieczeń przed powodziami,

3) zakazuje się wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

4) na terenach zabudowy zakazuje się lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 20 m od naturalnych brzegów cieków i zbiorników wodnych,

5) zakazuje się niszczenia i uszkadzania ciągów zadrzewień, skarp, lokalnych dolin,

6) nakazuje się podporządkowanie otoczenia obiektów historycznych ich ochronie i ekspozycji,

7) zakazuje się lokowania obiektów uciążliwych lub wpływających szkodliwie na środowisko. O tym, czy obiekt jest uciążliwy lub może wpłynąć szkodliwie na środowisko rozstrzyga się na podstawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) dopuszcza się zabudowę związaną z niezbędnymi urządzeniami komunikacyjnymi, infrastruktury technicznej, zabudowę związaną z usługami turystycznymi, rekreacją, sportem i wypoczynkiem pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczych.

2. Ustala się, że w przypadku zmiany w/w przepisu prawa i norm zasięg terenów chronionych ulega zmianie zgodnie ze zmianą przepisów prawa i norm, a powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany niniejszego planu.

 

§ 9. 

Tereny zmeliorowane dla których plan ustala:

1) zakaz wznoszenia budowli oraz utwardzonych nawierzchni, o ile przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,

2) nakaz uzgadniania z zarządzającym siecią przebudowy sieci drenarskich oraz wszelkiej zabudowy i zagospodarowywania terenów.

 

§ 10. 

Rzeki, cieki wodne i tereny wód otwartych dla których plan ustala:

1) zakaz wznoszenia budynków nad korytem rzek, nad rowami otwartymi wyznaczonymi na rysunku planu,

2) nakaz przełożenia (na koszt inwestora) rowów znajdujących się pod budynkami,

3) adaptację z zakazem zanieczyszczania, samowolnego zasypywania,

4) w terenach zabudowy mieszkaniowej M plan zaleca zachowanie rowów otwartych, dopuszczając zmianę ich przebiegu,

5) w terenach ZZ plan nakazuje zachowanie rowów otwartych,

6) w terenach U plan dopuszcza przełożenie i przykrycie istniejących rowów melioracyjnych,

7) plan dopuszcza przekrycie rowów przebiegających wzdłuż projektowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych,

8) plan przyjmuje następujące warunki grodzenia:

a) zakaz wygradzania, zwłaszcza poprzecznego rzek, rowów otwartych wyznaczonych na rysunku planu,

b) dla pozostałych rowów, położonych w terenach zabudowy mieszkaniowej M plan dopuszcza grodzenie działek wzdłuż górnej skarpy rowu,

c) dla rowów w terenach U, U /M, MU plan ustala sytuowanie ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 5 m od górnej skarpy rowu,

d) dla rzeki i rowów w terenach otwartych ZZ plan ustala zakaz grodzenia, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej,

9) plan ustala szczególne warunki zabudowy poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

 

§ 11. 

Tereny stanowiące przedmiot ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

1. Stanowiska archeologiczne o numerach ewidencyjnych 58-65 /11, 58-65/14, 58-65/16, 58-65/33, 58-65/44, 58-66/38 dla których plan ustala:

1) obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) wszelkich zmian w użytkowaniu terenu oraz planowanych inwestycji (kubaturowych, komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, realizacji ogrodzeń działek oraz prowadzenia robót ziemnych, naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej; tj głębiej niż 30 cm poniżej istniejącego poziomu gruntu),

2) na obszarach stanowisk archeologicznych-niezabudowanych, użytkowanych rolniczo na dzień uchwalenia planu - warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych - wyprzedzających planowane zagospodarowanie terenu,

3) ustala się minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym) od 1.000-3.000 m2 (w zależności od wielkości stanowiska),

4) na obszarze stanowisk archeologicznych, zabudowanych lub zabudowanych częściowo na dzień uchwalenia planu oraz na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych realizację planowanych i uzgodnionych inwestycji uzależnia się od przeprowadzenia (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających zamierzone działania inwestycyjne lub zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych, z rygorem zmiany nadzoru w badaniach wykopaliskowych, w przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych,

5) przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, dla przeprowadzenia, których najdogodniejszym okresem jest okres od maja do września,

6) w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer ewidencyjny stanowiska lub strefy konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu.

2. Zabytkowe założenie dworskie w Regułach tj: część parkową i gospodarczą oraz aleje dojazdowe dla których plan ustala:

1) rewaloryzację następujących obiektów dawnej zabudowy: budynku dworu, domku ogrodnika, muru oddzielającego park od części gospodarczej i obory,

2) dla odnowy wartości przyrodniczych zakaz dogęszczania i wprowadzania nowej zabudowy na terenie parku i w wyznaczonym na rysunku planu, liczonym od ogrodzenia, pasie strefy ochrony ekologiczno-widokowej,

3) zachowanie, szpalerów drzew przy ulicy Wiejskiej, wzdłuż drogi KUZ (działka nr ew. 7/8),oraz wzdłuż Alei Powstańców Warszawy,

4) nakaz opiniowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych (w tym podziału na działki) w granicy strefy ochrony ekologicznej.

3. Obszary doliny rzeki Raszynki z łąkami nadrzecznymi dla którego plan ustala wyłączenie z zainwestowania kubaturowego.

4. Elementy szczególnej ekspozycji w postaci wyznaczonych na rysunku planu, osi założeń przestrzennych od obiektów architektonicznych znajdujących się poza obszarem planu.

 

III. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

§ 12. 

Plan wskazuje obszary do objęcia ochroną jako Zespół przyrodniczo-krajobrazowy rzeki Raszynki.

 

§ 13. 

1. Plan ustala objęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków wytwarzanych przez użytkowników wszystkich obiektów istniejących i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód i gruntu w jakikolwiek sposób.

2. Plan ustala obowiązek objęcia obszaru zorganizowanym systemem segregacji odpadów stałych.

3. Plan ustala obowiązek udokumentowania przyszłego wywozu odpadów stałych przed zasiedleniem.

4. Plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłości szpalerów zieleni przyulicznej, zieleni towarzyszącej zabudowie i wartościowych drzew. Plan ustala ochronę oraz utrzymanie wartościowych, pojedynczych drzew również przez ich przesadzenie.

5. W terenach U plan ustala zagospodarowanie zielenią pasów terenów wzdłuż ulic lokalnych, wzdłuż ulic zbiorczych oraz wzdłuż granic lokalizacji zwłaszcza od strony graniczącej z zabudową mieszkaniową.

6. Dla poszczególnych terenów plan ustala minimalny % powierzchni przyrodniczo aktywnej. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie z definicją w § 4 ust. 1 pkt 11.

7. Nie dopuszcza się lokowania obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych, o ile przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej.

8. Plan ustala obowiązek docelowego odwodnienia do kanalizacji deszczowej, pokrytych nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, terenów U, terenów U/M oraz terenów komunikacji.

9. Odwodnienie terenów zabudowy mieszkaniowej M odbywać się będzie na własnych działkach poprzez infiltrację do gruntu.

10. Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania źródeł energii spełniających wymagania ekologiczne.

11. Dla inwestycji w terenie U, plan ustala zachowanie oddziaływania do terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny. Uciążliwe oddziaływanie na środowisko w obszarze każdej działki należy eliminować przy pomocy środków technicznych, rozwiązań przestrzennych lub zieleni izolacyjnej.

12. Plan nakazuje ochronę terenów z zabudową mieszkaniową przed uciążliwościami powodowanymi działalnością gospodarczą i oddziaływaniem komunikacji.

13. Plan zaleca stopniową eliminację (również poprzez zmianę funkcji) z terenów zabudowy mieszkaniowej obiektów powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska (mechanika pojazdowa, hurtownie).

14. Plan wskazuje, że miejscem tworzenia pasów zieleni izolacyjnej, osłonowej na terenie lokalizacji jest min. pas terenu pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy.

15. Budowa obiektów inwestycji produkcyjno - usługowej może odbywać się pod warunkiem budowy jednoczesnej sieci infrastruktury technicznej i komunikacji na koszt inwestora.

16. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów U nie może powodować zanieczyszczenia wód otwartych, wód gruntowych oraz gruntu na własnych działkach i na terenach przyległych.

17. Plan zakazuje realizacji obiektów i urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych.

 

IV. Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania - strefy ograniczeń.

§ 14. 

1. Ustala się następujące rodzaje ograniczeń w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, w związku z którymi wyznacza się na rysunku planu strefy ich obowiązywania i określa się na ich terenach wymagania szczególne dla zabudowy i zainwestowania.

2. Ustala się, że w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa i norm, zasięg stref ulega zmianie zgodnie ze zmianą tych przepisów prawa i norm, a powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany niniejszego planu.

 

§ 15. 

Plan wyznacza odległości zabudowy mieszkaniowej i niektórych obiektów od granic terenu cmentarza:

1) plan ustala, zakaz lokalizacji, w odległości 50m od terenu cmentarza, dla wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg,

2) plan ustala nakaz wyposażenia w wodę z wodociągu dla zabudowy realizowanej w strefie 150m od granic cmentarza,

3) plan ustala zakaz lokowania studni (ujęć wody dla potrzeb bytowych i gospodarczych) w zasięgu strefy ustalonej w ust. 2.

 

§ 16. 

1. Na terenach w zasięgu oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, wynikających ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego, w odległości wynoszącej w każdą stronę po 19m dla linii 110 kV i po 34m dla linii 220 kV, plan przyjmuje ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniające bezpieczeństwo ludzi i prawidłową pracę linii.

2. Powyższe strefy oddziaływania mogą być weryfikowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Zabudowę w korytarzach napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV należy sytuować zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

4. Plan dopuszcza skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć w przypadku pojawienia się takich możliwości technicznych.

5. Plan zaleca skablowanie napowietrznych linii 15 kV istniejących i projektowanych.

 

§ 17. 

1. Dla gazociągów i stacji redukcyjnych obowiązują następujące strefy kontrolowane od obrysów terenowych:

1) od gazociągu wysokiego ciśnienia Ć 400 mm Świerk-Mory i stacji redukcyjno-pomiarowej Io Reguły, dla zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) po 65m w każdą stronę od gazociągu dla usług użyteczności publicznej (szkoły, kościoły) i zamieszkania zbiorowego,

b) po 50m w każdą stronę od gazociągu dla zespołów zabudowy mieszkaniowej,

c) po 35m w każdą stronę od gazociągu dla wolno stojących budynków mieszkalnych.

2. Powyższe odległości mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych uzgodnieniu z operatorem sieci.

3. Na terenach położonych w zasięgu oddziaływania gazociągów średniego i niskiego ciśnienia obowiązują strefy kontrolowane określone w przepisach szczególnych.

 

§ 18. 

Na terenach przylegających do magistralnych przewodów podziemnych infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu, zakazuje się projektowania i realizacji wszelkich obiektów budowlanych, z wyjątkiem kiedy inwestor uzgodni ich realizację z dysponentem magistrali.

 

§ 19. 

1. Plan wyznacza na rysunku planu zasięgi oddziaływania komunikacji (liczone od skrajnej krawędzi jezdni lub skrajnej szyny) przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza dla obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej i innych związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży oraz zabudowy mieszkaniowej.

2. Plan ustala nakaz realizacji nowej zabudowy w sposób uwzględniający oddziaływanie wymienione w ust. 1 m.in. poprzez:

1) odsunięcie zabudowy poza wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną strefę co pozwoli na zmniejszenie poziomu dźwięku przy elewacji w/w budynków do określonych odrębnymi przepisami wartości dopuszczalnych,

2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, między innymi stosowanie w budynkach przegród o podwyższonej izolacyjności, wprowadzanie okien o podwyższonej izolacyjności, renowacje elewacji,

3) zastosowanie ekranów akustycznych, nawierzchni cichobieżnych i zieleni izolacyjnej,

4) wprowadzanie budynków parawanowych lokalizowanych w pierzejach dróg i ulic.

3. Plan ustala realizację dróg i ulic oraz zagospodarowanie terenu położonego w ich liniach rozgraniczających w sposób ograniczających oddziaływanie wynikające z hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza i zapewniający w pomieszczeniach chronionych właściwe standardy akustyczne.

4. W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy informować o możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla otoczenia dróg i ulic oraz terenów WKD w następujących odległościach:

1) dla autostrady:

a) w odległości do 150m od skrajnej krawędzi jezdni zakazuje się sytuowania obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej oraz innych obiektów związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży,

b) w odległości pomiędzy 150m a 50m od skrajnej krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zastosowania funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczeń akustycznych, zapewniających w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polską Normą Akustyka Budowlana,

2) dla drogi głównej ruchu przyśpieszonego KGP -Al. Jerozolimskich:

a) w odległości do 100m od skrajnej krawędzi jezdni zakazuje się sytuowania obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej oraz innych związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży,

b) w odległości pomiędzy 100m a 50m od skrajnej krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zastosowania funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczeń akustycznych, zapewniających w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polską Normą - Akustyka Budowlana,

3) dla dróg i ulic zbiorczych KUZ:

a) w odległości do 50m od skrajnej krawędzi jezdni zakazuje się sytuowania, obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej oraz innych związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży,

b) w odległości pomiędzy 20m a 50m dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów użyteczności publicznej pod warunkiem zastosowania technicznych, funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczeń akustycznych, zapewniających w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polską Normą - Akustyka Budowlana.

4) dla pozostałych dróg i ulic zasięgi oddziaływania wyznaczają ustalone w planie linie zabudowy,

5) dla linii WKD - przyjmując rozwój tego środka komunikacji publicznej - w odległości do 120m od skrajnej szyny nakazuje się stosowanie w obiektach związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży oraz funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczeń akustycznych, zapewniających w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polską Normą - Akustyka Budowlana.

 

§ 20. 

1. Plan wyznacza na rysunku planu tereny położone w zasięgu oddziaływania komunikacji lotniczej.

2. W zakresie ochrony przed tym oddziaływaniem plan informuje:

1) dla izofony powyżej 55 dB zakaz lokalizacji funkcji związanych ze służbą zdrowia, opieką społeczną i oświatą oraz innych obiektów związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży,

2) dla izofony od 55 dB do 60 dB dopuszcza się zabudowę mieszkaniową pod warunkiem:

a) informowania w decyzjach ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu o występujących oddziaływaniach,

b) wprowadzenia w budynkach rozwiązań technicznych zapewniających zmniejszenie poziomu dźwięku wewnątrz budynku do wartości określonych Polską Normą.

 

§ 21. 

1. Dla wyznaczonych na rysunku planu, terenach ZZ- zalewowych, plan ustala zakaz lokalizacji nowych obiektów.

2. Dla pozostałych terenów plan ustala, dla nowej zabudowy:

1) nakaz ograniczenia podpiwniczeń w zasięgu obszarów z poziomem wody gruntowej powyżej 1,0m p.p.t.,

2) nakaz wykonania badań geotechnicznych dla obiektów lokowanych na gruntach słabonośnych,

3) nakaz wykonywania ekspertyzy geologicznej dla obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi.

4) nakaz ukształtowania terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych oraz zakaz samowolnego nasypywania i obniżania powierzchni terenu.

3. Warunki przekształcania powierzchni działek, o których mowa w ust. 2 pkt 4 określa Wójt Gminy.

 

Rozdział 3

Przepisy szczególne dla całego obszaru objętego planem

 

I. Kształtowanie przestrzeni

1. Struktura funkcjonalna

§ 22. 

1. W zakresie struktury funkcjonalnej plan ustala:

1) wykształcenie wielofunkcyjnego osiedla - miasteczka - pomiędzy Pruszkowem, Piastowem, Ursusem a osiedlem Michałowice, o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach położonych na południe od WKD,

2) dominujące przeznaczenie niezainwestowanych terenów w rejonie Al. Jerozolimskich na cele działalności gospodarczej o wielofunkcyjnym przeznaczeniu,

3) przeznaczenie niezainwestowanych terenów pomiędzy WKD, Al. Powstańców Warszawy i projektowaną ulicą 2KUZ pod obiekty administracyjno biurowe,

4) lokalizację nowego centrum gminy i towarzyszącej strefy usługowej dla lokalnych celów publicznych, o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 15, w rejonie przystanku WKD w Regułach,

5) podporządkowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wymogom ochrony środowiska przyrodniczego jako wartościom nadrzędnym,

6) przeznaczenie doliny Raszynki na cele utrzymania obszarów przyrodniczo-czynnych, zieleni otwartej z dopuszczeniem funkcji wypoczynku, rekreacji i turystyki,

7) ograniczenie lokowania na nowych terenach zabudowy o funkcji mieszanej, mieszkaniowo- usługowej,

8) utrzymanie i lokalizowanie obiektów o funkcjach uzupełniających innych niż wymienione, nie kolidujących z funkcją podstawową na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych planu (infrastruktura techniczna, komunikacja, zabudowa siedliskowa).

 

2. Struktura przestrzenna

§ 23. 

W zakresie struktury przestrzennej plan ustala:

1) generalną zasadę kształtowania przestrzeni wydzielonych kwartałów zabudowy poprzez kontynuowanie osi przestrzennych osiedla Michałowice, założeń dworskich Pęcic i Reguł w postaci ciągów pieszych (wolnych od komunikacji kołowej) i dróg dojazdowych oraz powiązania tymi ciągami ważnych węzłów i miejsc kulminacji ruchu,

2) układ głównych przestrzeni publicznych, w skład którego wchodzą: plac - rynek, place, tereny usług, drogi i ulice, zieleń publiczna,

3) lokalizację pierzei usługowych przy głównych przestrzeniach publicznych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

4) kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jako luźnej, niskiej, wolnostojącej w zieleni,

5) kształtowanie zabudowy usługowej towarzyszącej terenom otwartym jako luźnej, niskiej, wolnostojącej,

6) kształtowanie zabudowy w terenach działalności gospodarczej jako zespołów obiektów o jednorodnym charakterze zabudowy wzdłuż Al. Jerozolimskich i projektowanych dróg zbiorczych w formie pierzei.

 

3. Zasady kształtowania zabudowy

§ 24. 

Plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełnić warunków zabudowy określonych w przepisach szczególnych i odrębnych,

2) wygląd, standard techniczny i funkcjonalny zabudowy kubaturowej w decyzjach administracyjnych należy podporządkować następującym kryteriom oceny:

a) wygląd zewnętrzny, wykończenie i gabaryty budynków nawiązujące do charakteru i skali zabudowy otaczającej (o ile jest to zabudowa spełniająca wymogi zachowania ładu przestrzennego), zaprojektowane w przyjętych standardach technicznych,

b) nakaz stosowania dachów spadzistych w centrum,

c) w centrum zabudowa dopuszczalna jako wielofunkcyjny zespół mieszkaniowo-usługowy,

d) w centrum usługowym obowiązuje lokalizacja zabudowy do 3 kondygnacji zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19 z wyjątkiem wyznaczonych na rysunku planu dominant,

3) ustala się ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji, zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19,

4) dla zabudowy na terenach działalności gospodarczej, na działkach powyżej 5 ha plan dopuszcza wysokość zabudowy do 20m,

5) dla pozostałych terenów działalności gospodarczej i usług wysokość zabudowy ustala się na 12m, zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19,

6) na terenach U dopuszcza się maszty oświetleniowe, telekomunikacyjne i inne o wysokości do 35m,

7) w terenach U plan dopuszcza maksymalną długość budynku (w jednym kierunku) lub zespołu budynków działalności gospodarczej do 100m pod warunkiem zróżnicowania wysokości poszczególnych segmentów albo zróżnicowania płaszczyzn elewacji budynków,

8) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających dróg.

 

4. Zasady i warunki podziałów na działki

§ 25. 

1. Plan wyznacza na rysunku planu linie rozgraniczające tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.

2. Plan przyjmuje następujące zasady i warunki podziału pozostałych terenów w obszarze planu:

1) wydzielane działki muszą być dostosowane wielkością i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb związanych z funkcjonowaniem projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) w przypadku dokonywania podziału obowiązują wielkości działek podane dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych,

3) plan dopuszcza łączenie działek i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych działek,

4) na każdej wydzielanej działce muszą być zachowane powierzchnie biologicznie czynne podane w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,

5) wydzielane działki winny mieć zapewniony odpowiedni, bezpośredni dostęp (co najmniej dojazdowymi drogami niepublicznymi) do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej,

6) wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej jako dostęp do drogi publicznej i infrastruktury technicznej dopuszcza się dostęp przez działki stanowiące dojazdy niepubliczne zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 30,

7) warunki przekształcenia dojazdu niepublicznego w drogę publiczną określi Rada Gminy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

8) plan dopuszcza wyznaczenie niepublicznego pieszo-jezdnego dojazdu, o minimalnej 8m szerokości w liniach rozgraniczających wyłącznie dla terenów zabudowy mieszkaniowej,

9) plan adaptuje wszystkie pozostałe drogi pieszo-jezdne jako dojazdy niepubliczne o szerokościach w liniach rozgraniczających poniżej szerokości 8m,

10) skrzyżowania dróg należy projektować pod kątem zbliżonym do prostego,

11) należy tak parcelować teren aby unikać wyznaczania dróg po obu stronach jednego rzędu działek,

12) powierzchnie działek, pod nową zabudowę mieszkaniową nie mogą być mniejsze niż 2.000m2 przed skanalizowaniem i 1.000 m2 po pojawieniu się technicznych możliwości podłączenia do sieci kanalizacji,

13) plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

14) plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową na działkach mniejszych niż podane w ust. 12, o ile działki te znajdują się na terenach z prawem zabudowy zabudową mieszkaniową (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice dnia 30 czerwca 1992r.),

15) powierzchnie działek pod nową zabudowę obiektami działalności gospodarczej określa się na 5 ha, o ile dalsze przepisy planu nie stanowią inaczej,

16) przepis ust. 15 nie dotyczy istniejącej plombowej parcelacji o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 26,

17) plan dopuszcza obniżenie ustalonych w ust. 15 powierzchni działek o 5%,

18) plan nie określa normatywu działek przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

19) plan zaleca przy podziałach zachowanie na jednej wydzielanej działce istniejących zespołów zadrzewień i wód otwartych,

20) ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienia zachowania przepisów szczególnych, zabudowa terenów, dla których nie ustalono planem takiego normatywu, wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego (projektu zagospodarowania) do warunków zabudowy,

21) w przypadku gdy nie istnieje na rysunku planu odpowiadający podziałowi układ dróg, podział terenu uzależnia się od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej układ projektowanych dróg dojazdowych (zgodnie z przepisami szczególnymi w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) wiążących się z układem istniejących dróg publicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

5. Linie zabudowy

§ 26. 

1. Dla nowych obiektów plan wyznacza na rysunku planu, nieprzekraczalne i zwarte linie zabudowy od strony dróg oraz obiektów i urządzeń.

2. W przypadku dokonywania podziału terenów zabudowy mieszkaniowej plan ustala od niepublicznych dojazdów i dróg dojazdowych nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej.

3. W przypadku dokonywania podziału terenów działalności gospodarczej i usług plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 10m od linii rozgraniczającej dróg publicznych i niepublicznych.

4. Poza linie zabudowy ustalone w ust. 1, 2 i 3 mogą wykraczać ganki o powierzchni zabudowy do 4 m2, zadaszenia nad wejściami i wjazdami do garaży, wykusze, witryny, oraz elementy małej architektury pod warunkiem zachowania innych przepisów szczególnych.

5. Plan nie zakazuje wycofania zabudowy w głąb działki, którą w takim przypadku należy sytuować wzdłuż linii zabudowy sąsiednich budynków.

6. Linie zabudowy od strony pozostałych granic, należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Jeżeli na działce zabudowy mieszkaniowej budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane są przy granicy działki plan postuluje sytuowanie zabudowy na działce sąsiedniej również przy granicy, o ile inne przepisy szczególne tego nie wykluczają.

8. Plan dopuszcza adaptacje istniejącej zabudowy, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowaną poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

 

6. Ogrodzenia terenów

§ 27. 

Plan ustala następujące zasady lokowania ogrodzeń:

1) ogrodzenia działek, o ile przepisy uchwały nie stanowią inaczej, należy sytuować w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

2) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzeń w głąb działek zwłaszcza na działkach z usługami. Teren pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy wzdłuż dróg lokalnych i dojazdowych w takich przypadkach można przeznaczyć na parkingi, zieleń ozdobną, przejścia dla pieszych,

3) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 10m x 10m dla dróg i ulic zbiorczych, oraz nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic lokalnych i dojazdowych (publicznych i niepublicznych),

4) narożne ścięcia linii rozgraniczających autostrady i drogi głównej KGP plan wyznacza na rysunku planu orientacyjnie,

5) wyklucza się lokalizację ogrodzeń na terenie położonym w obrębie linii rozgraniczających ulic, ciągów pieszych,

6) ogrodzenia od strony ulic i placów powinny być nie wyższe niż 1,8m od poziomu terenu,

7) ogrodzenia od strony ulic i placów należy projektować:

a) w widoku elewacji minimum w 25% jako ażurowe,

b) o ile inne przepisy planu nie stanowią inaczej, pełne do 0,6m nad poziom terenu,

8) nakazuje się ażurowe ogrodzenia terenów zieleni,

9) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

 

7. Osie założeń przestrzennych, place, dominanty widokowe

§ 28. 

1. W wydzielanych kwartałach zabudowy plan wskazuje zasadę wyznaczania osi założeń przestrzennych dla zielonych alei ciągów rowerowych, ciągów pieszych w zieleni wybranych dróg dojazdowych.

2. Podstawowy układ przestrzeni pieszych w zieleni tworzą:

1) ulica Wiejska w Regułach do ulicy Spacerowej w osiedlu Michałowice,

2) place tworzące ciąg spacerowo - handlowy,

3) ciągi parkowo - spacerowe od istniejących i projektowanych parków w kierunku południowym do głównego ciągu pieszego wzdłuż Raszynki.

3. Plan wskazuje miejsca pod urządzenie placów o tradycyjnych sposobach użytkowania lub funkcjach handlowo-usługowych.

4. Plan dopuszcza przyjęcie innych rozwiązań niż wymienione w ust. 1 pod warunkiem utrzymania powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy osiedlem Michałowice, ul. Wiejską w Regułach i parkiem w Pęcicach.

5. Wyznacza się miejsca architektonicznych zamknięć widokowych tworzonych przez pierzeje ulic, zieleni lub inne bariery przestrzenne,

6. Ustala się na rysunku planu lokalne dominanty.

 

8. Kształtowanie zieleni

§ 29. 

1. Plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłości zieleni przyulicznej, utrzymanie zieleni towarzyszącej zabudowie i wartościowych drzew poprzez adaptacje, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcie drzew chorych, uzupełnienie nowymi nasadzeniami z zastosowaniem właściwych gatunków.

2. Plan nakazuje zachowanie ciągłości terenów zieleni wzdłuż doliny Raszynki i Rowu Reguły i ustala zakaz ich przecinania drogami. Ustalenie powyższe nie dotyczy istniejących; Al. Powstańców Warszawy, ul. Kolejowej i projektowanej 2KUZ.

3. Plan ustala ochronę oraz utrzymanie wartościowych drzew również przez ich przesadzenie (o ile pozwala na to wiek drzew).

4. Plan zaleca wkomponowywanie istniejących pojedynczych drzew i zespołów zieleni w projektowane zagospodarowanie; nie dotyczy to planowanych korekt układu komunikacyjnego.

5. W terenach komunikacji plan zaleca ochronę drzew poprzez wydzielenie odpowiedniej na 1 drzewo powierzchni trawników wokół pnia drzewa lub szpalerów drzew (nie mniejszej niż 1,5mx1,5m.

6. Odstąpienie od obowiązku ochrony jest możliwe w przypadku utraty walorów przyrodniczo - krajobrazowych, gdy zagrażają one bezpieczeństwu ludzi, po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej.

7. Plan wyznacza tereny zieleni przewidziane do zachowania, uzupełniania oraz nowej realizacji, oznaczone na rysunku planu jako: parki ZP i ZPP, tereny przyrodniczo czynne ZZ, cmentarze ZC.

8. W terenach U plan ustala zagospodarowanie zielenią pasów terenów wzdłuż ulic lokalnych, wzdłuż ulic zbiorczych oraz wzdłuż granic lokalizacji, zwłaszcza od strony graniczącej z zabudową mieszkaniową.

9. W ustaleniach szczegółowych dla wydzielonych terenów plan ustala warunki dopuszczenia w, terenach zieleni, inwestycji kubaturowych, parkingów oraz infrastruktury technicznej oraz ustala procent terenów biologicznie czynnych.

 

II. Komunikacja

1. Komunikacja kolejowa

§ 30. 

1. Plan adaptuje istniejący przebieg oraz pas terenu linii kolejowej WKD dla obsługi ruchu pasażerskiego w powiązaniach ponadlokalnych.

2. W liniach rozgraniczających terenu WKD zawarty jest układ torów, przystanki kolejowe, projektowane bezkolizyjne przejazdy, przejazd istniejący, ścieżki rowerowe, rowy odwadniające, drogi dojazdowe i projektowane pasy zieleni.

3. Plan dopuszcza rozwój linii kolejowej WKD w granicach adaptowanych linii rozgraniczających dla obsługi ruchu towarowego.

4. Plan wyznacza na rysunku planu zasięgi potencjalnego oddziaływania i ograniczeń dla zabudowy oraz określa warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w § 19 ust. 4, pkt 5.

5. Plan wyznacza na rysunku planu przystanek kolejowy.

 

2. Komunikacja kołowa

§ 31. 

1. Plan utrzymuje i wyznacza na rysunku planu pasy terenu przeznaczone pod komunikację kołową w liniach rozgraniczających.

2. Plan określa hierarchię funkcjonalną układu drogowo-ulicznego: droga główna ruchu przyśpieszonego, drogi zbiorcze, drogi lokalne, drogi dojazdowe i dojazdy oraz przebieg tych dróg i ulic.

3. Plan wyznacza przebieg trasy komunikacyjnej o znaczeniu tranzytowym Autostrady A-2.

4. Plan wyznacza na rysunku planu zasięgi potencjalnego oddziaływania i ograniczeń dla zabudowy oraz określa warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w § 19 ust. 4, pkt 1-4.

5. W liniach rozgraniczających dróg i ulic plan ustala zakaz realizacji obiektów nie związanych z drogą lub ulicą, z urządzeniami infrastruktury technicznej, z komunikacją pieszą lub rowerową, z zielenią izolacyjną oraz zakaz realizacji obiektów tymczasowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18.

 

§ 32. 

Plan ustala podstawowe zasady realizacji układu komunikacyjnego:

1) adaptację głównych osi komunikacyjnych układu wyznaczonych przez Autostradę A-2 i drogę główną ruchu przyśpieszonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 - Al. Jerozolimskie,

2) obowiązek realizacji jezdni serwisowych w obszarze autostrady i na wyznaczonych odcinkach wzdłuż Al. Jerozolimskich (poza ich liniami rozgraniczającymi) dla potrzeb obsługi terenów zabudowy położonych przy autostradzie i Alejach,

3) ograniczenie w obszarze planu ruchu tranzytowego na rzecz komunikacji lokalnej; kołowej, rowerowej i pieszej,

4) realizację układu ulic przenoszących ruch, pomiędzy terenami zurbanizowanymi gminy (Komorów, Nowa Wieś) do centrum gminy, w kierunku Al. Jerozolimskich i w kierunku Trasy Salomea - Janki - Wolica - Sękocin, prowadzonego ulicami zbiorczymi 1KUZ, 2KUZ, 3KUZ, 4KUZ, 5KUZ z wykorzystaniem istniejących odcinków Alei Powstańców Warszawy, ulic Torfowej i Kolejowej, działki o nr ew. 469 w Regułach i ulicy Regulskiej.

 

§ 33. 

Plan ustala układ komunikacji kołowej obsługującej obszar planu:

1) autostrada A-2 - projektowana KA,

2) droga główna ruchu przyśpieszonego, Al. Jerozolimskie - istniejąca KGP,

3) ulice zbiorcze: 1KUZ - Al. Powstańców Warszawy (droga powiatowa), 2KUZ-projektowana i działka o nr ew. 469, obwodnica 3KUZ- w ciągu ulic Torfowej, Kolejowej, obwodnica 4KUZ-projektowana, 5KUZ- ul. Regulska.

4) ulice lokalne KUL:

a) 1KUL - odcinek Al. Powstańców Warszawy od skrzyżowania z ulicami 1, 2, 3 KUZ poprzez ul. Regulską do Al. Jerozolimskich,

b) 2KUL - ulica Graniczna, ulica projektowana do ulicy Pęcickiej w Pruszkowie,

c) 3KUL - ulica Kolejowa, ulica Topolowa do Al. Powstańców Warszawy,

d) 4KUL - ulica Bodycha,

5) ulice dojazdowe KUD - wszystkie pozostałe ulice wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) dojazdy niepubliczne wyznaczone oraz możliwe do wyznaczenia w obszarze planu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustaleniach szczegółowych.

 

§ 34. 

Plan określa następujące zasady zagospodarowania terenu Autostrady A-2:

1) plan wyznacza na rysunku planu linie rozgraniczające korytarza wraz z jezdniami odbarczeniowymi i terenami pod urządzenia ograniczające oddziaływanie komunikacji,

2) plan ustala, że wniesione na rysunku planu zasady przekroju poprzecznego nie są obligatoryjne i wymagają szczegółowych opracowań w ramach odpowiednio uzgodnionej dokumentacji technicznej,

3) plan przyjmuje, że parametry techniczne autostrady będą spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach szczególnych,

4) plan ustala bezkolizyjny przebieg autostrady w stosunku do terenów otaczających, do realizacji przez inwestora autostrady, przez co należy rozumieć:

a) zachowanie bezkolizyjności ruchu,

b) prowadzenie autostrady w wykopie jako zalecany sposób jej realizacji,

 

§ 35. 

Plan określa następujące zasady zagospodarowania drogi głównej ruchu przyśpieszonego KGP Al. Jerozolimskich.

1. Plan wyznacza na rysunku planu linie rozgraniczające drogi KGP dla funkcji komunikacji kołowej z rezerwą trzeciego pasa ruchu i odwodnienia.

2. Plan dopuszcza lokowanie dróg serwisowych, w korytarzu drogi KGP na podstawie odpowiednio uzgodnionych projektów drogowych. Sposób rozwiązania obsługi komunikacyjnej terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi KGP, usytuowanie dróg serwisowych KUDs w przekroju poprzecznym oraz szerokość terenu pod te drogi zostaną ustalone w koncepcji programowej drogi 719.

3. Na odcinku Al. Jerozolimskich w granicy obowiązywania ustaleń planu, ustala się skrzyżowania z projektowaną ul. 2KUZ, ul. Regulską i projektowaną ul. 4KUZ. Plan dopuszcza skrzyżowanie z ul. Wiejską, przy ograniczeniu relacji ruchu, za zgodą zarządcy drogi. Ustala się zasadę wyposażenia skrzyżowań w przejścia dla pieszych.

4. Ustala się zakaz urządzania nowych zjazdów z drogi KGP na przyległe działki oraz eliminację istniejących poprzez realizację dróg serwisowych i innych dróg lokalnych.

 

§ 36. 

1. Plan wyznacza ulice zbiorcze KUZ dla powiązań układu komunikacyjnego obsługującego obszar planu z układem zewnętrznym.

2. Przebiegi ulic zbiorczych KUZ w obszarze planu ustala się jako obowiązujące.

3. Linie rozgraniczające ulic KUZ plan wyznacza na rysunku planu jako ustalone.

 

§ 37. 

1. Dla obsługi zainwestowania, realizowanego zgodnie z przeznaczeniem terenów na obszarze objętym planem ustala się układ ulic lokalnych KUL i dojazdowych KUD, gminnych i niepublicznych, powiązanych z ulicami zbiorczymi.

2. Szerokości w liniach rozgraniczających ulic lokalnych KUL, ustalonych w planie mogą być korygowane w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 38. 

1. Ustala się wyznaczone na rysunku planu przebiegi ulic dojazdowych, istniejących i projektowanych KUD.

2. Dla ulic dojazdowych, których przebiegi są wyznaczone na rysunku planu, plan ustala szerokości w liniach rozgraniczających na 10m.

3. O ile dalsze przepisy planu nie stanowią inaczej ulice o szerokości w liniach rozgraniczających do 8m plan dopuszcza tylko jako ulice niepubliczne.

4. Plan dopuszcza dostęp z terenów M do ulic i dróg publicznych poprzez ulice niepubliczne KUD indywidualne i we współwłasności.

 

§ 39. 

1. Plan przyjmuje, że parametry techniczne dróg i ulic powinny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach szczególnych.

2. Plan dopuszcza remonty, modernizację, przebudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych.

3. Plan ustala przeznaczenie uzupełniające - urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, parkingi w ulicach KUD, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zieleń przyuliczną.

4. Plan ustala sytuowanie ogrodzeń w linii rozgraniczającej.

5. Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

6. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i czasowej, usługowej i mieszkaniowej na jezdniach, chodnikach oraz w pasach zieleni przyulicznej.

7. Potrzeby własne w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek przy zachowaniu wskaźników wymienionych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

8. Plan dodatkowo dopuszcza parkowanie wzdłuż dojazdów KUD.

9. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej lokowane w korytarzach ulic niepublicznych KUD plan ustala jako przyłącza.

 

3. Komunikacja piesza i rowerowa

§ 40. 

1. Plan ustala podstawowy układ komunikacji pieszej obejmujący:

1) chodniki wydzielone w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic,

2) przestrzenie piesze wydzielone na terenach placów osiedlowych i w parkach,

3) aleje, ciągi pieszo-jezdne.

2. Plan wyklucza ruch pojazdów samochodowych na terenach komunikacji pieszej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

3. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i czasowej na chodnikach.

 

§ 41. 

W zakresie komunikacji rowerowej plan ustala:

1) obowiązek wprowadzenia wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających:

a) Al. Powstańców Warszawy,

b) wzdłuż WKD,

c) wzdłuż ciągu zieleni urządzonej nad Raszynką,

2) dopuszczenie ruchu rowerowego w ciągach pozostałych dróg i ulic z wyjątkiem Autostrady i Al. Jerozolimskich,

3) udostępnienie dla ruchu rowerowego terenów zieleni,

4) wydzielenie ogólnodostępnych parkingów samochodowych, a przy przystanku WKD zwłaszcza miejsc postojowych dla rowerów.

 

4. Komunikacja publiczna - zbiorowa

§ 42. 

1. W zakresie komunikacji zbiorowej plan ustala zasadę obsługi terenu objętego planem przez kolej i komunikację autobusową.

2. Plan ustala modernizację, budowę dróg i ulic w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji autobusowej.

 

5. Urządzenia obsługi transportu samochodowego

§ 43. 

1. Plan wskazuje lokalizacje obiektów obsługi komunikacji takich jak stacja paliw, myjnia samochodowa, stacje obsługi samochodów oznaczone na rysunku planu symbolem KS.

2. Plan dopuszcza lokowanie obiektów wymienionych w ust. 1 również na terenach U wzdłuż Al. Jerozolimskich.

 

6. Zasady sytuowania miejsc postojowych w obszarze planu

§ 44. 

1. W zakresie parkowania plan ustala:

1) obowiązek wyznaczenia miejsc parkingowych na własnych działkach z zachowaniem przepisów szczególnych lokalizacji miejsc postojowych,

2) dopuszcza wyznaczenie miejsc postojowych w ulicach z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych,

3) wyznaczenie miejsc publicznych parkingów naziemnych,

4) plan wyklucza parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,

5) dla terenu zieleni plan zaleca dojazdy i miejsca parkingowe od strony istniejących i projektowanych dróg i ulic,

6) plan wyklucza lokowanie miejsc parkingowych na terenach zieleni. Parking nie może kolidować z istniejącymi na terenach zielonych drzewami.

2. Plan ustala realizację miejsc postojowych na terenach własnych inwestycji w ilościach wynikających z następujących wskaźników minimalnych:

1) funkcje usługowe - 30m postojowych na 1.000m2 p.uż. (min. 3 - 4 miejsca/sklep),

2) centra usługowe - 40m postojowych na 1.000m2 p.uż.,

3) kultura, sport - 20m postojowych na 1.000 m2 p.uż.,

4) hotele - 20m postojowych na 1.000 m2 p.uż.,

5) zabudowa jednorodzinna 2m postojowe na 1 dom, na własnej działce,

6) małe domy mieszkalne - 2m postojowego na 1 mieszkanie,

7) 10m postojowych na 100 użytkowników zieleni,

8) cmentarz - 6m postojowych na 1 ha,

9) sezonowe obiekty handlowe - 20m postojowych na obiekt.

 

III. Standardy i zasady obsługi infrastrukturą techniczną

§ 45. 

1. Dla nowej zabudowy plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana wodociągowa sieć komunalna. Plan przyjmuje jako źródło zasilania zaopatrzenie z WUC (Wodociąg Warszawski) oraz ujęć lokalnych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wody opadowe (czyste z dachów) odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu lub cieku,

4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu (poprzez zbiorniki retencyjne na własnych działkach lub komunalne) odprowadzane będą do rzeki Raszynki albo Rowu Reguły - Malichy,

5) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci i istniejących RPZ Ursus dla wszystkich potencjalnych odbiorców do celów tradycyjnych,

a) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

b) projektowane inwestycje będą zaopatrywane w moc z nowych stacji transformatorowych lub stacji istniejących pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

c) plan zaleca skablowanie napowietrznych linii 15 kV istniejących i projektowanych,

6) zasilanie w gaz dla wszystkich potencjalnych odbiorców wymaga rozbudowy i przebudowy sieci przesyłowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią z istniejącej magistrali gazowej (Ć 400 zaopatrywanej ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io Reguły. Nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych znaczenia podstawowego,

7) obsługa telekomunikacyjna obiektów z sieci i urządzeń istniejących zasilanych z okolicznych centrali automatycznych,

8) plan przyjmuje indywidualny system zaopatrzenia w ciepło na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody z wykorzystaniem ekologicznych źródeł,

9) plan przyjmuje unieszkodliwianie odpadów stałych poza obszarem planu. Na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych oraz miejsce do kompostowania.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. W liniach rozgraniczających dróg i ulic plan ustala rezerwy terenu dla realizacji przyłączy gazowych i elektroenergetycznych do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

4. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

Rozdział 4

Ustalenia przestrzenno - funkcjonalne dla poszczególnych terenów.

 

1. Tereny mieszkaniowe M

§ 46. 

W trenach oznaczonych na rysunku planu literą M plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki wolnostojące, bliźniacze,

3) adaptowana zabudowa rolnicza - siedliskowa,

4) przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze w tym garaże o łącznej powierzchni nie większej niż 60 m2, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych dojazdów, dojść, parkingów, zieleni. Ograniczenie powierzchni zabudowy gospodarczej nie dotyczy adaptowanej zabudowy siedliskowej,

5) w budynku mieszkalnym lub gospodarczym plan dopuszcza lokowanie nieuciążliwego miejsca pracy właściciela działki pod warunkiem, że działalność ta nie spowoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5 t ani wzmożonego ruchu samochodów osobowych,

6) plan zakazuje:

a) lokalizacji na terenie M handlu hurtowego, placów składowych, obsługi technicznej pojazdów, napraw pojazdów mechanicznych, stacji paliw,

b) lokalizacji obiektów tymczasowych w myśl definicji § 4 ust. 1 pkt 18,

7) minimalne wielkości działek określa się na 2.000 m2 przed skanalizowaniem oraz na 1.000m2 po pojawieniu się technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

8) plan adaptuje tereny zainwestowane zabudową mieszkaniową i nieuciążliwymi usługami w myśl definicji § 4 ust. 1, pkt 25. Plan dopuszcza zabudowę na działkach mniejszych niż 2.000 m2 adaptowanych według ustaleń o których mowa w § 4 ust.1, pkt 26,

9) na każdej działce plan ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego. Realizacja drugiego budynku mieszkalnego winna być poprzedzona podziałem działki,

10) przepis pkt 9 nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 27M, 28M i 34M. Na terenach 27M, 28M i 34M na działce spełniającej warunki określone w pkt 7 plan dopuszcza lokowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem. Realizacja drugiego budynku mieszkalnego również z jednym mieszkaniem winna być poprzedzona podziałem działki,

11) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 24M, 29M, 35M plan nakazuje tworzenie pierzei wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy zwartej,

12) minimalną powierzchnię terenu dla zabudowy dopuszczonej do realizacji zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 8 ustala się na 500 m2 na jedno mieszkanie,

13) plan ustala taki sposób inwestowania aby w przypadku dokonywania podziału na każdej działce zachowano co najmniej 70% powierzchni przyrodniczo aktywnej. W terenach 24M, 35M plan dopuszcza zmniejszenie powierzchni przyrodniczo aktywnej do 50%,

14) od strony ulic, dla nowych obiektów, plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy oraz linie zabudowy zwartej wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

15) plan dopuszcza istniejącą zabudowę w dobrym stanie technicznym zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

16) ustala się ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19. Dopuszcza się przekroczenie określonej wysokości (do 3 kondygnacji) dla zabudowy określonej w pkt 9 i 10 z dachem spadzistym,

17) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulic,

b) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych,

19) nakazuje się ukształtowanie terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych oraz zakazuje samowolnego nasypywania lub obniżania powierzchni terenu,

20) jeżeli na działce budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane są przy granicy działki plan nakazuje sytuowanie zabudowy na działce sąsiedniej również przy granicy o ile inne przepisy szczególne tego nie wykluczają,

a) plan ustala, że do budynku mieszkalnego można dobudować tylko budynek mieszkalny lub garaż,

21) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych dla obiektów lokowanych na gruntach słabonośnych,

22) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego w nowo tworzonych kwartałach zabudowy M:

a) uzupełniający układ ulic dojazdowych według proponowanych na rysunku planu linii rozgraniczających,

b) uzupełniający układ ulic objazdowych i sytuowanie zabudowy wzdłuż osi założeń przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu,

c) tworzenia wnętrz wypoczynkowych z małą architekturą i placami zabaw,

d) tworzenia placów, ciągów zieleni,

e) tworzenie wnętrz osiedlowych z koncentracją usług osiedlowych. Jedno wnętrze na około 500 mieszkańców,

23) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 47. 

Plan ustala następujące zasady parcelacji terenu M

1) plan dopuszcza podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania,

2) plan ustala, że wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć powierzchnię:

a) nie mniejszą niż 2.000 m2 przed skanalizowaniem oraz 1.000 m2 po pojawieniu się technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji dla zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaków. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

b) nie mniejszą niż 500 m2/mieszkanie w małym domu mieszkalnym,

3) plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej. Za dostęp do drogi, ulicy plan uznaje dostęp poprzez drogę niepubliczną,

4) plan dopuszcza łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych działek,

5) plan zaleca scalenie terenu 29 M. Plan ustala scalenie i reparcelację terenu 29 M na wniosek i koszt inwestorów,

6) podział nieruchomości na więcej niż 3 działki uzależnia się od opracowania koncepcji zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczających ulic, miejsc lokalizacji zabudowy i sytuowania infrastruktury technicznej,

7) plan adaptuje istniejące plombowe parcelacje o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 26.

 

§ 48.

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) dolin cieków - ustalenia zapisane w § 10,

3) stanowisk archeologicznych - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1,

4) objętych ochroną Konserwatora Zabytków - ustalenia zapisane w § 11 ust. 2, 3, 4,

5) w zasięgu stref ochronnych:

a) cmentarza - ustalenia zapisane w § 14,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

c) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

d) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

e) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19,

f) obszarów o złożonych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia zapisane w § 20.

 

§ 49. 

Plan przyjmuje dla terenów M zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i §13.

 

§ 50. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki sanitarne odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączkowaniem,

3) wody opadowe (czyste z dachów) odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

e) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

f) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

g) plan zaleca skablowanie projektowanych napowietrznych linii 15 kV,

h) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

i) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn,

j) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

k) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

l) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. W pobliżu kabla doziemnego CRiT warunki zabudowy należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.,

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 51. 

1. Ustala bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów M od strony przyległych ulic istniejących i projektowanych ulic lokalnych KUL oraz ulic dojazdowych KUD przez własną działkę.

2. Plan wyklucza obsługę komunikacyjną terenów M od strony drogi KGP i ulic zbiorczych KUZ,

3. Miejsca parkingowe należy zapewnić na własnych działkach wg wskaźnika 3 miejsca postojowe na jeden dom. Zagospodarowanie działek musi uwzględniać pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania dla obsługi działalności gospodarczej właściciela działki.

4. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulic dojazdowych KUD.

5. Plan dopuszcza obsługę komunikacyjną terenów M z ulic niepublicznych.

6. Plan dopuszcza dojazdy niepubliczne o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 8 m stanowiące dojazd do zabudowy mieszkaniowej bez funkcji usługowych zlokalizowane w odpowiednich, wyznaczonych na rysunku planu korytarzach ulic KUD lub w opracowanej koncepcji zagospodarowania.

2. Tereny mieszkaniowo-usługowe MU.

 

§ 52. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MU plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza adaptowana lub lokowana w strefach ochronnych i uciążliwości od obiektów i urządzeń,

2) na wydzielonej w terenach 5MU, 7MU i 11MU działce o powierzchni co najmniej 1000m2 można lokalizować jeden budynek mieszkalny z jednym mieszkaniem. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych, minimalnych powierzchni działek o 5%.

3) zachowanie min. 50% powierzchni przyrodniczo aktywnej na działce o wielofunkcyjnym przeznaczeniu oraz min. 30% powierzchni przyrodniczo aktywnej na działce tylko z obiektami działalności gospodarczej,

4) przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową - parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże) - jeden na działce, o powierzchni nie większej niż 60 m2 p.uż., obiekty infrastruktury technicznej dla lokalnych potrzeb lub potrzeb działki. Funkcje garażowe i gospodarcze należy rozwiązać w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym,

5) na działkach terenów MU plan dopuszcza:

a) nieuciążliwe obiekty działalności gospodarczej towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, które mogą zajmować nie więcej niż 40% powierzchni działki przeznaczonej pod zainwestowanie,

b) przekształcenie terenu MU wyłącznie pod nieuciążliwą działalność gospodarczą możliwe na działce o powierzchni nie większej niż 3000 m2 oraz zachowania ustaleń zapisanych w § 4 ust. 1 pkt 19,

c) do czasu realizacji przeznaczenia wymienionego w pkt 1 utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu,

6) zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie użytkowania pod warunkiem utrzymania ustalonego w ust. 1 przeznaczenia,

7) plan ustala ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji a zabudowy usługowej do 12m zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19. Dla terenów tylko z zabudową usługową ustala się, że wysokość masztów oświetleniowych, telekomunikacyjnych i innych nie powinna przekraczać 35m,

8) ogrodzenia działek usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

9) plan przyjmuje, zgodnie z rysunkiem planu, narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m x 5 m dla ulic dojazdowych i 10 m x 10 m dla ulic lokalnych i zbiorczych,

10) od strony dróg i ulic, dla nowej zabudowy mieszkaniowej, budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów działalności gospodarczej plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

11) plan nakazuje ukształtowanie terenu działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych oraz zakazuje samowolnego nasypywania lub obniżania powierzchni terenu,

12) plan dopuszcza lokowanie reklam, znaków informacyjno-plastycznych wzdłuż linii ogrodzeń,

13) plan zakazuje w terenach MU lokalizacji obiektów tymczasowych w myśl definicji § 4 ust. 1 pkt 18,

14) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych,

15) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego w kwartałach zabudowy MU:

a) uzupełniający układ ulic dojazdowych według proponowanych na rysunku planu linii rozgraniczających,

b) uzupełniający układ ulic objazdowych i sytuowanie zabudowy wzdłuż osi założeń przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu,

c) tworzenia wnętrz wypoczynkowych z małą architekturą i placami zabaw,

d) tworzenia placów, ciągów zieleni,

16) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 53. 

Plan ustala następujące zasady parcelacji terenu MU

1) plan dopuszcza podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania,

2) plan ustala, że wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć powierzchnię:

a) nie większą niż 3.000m2 tylko dla zabudowy usługowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej nie mniejszą niż 2.000 m2 przed skanalizowaniem oraz na 1.000m2 po pojawieniu się technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji dla zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaków. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

c) nie mniejszą niż 500 m2/mieszkanie w małym domu mieszkalnym,

3) plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej. Za dostęp do drogi, ulicy plan uznaje dostęp poprzez drogę niepubliczną,

4) plan dopuszcza łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych działek,

5) podział nieruchomości na więcej niż 3 działki uzależnia się od opracowania koncepcji zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczających ulic, miejsc lokalizacji zabudowy i sytuowania infrastruktury technicznej,

6) plan adaptuje istniejące plombowe parcelacje o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 26.

 

§ 54. 

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) dolin cieków - ustalenia zapisane w § 10,

3) stanowisk archeologicznych - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1,

4) objętych ochroną Konserwatora Zabytków - ustalenia zapisane w § 11 ust. 2, 3, 4,

5) w zasięgu stref ochronnych:

a) cmentarza - ustalenia zapisane w § 14,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

c) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

d) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

e) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19,

f) obszarów o złożonych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia zapisane w § 20.

 

§ 55. 

Plan przyjmuje dla terenów MU zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i § 13.

 

§ 56. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączkowaniem,

3) wody opadowe:

a) czyste z dachów odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu lub rowu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin oraz po retencjonowaniu na własnej działce, łącznie ze ściekami z dachów będą odprowadzane do wód powierzchniowych i rowów w uzgodnieniu z zarządzającym wodami i rowami,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

d) plan dopuszcza skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć w przypadku pojawienia się takich możliwości technicznych,

e) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/ w urządzeń,

f) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

g) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

h) plan zaleca skablowanie projektowanych napowietrznych linii 15 kV,

i) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

j) na rysunku wyznacza orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

k) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

l) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

m) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. W pobliżu kabla doziemnego CRiT warunki zabudowy należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 57. 

1. Ustala się bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów MU od strony przyległych ulic istniejących i projektowanych ulic lokalnych KUZ oraz ulic dojazdowych KUD przez własną działkę.

2. Plan wyklucza obsługę komunikacyjną terenów (zjazdy) MU od strony drogi KGP i ogranicza od strony ulic zbiorczych KUZ.

3. Miejsca parkingowe należy zapewnić na własnych działkach wg wskaźnika 2-3 miejsca postojowe na jeden dom. Zagospodarowanie działek musi uwzględniać pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania dla obsługi działalności gospodarczej właściciela działki.

4. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulic dojazdowych KUD.

5. Plan dopuszcza obsługę komunikacyjną terenów MU z ulic niepublicznych.

6. Plan dopuszcza dojazdy niepubliczne o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 8 m stanowiące dojazd do zabudowy mieszkaniowej bez funkcji usługowych zlokalizowane w odpowiednich, wyznaczonych na rysunku planu korytarzach ulic KUD lub w opracowanej koncepcji zagospodarowania.

 

3. Tereny działalności gospodarczej U.

§ 58. 

W trenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (magazyny, usługi, handel hurtowy, produkcja nieuciążliwa, biura) zgodnie z definicją w § 4 ust. 1 pkt. 12),

2) w terenie 22U plan ustala lokalizowanie obiektów, funkcjonalnie (sport, turystyka, wypoczynek) i technologicznie, związanych z obsługą zbiornika 1 WR.

3) w terenie U/KS plan ustala lokowanie stacji paliw, stacji obsługi samochodów,

4) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub lokalnych,

5) plan dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej na wydzielonej i związanej z tą zabudową działce. Dla działki z adaptowaną zabudową mieszkaniową należy stosować odpowiednio ustalenia jak dla terenów M zapisane w § 46 do § 51,

6) plan dopuszcza adaptację zabudowy siedliskowej oraz dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1,

7) plan wyklucza lokowanie nowych funkcji chronionych i mieszkalnych, z wyjątkiem pomieszczeń o charakterze służbowym i socjalnych bez wydzielania odrębnej działki.

 

§ 59. 

W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U, plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) plan określa, dla terenów U, minimalną powierzchnię działki pod nowe zainwestowanie na 5 ha. Przepisu pkt 1 nie stosuje się do terenów U, w których powierzchnie dla istniejącej plombowej parcelacji, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 1992r., winny wynosić co najmniej 3.000 moraz dla terenu ZZU,

2) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych,

3) ustala się obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu,

4) plan ustala wymogi kształtowania terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych oraz zakazuje samowolnego nasypywania lub obniżania powierzchni terenu,

5) co najmniej 20% powierzchni każdej działki winno być biologicznie czynne w myśl definicji określonej w § 4 ust. 1 pkt 11. Powierzchnia ta winna być zagospodarowana zielenią urządzoną,

6) dla nowych obiektów, od strony dróg i ulic publicznych plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działki winny być wyznaczane zgodnie z przepisami szczególnymi,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i ulic dojazdowych, niepublicznych, jeżeli takie powstaną w wyniku podziału terenów U, zostaną wyznaczone na podstawie przepisów szczególnych,

8) plan wskazuje jako eksponowaną, wymagającą wysokiej estetyki architektury, linię zabudowy od strony Al. Powstańców Warszawy i Al. Jerozolimskich,

9) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

b) plan przyjmuje, zgodnie z rysunkiem planu, narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych, a dla ulic zbiorczych nie mniejsze niż 10m x 10m.

10) ustala się adaptację istniejącej zabudowy, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających dróg,

11) plan, w terenach U, ustala następujące gabaryty zabudowy:

a) zgodnie z definicją § 4 ust.1 pkt 19 maksymalną wysokość zabudowy do 12m w terenach U,

b) w terenie 10U, 15U, 17U, 21U dla zabudowy magazynowej na działkach powyżej 5 ha plan dopuszcza wysokość zabudowy do 20m,

c) w granicach jednej lokalizacji plan nakazuje utrzymanie jednorodnego charakteru zabudowy,

d) wzdłuż Al. Jerozolimskich plan ustala tworzenie pierzei,

e) w terenach U plan dopuszcza lokowanie masztów telekomunikacyjnych do 35m,

12) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

13) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego w kwartałach zabudowy U:

a) uzupełniający układ ulic dojazdowych według proponowanych na rysunku planu linii rozgraniczających,

b) uzupełniający układ ulic dojazdowych i sytuowanie zabudowy wzdłuż osi założeń przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu.

 

§ 60. 

W przypadku dokonywania podziału geodezyjnego, plan przyjmuje następujące zasady podziału:

1) plan dopuszcza łączenie działek, scalenia i reparcelację działek w celu realizacji nowej zabudowy i wydzielania nowych terenów i działek,

2) wielkości i kształt wydzielanych działek winna być dostosowania do sposobu ich zagospodarowania oraz do potrzeb związanych z funkcjonowaniem projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) wydzielane działki nie mogą być mniejsze niż 5 ha w terenie 21 U,

4) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni, co najmniej 1,5 ha z zachowaniem warunków zapisanych dla terenów U,

5) wydzielane działki nie mogą być mniejsze niż 3000 m2 w pozostałych terenach U,

6) dla każdej wydzielonej działki, co najmniej 20% powierzchni terenu winno być biologicznie czynne,

7) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie, bezpośrednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

8) plan dopuszcza podział terenów U pod warunkiem wydzielenia odpowiednich korytarzy pod ulice dojazdowe o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 10m. Ulice te mogą mieć połączenia jedynie z innymi dojazdami lub ulicami lokalnymi.

 

§ 61. 

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) dolin cieków - ustalenia zapisane w § 10,

3) stanowisk archeologicznych - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1,

4) objętych ochroną Konserwatora Zabytków - ustalenia zapisane w § 11 ust. 2, 3, 4,

5) w zasięgu stref ochronnych:

a) cmentarza - ustalenia zapisane w § 14,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

c) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

d) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

e) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19,

f) obszarów o złożonych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia zapisane w § 20.

 

§ 62.

Plan przyjmuje dla terenów U zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i § 13.

 

§ 63. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) ścieki produkcyjne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji winny być podczyszczone,

d) plan przyjmuje, że odbiornikiem ścieków będzie wskazana przez gminę oczyszczalnia ścieków,

3) wody opadowe:

a) wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin, a następnie po retencjonowaniu na własnej działce, łącznie ze ściekami z dachów będą odprowadzane do wód powierzchniowych i rowów w uzgodnieniu z zarządzającym wodami i rowami,

b) ze względu na przeznaczenie pod działalność gospodarczą znacznych obszarów zmeliorowanych odprowadzenie podczyszczonych ścieków deszczowych do rowu wymaga wykonania, przez inwestorów terenów U, odpowiednio uzgodnionej ekspertyzy odwodnienia tych terenów,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

e) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

f) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

g) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

h) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

i) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

j) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

k) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. W pobliżu kabla doziemnego CRiT warunki zabudowy należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z zarządzającym siecią:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych i stacji redukcyjno pomiarowej Io zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, wiatrowni, itp.

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 64. 

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów U należy zapewnić od strony projektowanych i istniejących ulic lokalnych KUL.

2. Plan nie ogranicza powiązań terenów U z ulicami dojazdowymi KUD.

3. Plan dopuszcza zjazd z terenów U na ulice KUZ.

4. Plan dopuszcza zjazd z terenów U do Al. Jerozolimskich jedynie za pośrednictwem dróg serwisowych poprzez wyznaczone skrzyżowanie.

 

§ 65. 

1. Dla każdej inwestycji w obszarze U należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników (z uwzględnieniem rotacji) zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 44.

2. Plan wyklucza zatoki postojowe wzdłuż ulic zbiorczych KUZ oraz wzdłuż drogi głównej ruchu przyspieszonego KGP.

 

4. Tereny działalności gospodarczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej U/M.

§ 66. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U/M plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym usługowym przeznaczeniu (usługi, handel, produkcja nieuciążliwa)zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 12,

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub lokalnych,

3) plan dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej na wydzielonej i związanej z tą zabudową działce,

4) tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej przyjmują odpowiednio ustalenia jak dla terenów M.

 

§ 67. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U/M plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla funkcji podstawowej U:

1) plan określa minimalną (bez prawa dalszej parcelacji) powierzchnię działki pod nowe zainwestowanie na 3.000 m2 z wyjątkiem działek już zainwestowanych zabudową usługową.

2) ustala się obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego wzdłuż dróg i ulic drzewostanu,

3) plan ustala wymogi kształtowania terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych, oraz zakazuje samowolnego nasypywania lub obniżania powierzchni terenu,

4) co najmniej 50% powierzchni każdej działki z zabudową mieszkaniową i 20% z zabudową usługową winno być biologicznie czynne w myśl definicji określonej w § 4 ust. 1 pkt 11,

5) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działki zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) wzdłuż Al. Jerozolimskich plan ustala tworzenie pierzei,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic dojazdowych (jeżeli takie powstaną w wyniku podziału terenów U/M) zostaną wyznaczone na podstawie przepisów szczególnych,

7) plan wskazuje jako eksponowaną, wymagającą wysokiej estetyki architektury, linię zabudowy od strony Al. Jerozolimskich,

8) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

b) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych, a dla ulic zbiorczych nie mniejsze niż 10m x 10m,

9) ustala się adaptację czasową istniejącej zabudowy w dobrym stanie technicznym zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających dróg,

10) plan ustala następujące gabaryty zabudowy w terenach U/M:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje zgodnie z definicją § 4 ust. 1 pkt 19,

b) plan dopuszcza lokowanie brył budynków o maksymalnej 50m długości elewacji, ustalenie powyższe nie dotyczy pierzei wzdłuż Al. Jerozolimskich,

c) w granicach jednej lokalizacji plan nakazuje utrzymanie jednorodnego charakteru zabudowy,

d) plan dopuszcza lokowanie masztów telekomunikacyjnych do 35m wysokości,

11) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 68. 

Warunki podziału działek w terenie U/M:

1. plan dopuszcza łączenie działek, scalenia i reparcelację działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych terenów i działek,

2. plan ustala dostosowanie wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania oraz dostosowania ich do potrzeb związanych z funkcjonowaniem projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi,

3. plan ustala zachowanie, co najmniej 50% powierzchni terenu przyrodniczo aktywnej dla każdej działki z zabudową mieszkaniową i co najmniej 20% z zabudową usługową,

4. wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie bezpośrednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

5. plan dopuszcza podział terenów U/M pod warunkiem wydzielenia odpowiednich korytarzy pod ulice dojazdowe o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 10 m. Ulice te mogą mieć połączenia jedynie z innymi dojazdami lub ulicami lokalnymi,

6. podział nieruchomości na więcej niż 3 działki uzależnia się od opracowania koncepcji zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczających ulic, miejsc lokalizacji zabudowy i sytuowania infrastruktury technicznej.

 

§ 69. 

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) dolin cieków - ustalenia zapisane w § 10,

3) stanowisk archeologicznych - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1,

4) objętych ochroną Konserwatora Zabytków - ustalenia zapisane w § 11 ust. 2, 3, 4,

5) w zasięgu stref ochronnych:

a) cmentarza - ustalenia zapisane w § 14,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych ustalenia zapisane w § 15,

c) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

d) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

e) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19,

f) obszarów o złożonych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia zapisane w § 20.

 

§ 70. 

Plan przyjmuje dla terenów U/M zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w §12 i §13.

 

§ 71. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki sanitarne odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wody opadowe:

a) czyste z dachów z działek tylko z zabudową mieszkaniową, odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

b) na działkach z funkcja usługową wody z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin, a następnie po retencjonowaniu na własnej działce, łącznie ze ściekami z dachów będą odprowadzane do wód powierzchniowych i rowów w uzgodnieniu z zarządzającym wodami i rowami,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

e) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

f) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową) napowietrznych linii energetycznych 15kV na linie kablowe,

g) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

h) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn,

i) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

j) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

k) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. W pobliżu kabla doziemnego CRiT warunki zabudowy należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 72. 

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów U/M należy zapewnić od strony przyległych ulic lokalnych KUL.

2. Plan nie ogranicza powiązań terenów U/M z ulicami dojazdowymi.

3. Plan dopuszcza zjazdy z terenów U/M na ulice KUZ.

4. Dojazd z terenów U do Al. Jerozolimskich jedynie za pośrednictwem dróg serwisowych KUDs (wyznaczonych i do wyznaczenia)poprzez wyznaczone skrzyżowania.

5. Dla każdej inwestycji usługowej w obszarze U/M należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników (z uwzględnieniem rotacji) zgodnie ze wskaźnikiem zapisanym w § 44.

 

5. Tereny koncentracji usług publicznych AUC.

§ 73. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu literami AUC (AUC/UA i UO) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług nieuciążliwych z zielenią urządzoną, służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty lokalnej zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust 1 pkt 15,

2) przeznaczenie uzupełniające - parkingi, dojazdy, dojścia, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

3) plan wyklucza lokowanie stacji paliw, handlu hurtowego, obsługi, technicznej pojazdów, placów składowych, obiektów tymczasowych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18.

 

§ 74. 

W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem AUC, plan ustala następujące warunki zabudowy i przyjmuje następujące zasady zagospodarowania:

1) na terenie AUC plan ustala lokowanie wielofunkcyjnego zespołu usługowego. Plan wskazuje miejsce lokalizacji szkoły (teren UO) i ratusza (teren 3AUC/UA),

2) plan ustala zachowanie, co najmniej 20% powierzchni przyrodniczo aktywnej w granicach całego terenu AUC,

3) plan ustala zabudowę realizowaną w formie zespołu budynków wysokości do 3 kondygnacji zgodnie z definicją § 4 ust. 1 pkt 19. Dopuszcza się przekroczenie określonej wysokości zabudowy dla dominant przestrzennych.

4) ustala się, że wysokość masztów oświetleniowych, telekomunikacyjnych i innych nie powinna przekraczać 35m,

5) plan wskazuje lokalizacje dominant przestrzennych i linie zabudowy zwartej,

6) plan ustala główne osie kompozycji przestrzennej jak na rysunku planu,

7) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego w kwartałach zabudowy AUC:

a) uzupełniający układ ulic dojazdowych według proponowanych na rysunku planu linii rozgraniczających,

b) uzupełniający układ ulic objazdowych i sytuowanie zabudowy wzdłuż osi założeń przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu,

c) tworzenia wnętrz wypoczynkowych z małą architekturą i placami zabaw,

d) tworzenia placów, ciągów zieleni,

8) ogrodzenia terenu:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

b) plan przyjmuje, zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych,

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu AUC jak na rysunku planu. Plan wyznacza linii zabudowy zwartej o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 17. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

10) plan nakazuje ukształtowanie terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,

11) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu plan nakazuje dostarczyć dla całego terenu AUC koncepcję architektoniczno-przestrzenną oraz koncepcję zagospodarowania,

 

§ 75. 

Plan dopuszcza w terenie AUC jako funkcję uzupełniającą lokowanie funkcji mieszkalnej wbudowanej w obiekty usługowe bez wydzielania odrębnej działki.

 

§ 76. 

Plan ustala następujące zasady parcelacji terenów AUC:

1) plan dopuszcza podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania,

2) plan ustala, że wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2000 m2 na rysunku wyznacza się orientacyjne. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

3) plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej,

4) plan dopuszcza łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych działek,

5) podział nieruchomości na więcej niż 3 działki uzależnia się od opracowania koncepcji zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczających ulic, miejsc lokalizacji zabudowy i sytuowania infrastruktury technicznej.

 

§ 77. 

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) dolin cieków - ustalenia zapisane w § 10,

3) stanowisk archeologicznych - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1,

4) w zasięgu stref ochronnych:

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

b) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

c) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

d) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19.

 

§ 78. 

Plan przyjmuje dla terenów AUC zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w §12 i §13.

 

§ 79. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) ścieki sanitarne odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin, a następnie po retencjonowaniu na własnej działce, łącznie z wodami z dachów będą odprowadzane do wód powierzchniowych i rowów w uzgodnieniu z zarządzającym wodami i rowami,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

b) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

c) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

d) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

e) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

f) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

g) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

h) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

i) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

j) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. W pobliżu kabla doziemnego CRiT warunki zabudowy należy uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z zarządzającym siecią:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 80. 

1. Dostępność do terenu i powiązania z układem zewnętrznym - plan wskazuje wyłącznie od strony ulic dojazdowych KUD.

2. Zagospodarowanie działki w obrębie lokalizacji inwestycji musi uwzględniać:

1) zapewnienie dojazdów do wydzielanych działek,

2) miejsca postojowe należy projektować zgodnie ze wskaźnikiem zapisanym w § 43.

3. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulic dojazdowych KUD.

 

6. Tereny koncentracji usług UC.

§ 81. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu literami UC plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe z zielenią urządzoną, służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty lokalnej,

2) przeznaczenie uzupełniające - parkingi, dojazdy, dojścia, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

3) plan ustala w terenie 2 UC lokowanie stacji paliw, obsługi, technicznej pojazdów, placów składowych, obiektów tymczasowych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18.

 

§ 82. 

W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC, plan ustala następujące warunki zabudowy i przyjmuje następujące zasady zagospodarowania:

1) na terenie UC plan ustala lokowanie wielofunkcyjnego zespołu usługowego,

2) plan ustala zachowanie co najmniej 20% powierzchni przyrodniczo aktywnej w granicach całego terenu UC,

3) plan ustala zabudowę realizowaną w formie zespołu budynków wysokości do 3 kondygnacji zgodnie z definicją § 4 ust. 1 pkt 19. Dopuszcza się przekroczenie określonej wysokości zabudowy dla dominant przestrzennych,

4) ustala się, że wysokość masztów oświetleniowych, telekomunikacyjnych i innych nie powinna przekraczać 35m,

5) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego:

a) uzupełniający układ ulic dojazdowych,

b) tworzenia wnętrz wypoczynkowych z małą architekturą i placami zabaw,

c) tworzenia placów, ciągów zieleni,

6) ogrodzenia terenu:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

b) plan przyjmuje, zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych,

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu UC jak na rysunku planu. Plan wyznacza linie zabudowy zwartej (teren 1 UC), o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 17. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) plan nakazuje ukształtowanie terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,

9) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu plan nakazuje dostarczyć dla całego terenu UC koncepcję architektoniczno-przestrzenną oraz koncepcję zagospodarowania,

10) przed przystąpieniem do prac projektowych plan ustala obowiązek uzyskania akceptacji Zarządu Gminy dla projektowanych rozwiązań programowo-przestrzennych.

 

§ 83. 

Plan ustala następujące zasady parcelacji terenu UC:

1) plan dopuszcza podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania,

2) plan ustala, że wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2000m2 przed skanalizowaniem oraz na 1.000m2 po pojawieniu się technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%,

3) plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej,

4) plan dopuszcza łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i tworzenia nowych działek,

5) podział nieruchomości na więcej niż 3 działki uzależnia się od opracowania koncepcji zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczających ulic, miejsc lokalizacji zabudowy i sytuowania infrastruktury technicznej.

 

§ 84. 

Plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyodrębnionych na rysunku planu następujących terenów:

1) zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) w zasięgu stref ochronnych:

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

b) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

c) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

d) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19.

 

§ 85. 

Plan przyjmuje dla terenów UC zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i § 13.

 

§ 86. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyległej do działki) sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wody opadowe (czyste z dachów) odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

b) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

c) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

d) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

e) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

f) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

g) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn,

h) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

i) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

j) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu itp.

e) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 87. 

1. Dostępność do terenu i powiązania z układem zewnętrznym - plan wskazuje wyłącznie od strony ulic lokalnych KUL i dojazdowych KUD.

2. Zagospodarowanie działki w obrębie lokalizacji inwestycji musi uwzględniać:

1) zapewnienie dojazdów do wydzielanych działek,

2) miejsca postojowe należy projektować zgodnie ze wskaźnikiem zapisanym w § 44.

3. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulic dojazdowych KUD.

 

7. Tereny przyrodniczo-czynne - ponadlokalny ciąg rzeki Raszynki

§ 88. 

1. W granicach terenów oznaczonych na rysunku panu symbolem ZZ plan wyznacza obszar do objęcia ochroną jako Zespół przyrodniczo-krajobrazowy rzeki Raszynki.

2. Dla terenów ZZ, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny otwarte łąk, zadrzewień doliny Raszynki w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K. zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 8. Plan dopuszcza lokowanie pola golfowego i innych obiektów niekubaturowych związanych z szeroko pojęta rekreacją i sportem,

2) zagospodarowywanie terenów zmeliorowanych winno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 9,

3) dla wydzielanych liniami rozgraniczającymi, orientacyjnymi cieków wodnych plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 10,

4) dla terenów w obszarze stanowisk archeologicznych plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 11, ust. 1,

5) dla terenów w zasięgu oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz gazociągu wysokiego ciśnienia plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 15 i § 16,

6) plan przyjmuje dla terenów ZZ zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i § 13.

3. Z terenów ZZ plan wydziela na rysunku planu liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi działki oznaczone literami WR pod zbiorniki retencyjne dla terenów gminy Michałowice położonych na północ od rzeki Raszynki. Plan przyjmuje, że zbiorniki będą projektowane i realizowane zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach szczególnych. Plan przyjmuje, że zbiornik retencyjny 2WR może być zbiornikiem wodnym pola golfowego.

4. Z terenów ZZ plan wydziela na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi działki oznaczone literami Z/U pod koncentrację zabudowy usług sportu, turystyki, rekreacji, kultury dla których pozostałe tereny ZZ są terenami zieleni urządzonej lub naturalnej.

5. Z terenów ZZ plan wydziela na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi, działki oznaczone literami Z/M/U, na których adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową o ile nie stanowi ona samowoli budowlanej. Dla adaptowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej oraz Z/M/U plan przyjmuje ustalenia jak dla terenu M.

6. Ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego terenu ZZ:

1) odtworzenie seminaturalnego, tradycyjnego krajobrazu doliny rzeki,

2) plan przyjmuje układ roślinności jako łęgowe zadrzewienia ochronne tworzące wnętrza krajobrazowe o wysokiej sprawności retencyjnej, które przyczyniają się do poprawy mikroklimatu, ochraniają przed silnymi wiatrami, osłaniają dolinę od ciągów komunikacji samochodowej i terenów zabudowy,

3) pojedyncze drzewa projektowane na łąkach i murawach przy ścieżkach rowerowych, w wybranych miejscach na brzegach rzeki Raszynki, stawów oraz zbiorników retencyjnych,

4) pojedyncze projektowane drzewa do nasadzeń to:

a) wierzba biała, topola biała i czarna, jesion wyniosły, olcha czarna i czeremcha,

b) na tarasie zalewowym lipa drobnolistna, klon pospolity i polny, jesion wyniosły i dąb szypułkowy,

5) zachowanie cieków wodnych jako otwartych.

7. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu plan nakazuje dostarczyć (dla poszczególnych wyznaczonych na rysunku planu terenów ZZ) koncepcję zagospodarowania.

 

§ 89. 

W terenach oznaczonych na rysunku planu literami Z/U i Z/M/U plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty ogólnodostępnych usług turystyki, rekreacji, wypoczynku, kultury, centrum wystawiennicze, centrum szkoleniowo-rekreacyjne, ośrodki wypoczynku kwalifikowanego, adaptowana zabudowa mieszkaniowa, o ile nie stanowi ona samowoli budowlanej,

2) przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze, socjalne, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń,

3) plan zakazuje:

a) lokalizacji usług uciążliwych dla środowiska, produkcji, handlu hurtowego, marketów, placów składowych, obsługi technicznej, napraw samochodów, stacji paliw, parkingów,

b) lokalizacji obiektów tymczasowych w myśl definicji zapisanej w § 4 ust. 1 pkt 19,

c) nowej zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem pomieszczeń o charakterze służbowym lub socjalnym bez wydzielania odrębnej działki,

4) linie rozgraniczające działek Z/U, Z/M/U i terenu ZZ są liniami do ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5) plan ustala taki sposób inwestowania, aby w przypadku dokonywania podziału na każdej działce zachowano co najmniej 70 % powierzchni biologicznie czynnej,

6) plan ustala zachowanie istniejącej cennej zieleni,

7) od strony ulic, dla nowych obiektów, plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) ustala się ograniczenie wysokości projektowanej do 2 kondygnacji zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19. Powyższe ustalenie nie dotyczy dominant przestrzennych,

9) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulic,

b) ogrodzenia terenu ZZ tylko od strony przyległych terenów zabudowy M oraz wzdłuż linii rozgraniczających ulic.

c) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych oraz 10m x 10 m dla ulicy zbiorczej,

d) ogrodzenia od strony rzeki Raszynki, tylko dla terenów ZD i 7ZZ ogrodzenia ażurowe, obsadzone żywopłotami oddalone 20m od górnej skarpy rzeki,

e) w obszarze Z/U dopuszcza się grodzenia tylko od strony ulicy 3KUZ,

10) nakazuje się ukształtowanie terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych. Plan zakazuje zmiany ukształtowania powierzchni działek poprzez nasypywanie terenu,

11) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych dla wszystkich obiektów,

12) reklamy i inne znaki informacyjno plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 90. 

Plan ustala następujące zasady parcelacji terenu ZZ, Z/U, Z/M/U:

1) plan zaleca scalanie, łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji funkcji terenów otwartych oraz nowej zabudowy,

2) plan dopuszcza podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania oraz zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej,

3) plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej.

 

§ 91. 

Plan przyjmuje standardy i zasady obsługi infrastrukturą techniczna zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 50.

 

§ 92. 

1. Ustala się bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów Z/U i Z/M/U od strony ulic dojazdowych projektowanych i istniejących włączonych do ulic zbiorczych KUZ poprzez skrzyżowania.

2. Zagospodarowanie działek musi uwzględniać pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania dla obsługi obiektów usługowych.

3. Plan dopuszcza obsługę komunikacyjną terenów Z/U i Z/M/U z ulic niepublicznych.

4. Plan dopuszcza dojazdy niepubliczne o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 10m.

 

8. Park istniejący - ZP/M/U.

§ 93. 

1. W granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/M/U objętego ochroną konserwatorską plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń parkowa zabytkowego założenia dworskiego - teren ZP,

2) przeznaczenie uzupełniające - adaptowana funkcja mieszkaniowa w przebudowanym dworze, teren ZP/M,

3) przeznaczenie dopuszczalne - funkcje usługowe związane i podporządkowane funkcji podstawowej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, obiekty małej architektury dla potrzeb terenu ZP/M/U

4) obowiązek uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla wszelkich inwestycji, dla realizacji których wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz podziałów terenu,

5) wydanie pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

6) obowiązek uzgadniania z Konserwatorem Zabytków wszelkich robót budowlanych w tym ogrodzeń,

7) zachowanie i rewaloryzację układu przestrzennego parku, ochronę drzewostanu, stawu i układu hydrograficznego Rowu Reguły - Malichy.

2. Plan ustala:

1) zachowanie funkcji mieszkaniowej, w przebudowanym dworze na działce niezbędnej dla jej funkcjonowania - teren ZP/M

2) zachowanie parku z nieuciążliwą funkcją usług celu publicznego np.; usługi kultury, sportu, itp. - tereny ZP i ZP/U,

3) adaptację dla funkcji celu publicznego budynku hydroforni jako obiektu typu pawilonu parkowego dla obsługi usług- teren ZP/U.

3. W terenie ZP, ZP/U, ZP/M plan ustala zakaz:

1) lokalizacji obiektów handlowych, placów składowych, obsługi technicznej pojazdów, stacji paliw, parkingów, garaży,

2) obiektów tymczasowych zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 18,

3) lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno plastycznych,

4) podziału terenu,

5) zasypywania, zanieczyszczania i zmiany układu hydrograficznego stawu i Rowu Reguły-Malichy.

4. Od strony południowej i wschodniej plan nakazuje zachowanie bez zainwestowania, wyznaczonej na rysunku planu strefy ekologiczno widokowej.

5. Plan ustala adaptację istniejącej zabytkowej zabudowy i innych obiektów nie będących samowolą budowlaną w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

6. Plan dopuszcza remont, przebudowę adaptowanych budynków bez zmiany wysokości i zwiększania powierzchni zabudowy.

7. Plan ustala ograniczenie wysokości projektowanej w parki zabudowy usługowej do 1 kondygnacji zgodnie z definicja zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19.

8. Ogrodzenie terenu ZP sytuowane wzdłuż wrysowanej na rysunku planu granicy. Granicę rozgraniczenia części mieszkalnej i terenu parku należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków.

 

§ 94. 

Teren w obszarze stanowiska archeologicznego - ustalenia zapisane w § 11 ust. 1.

 

§ 95. 

1. Dla zabudowy istniejącej i projektowanej, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania wyposaża je w urządzenia infrastruktury technicznej w sposób wykluczający zniszczenie drzew:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów zewnętrznych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej inwestor, właściciel obiektów ma obowiązek bezzwłocznie podłączenia tych obiektów, na własny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączkowaniem,

3) wody opadowe (czyste z dachów) odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

b) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

c) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/ w urządzeń,

d) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci kablowych linii energetycznych nn,

e) plan zaleca zamianę napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe,

f) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

g) na rysunku wyznacza się poza parkiem orientacyjnie miejsce lokalizacji nowej stacji transformatorowej SN/nn,

h) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

i) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

j) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z  ;zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.

9) w terenie należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 96. 

1. Ustala bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów ZP/M/U od strony przyległych ulic dojazdowych KUD przez własną działkę.

2. Plan dopuszcza dojazd do budynku w terenie ZP/M od strony terenu ZP/U.

3. Plan ogranicza obsługę komunikacyjną terenów ZP/M/U od strony ulicy zbiorczej 2 KUZ,

4. Miejsca parkingowe należy zapewnić na własnych działkach zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 44.

 

9. Projektowany park ZPP/US, UK.

§ 97. 

W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZPP plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń parkowa,

2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń, usługi sportu (zespół basenów krytych i otwartych itp.), usługi kultury, oświaty,

3) plan zakazuje:

a) lokalizacji na terenie ZPP handlu hurtowego, placów składowych, obsługi technicznej pojazdów, napraw pojazdów mechanicznych, stacji paliw,

b) lokalizacji obiektów tymczasowych w myśl definicji § 4 ust. 1 pkt 18,

4) plan ustala zagospodarowanie terenu ZPP jako jednej działki,

5) łącznie powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów wymienionych w ust. 2 nie może przekraczać 10% obszaru ZPP,

6) zabudowa może być lokalizowana jako kontynuacja zabudowy w terenie 3 UC (poza obszarem planu),

7) ustala się ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 19,

8) ogrodzenie terenu sytuowane w ustalonych liniach rozgraniczających ulic,

9) nakazuje się ukształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,

10) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych dla obiektów lokowanych na gruntach słabonośnych,

11) ustala się następujące warunki kształtowania układu urbanistycznego:

a) plan przyjmuje w parku układ roślinności jako drzewostany zwarte, tworzące wnętrza parkowe osłaniające park od terenów komunikacji raz częściowo od linii energetycznych. W parku drzewa sadzone będą pojedynczo lub w małych grupach i alejach,

b) układ głównych ciągów pieszych według proponowanych na rysunku planu wyznaczonych kierunków i wzdłuż osi założeń przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu,

12) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu plan nakazuje dostarczyć dla całego terenu ZPP koncepcję architektoniczno-przestrzenną oraz koncepcję zagospodarowania,

13) reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 98. 

W terenie ZPP plan ustala szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) dla terenów zmeliorowanych - ustalenia zapisane w § 9,

2) w zasięgu stref ochronnych:

a) cmentarza - ustalenia zapisane w § 14,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych - ustalenia zapisane w § 15,

c) urządzeń gazowych - ustalenia zapisane w § 16,

d) uciążliwości komunikacji - ustalenia zapisane w § 18,

e) uciążliwości hałasu lotniczego - ustalenia zapisane w § 19.

 

§ 99. 

Plan przyjmuje dla terenu ZPP/US,UK zasady ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 12 i § 13.

 

§ 100. 

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) ścieki odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji komunalnej:

a) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wody opadowe (czyste z dachów) odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów szczególnych,

4) zasilanie w energię elektryczną, gaz i łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

5) energia elektryczna dostarczana będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejącej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych określa się na podstawie przepisów szczególnych i Polskiej Normy,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110 kV i wyższym,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich, należących do przedsiębiorstwa, urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/ w urządzeń,

e) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

f) plan zaleca zamianę (kolizyjnych z zabudową mieszkaniową) napowietrznych linii energetycznych 15 kV na linie kablowe,

g) należy liczyć się z koniecznością budowy, stacji transformatorowej SN/nn na warunkach określonych przez operatora sieci,

h) na rysunku wyznacza się orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn,

i) zmiana lokalizacja stacji transformatorowej nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

j) projektowane w planie obiekty mogą być zasilane z istniejących stacji transformatorowych, pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

k) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

6) plan przyjmuje zasilanie w łącza telefoniczne według przyjętych standardów z rozbudowywanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

7) plan przyjmuje, że gaz dostarczany będzie w miarę potrzeb z istniejących podziemnych sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów szczególnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

c) nie przewiduje się budowy nowych urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia znaczenia podstawowego,

d) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów niskiego ciśnienia mogą wynosić 0,5 m,

e) szafka gazowa winna być sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy gazowych do projektowanych w planie obiektów, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych - obecnie art. 4 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg,

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz instalacji zbiornikowych na olej opałowy niskosiarkowy,

c) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

d) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np.: generatorów prądu, itp.

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic i dróg publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie nie kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 101. 

1. Ustala bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów ZPP od strony przyległych istniejących i projektowanych ulic lokalnych KUL i dojazdowych KUD przez własną działkę.

2. Plan ogranicza obsługę komunikacyjną terenów ZPP od strony drogi 4KUZ.

3. Miejsca parkingowe należy zapewnić na wydzielonych parkingach z terenu ZPP według wskaźników zapisanych w § 44.

 

10. Cmentarz ZC, ZCC/UK

§ 102. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC (cmentarz istniejący) i ZCC/UK (projektowane powiększenie cmentarza) oraz inne obiekty kultu plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia cmentarza,

2) przeznaczenie uzupełniające - kościół, kaplica i inne obiekty kultu, (część terenu ZCC/UK) obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji dla potrzeb cmentarza lub potrzeb lokalnych oraz zieleń,

3) dla terenu ZCC/UK sporządzenie planu zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w sprawie projektowania cmentarzy,

4) bezwzględny warunek prowadzenia pochówków do głębokości, co najmniej 0,5m powyżej maksymalnego położenia zwierciadła wody gruntowej,

5) sytuowanie ogrodzenia terenu cmentarza wzdłuż jego granic w sposób zabezpieczający drzewa przed zniszczeniem,

6) ogrodzenie należy wykonać jako pełne a jego wysokość winna być ustalona z właścicielem przyległych posesji,

7) co najmniej 10% powierzchni terenu ZCC/UK winno być biologicznie czynne,

8) zaleca się nasadzenia szpalerowe drzew wzdłuż ogrodzenia cmentarza o szerokości co najmniej 2m,

9) zaleca się nasadzenia szpalerowe właściwie dobranych gatunków drzew wzdłuż głównych alei,

10) nakazuje się ochronę istniejących drzew na terenie cmentarza,

11) nie dopuszcza się lokalizacji w terenie ZC i ZCC/UK obiektów lub budynków tymczasowych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18,

12) na rysunku planu wyznacza się lokalizacje obiektów kultu w przypadku jego realizacji,

13) plan ustala zabudowę obiektu kultu do 3 kondygnacji. Ograniczenie te nie dotyczy dominanty przestrzennej (wieża, dzwonnica, itp.).

 

§ 103. 

Plan przyjmuje następujące zasady wyposażenia terenu ZC i ZCC/UK w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych i podlewania należy przewidzieć poprzez rozbudowę sieci na istniejącym cmentarzu,

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci niskiego napięcia wg warunków określonych przez zarządzającego siecią,

3) na terenie ZC i ZCC/UK należy przewidzieć odpowiednie miejsca pod zbiórkę śmieci i odpadów,

4) istniejąca na terenie ZC i ZCC/UK podziemna i nadziemna sieć infrastruktury technicznej winna być przełożona lub odpowiednio przebudowana z zachowaniem i ochroną interesów osób trzecich korzystających pośrednio i bezpośrednio z tej sieci.

 

§ 104. 

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną cmentarza i obiektów kultu (dla potrzeb dojazdów okolicznościowych i technicznych) przewiduje się od Al. Topolowej i ul. Regulskiej.

2. Miejsca postojowe dla potrzeb cmentarza (dla samochodów osobowych i 2 autokarów) należy lokalizować na terenie własnym według odpowiednich wskaźników zapisanych w § 44.

3. Plan nie dopuszcza bezpośrednich zjazdów z terenu ZC i ZCC/UK na projektowaną ulicę 4KUZ.

 

§ 105. 

1. Plan utrzymuje wyznaczone dla cmentarzy ZC i ZCC strefy ochrony sanitarnej w odległości 50m i 150m od jego granic.

2. Plan utrzymuje ustalenia dla stref ochrony sanitarnej o których mowa w ust. 1:

1) 50m od granic cmentarza wolne od ujęć wody do picia i potrzeb gospodarczych, istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących żywność,

2) 150m od granic cmentarza wolne od ujęć wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących żywność do czasu wybudowania wodociągu.

3. W strefie do 50m od ogrodzenia cmentarza ustala się możliwość lokalizacji dojazdów, parkingów, garaży, obiektów usługowych dla potrzeb cmentarza bez konieczności ustanawiania dodatkowych obszarów ograniczonego użytkowania.

 

Rozdział 5

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 106. 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 36 ust. 3 ustawy w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości terenów M, MU, U, U/M, AUC, UC, ZZ, Z/U/, Z/M/U, ZP, ZPP, ZD.

3. (1) Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów komunikacji (K).

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 107. 

Na terenach określonych w § 1 traci moc obowiązującą Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice dnia 30 czerwca 1992r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym WSW Nr 13, poz. 158 z późn. zm.

 

§ 108. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 109. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 110. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowania na terenie Gminy Michałowice w miejscach zwyczajowo przyjętych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 31.05.2014 19:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:09
Wyświetleń: 14214
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski