Urząd Gminy Michałowice
1866

Obszaru działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie

UCHWAŁA Nr XXVII/161/2000

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 2 czerwca 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałami Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r., Nr LII/249/98 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, oraz Uchwałą Nr XXVII/160/2000 z dnia 2 czerwca 2000r. Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem, położony w obrębie geodezyjnym Komorów Wieś dotyczący działki nr ew. 6.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest wyznaczenie terenu pod usługi nieuciążliwe.

3. Plan określa się jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

 

§ 2. 

Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w planie do terenu objętego granicami planu.

2. Ustalenia planu obejmują działkę numer ewidencyjny 6 - teren wyznaczony granicami obowiązywania ustaleń planu oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie działki o numerze ewidencyjnym 6.

3. W stosunku do terenów objętych granicami planu, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki o numerze ewidencyjnym 6, ale poza granicami obowiązywania ustaleń planu, plan formułuje zalecenia, które należy traktować jako nieobowiązujące zalecenie do projektowania.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obowiązywania ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające orientacyjne prowadzone wzdłuż linii rozgraniczających ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) zwymiarowane odległości urządzeń i obiektów,

5) funkcje terenów przy użyciu oznaczeń literowych,

6) obszar stanowisk archeologicznych,

7) źródła zasilania infrastruktury technicznej, obiekty i sieci.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny lub postulatywny:

1) granice działek i numery ewidencyjne działek,

2) elementy użytkowania terenu (rola, rowy),

3) linie rozgraniczające ulic poza obszarem planu.

 

§ 4. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały i rysunku planu stanowiące przepis gminny, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,

6) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.p.a.),

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu, oznaczoną na rysunku planu literami,

8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 80% terenów zainwestowania,

9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie zabudowaną i nie utwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością na gruncie rodzimym, powierzchnię użytkowaną rolniczo, trawiaste nawierzchnie urządzeń sportowych, powierzchnie wodne, a także parkingi ekologiczne (kostka rzymska),

11) liniach rozgraniczających orientacyjnych - należy przez to rozumieć linie wyznaczone wzdłuż linii rozgraniczających ulic, wymagające wyznaczenia geodezyjnego na gruncie i na mapie,

12) terenach realizacji usług nieuciążliwych - należy przez to rozumieć tereny, na których można lokować obiekty usług służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty lokalnej: sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku - przez co należy rozumieć min. wielofunkcyjną halę sportową, baseny, boiska, obiekty sportu kwalifikowanego, hotel - motel z gastronomią,

13) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć tereny (pod stacje transformatorowe SN/nn, pompownie wody, przepompownie ścieków, stacje redukcyjne gazu, itp.) oraz sieci nadziemne i podziemne,

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu granicę sytuowania obiektów kubaturowych,

15) obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć wszystkie budynki z wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy,

16) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń technicznych, do poziomu kalenicy przy dachach stromych lub najwyższego punktu ścian zewnętrznych przy dachach płaskich,

17) obszarze Chronionego Krajobrazu O.CH.K. - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych tj. Rozporządzenia Wojewody w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu.

2. W planie zastosowano pojęcia i definicje określone w Prawie Budowlanym lub innych aktach powszechnie obowiązujących wydanych na jego podstawie, które należy rozumieć zgodnie z treścią właściwą dla tej ustawy w jej brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mające swoje określenie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

§ 5. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

2) linii rozgraniczających ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenów,

4) warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury,

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) zasad obsługi w zakresie komunikacji.

 

§ 6. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji administracyjnej należy określać na podstawie ustaleń zawartych w planie oraz z zastosowaniem odpowiednich przepisów szczególnych.

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

I. Przeznaczenie terenów

§ 7. 

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U, przeznaczone pod usługi, po spełnieniu określonych warunków,

2) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KUD, KD i KZ przeznaczone pod komunikację kołową i pieszą, urządzenia pomocnicze, ciągi zieleni i prowadzenie infrastruktury technicznej, określone dalej jako ulice dojazdowe,

3) teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem EE.

 

II. Obszary i obiekty prawnie chronione

§ 8. 

1. Plan przyjmuje granice Obszaru Chronionego Krajobrazu O.CH.K. zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody w sprawie jego utworzenia, w którym wyodrębnia się:

1) ciąg ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym obejmujący tereny wzdłuż rzeki Utraty, które decydują o potencjale biotycznym obszaru.

2. W terenach objętych granicami O.CH.K. obowiązują ustalenia Rozporządzenia Wojewody, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności:

1) zakazuje się naruszania naturalnego charakteru brzegu rzeki Utraty, zanieczyszczania jej wody i pasa przybrzeżnego. Pas terenu pomiędzy granicą górnej skarpy rzeki Utraty a ogrodzeniem terenu U przeznacza się pod ciąg eksploatacyjny rzeki,

2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od granicy górnej skarpy rzeki,

3) zakazuje się lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 20m od górnej skarpy brzegu rzeki Utraty. W pasie tym dopuszcza się lokowanie boisk sportowych oraz parkingów ekologicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10,

4) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do rzeki Utraty, do gruntu i do wód podziemnych,

5) dopuszcza się zabudowę związaną z usługami turystycznymi, rekreacją, sportem i wypoczynkiem w formie budynków wolno stojących.

 

§ 9. 

1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach stanowisk archeologicznych o numerach ewidencyjnych 58-64/38/, 58-64/40, 58-64/42, dla których plan ustala:

1) obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, oraz naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej - tj. głębiej niż 30cm),

2) na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu numerami 58-5/38,40 i 42 zabudowanych częściowo na dzień uchwalenia planu - realizację planowanych i uzgodnionych inwestycji uzależnia się od przeprowadzenia (na koszt inwestora), archeologicznych badań wykopaliskowych - wyprzedzających zamierzone działania inwestycyjne lub archeologicznych badań interwencyjnych, prowadzonych w trakcie robót ziemnych związanych z inwestycją,

3) przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, dla których najdogodniejszym okresem jest okres od maja do września,

4) w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer ewidencyjny stanowiska oznaczony na rysunku planu.

 

III. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

§ 10. 

1. Plan ustala objęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych wytwarzanych przez użytkowników wszystkich projektowanych w obszarze planu obiektów oraz ustala zakaz wprowadzania do gruntu, w jakikolwiek sposób, nieoczyszczonych ścieków sanitarnych.

2. Plan ustala obowiązek udokumentowania przyszłego wywozu odpadów stałych przed zasiedleniem.

3. Działalność wiążąca się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz lokalizacją wymienionych w przepisach szczególnych kotłowni może być prowadzona jedynie na podstawie administracyjnej decyzji o dopuszczalnych emisjach.

4. Plan ustala ochronę i utrzymanie wartościowych drzew.

5. Plan ustala minimalny % powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 10.

6. Plan ustala wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej wg indywidualnego projektu.

7. Nie dopuszcza się lokowania obiektów uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

8. Odwodnienie terenów zabudowy odbywać się będzie na własnej działce poprzez infiltrację do gruntu. Plan dopuszcza przykrycie rowów znajdujących się na terenie U w uzgodnieniu z władającymi rowami i wodami.

9. Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania źródeł energii spełniających wymagania ekologiczne.

 

Rozdział 3

Ustalenia przestrzenno - funkcjonalne dla poszczególnych terenów

 

1. Tereny usług U

§ 11. 

1. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu literą U plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1, pkt 12,

2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń,

3) warunkiem inwestowania na działce jest uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

4) plan ustala zachowanie co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej na działce,

5) od strony ulic plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy, wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu, nie mniej niż 4,0m od linii rozgraniczających,

6) od rzeki Utraty plan wyznacza na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy, nie mniej niż 20m od górnej krawędzi skarpy rzeki, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 8,

7) wzdłuż północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym 6, na rysunku planu, wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, nie mniej niż 5m od tej granicy,

8) dla zabudowy usługowej U, plan ustala wysokość zabudowy do 9,0m od poziomu terenu, w rozumieniu § 4, ust. 1 pkt 16 oraz dopuszcza lokalne akcenty architektoniczno - wysokościowe do 12m od poziomu terenu w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 16,

9) plan ustala, że zabudowa usługowa oraz gospodarczo pomocnicza winna być projektowana jako zespół budynków typu pawilonowego. Zabudowa ta winna stanowić jedno dzieło architektoniczne,

10) ogrodzenie terenu od strony ulic należy sytuować w liniach rozgraniczających ulic,

11) ogrodzenie terenu od strony rzeki Utraty sytuowane w odległości nie mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy rzeki, ażurowe w 80%. Plan nakazuje kontynuację zielonej przesłony ogrodzenia terenu w formie żywopłotu,

12) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających ulic nie mniejsze niż 5m x 5m,

13) ustala się ukształtowanie terenu na działce w sposób zabezpieczający sąsiednie działki oraz ulice przed spływem wód opadowych,

14) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu plan nakazuje dostarczyć koncepcję architektoniczno - przestrzenną oraz koncepcję zagospodarowania terenu,

15) przed przystąpieniem do prac projektowych plan ustala obowiązek uzyskania akceptacji Zarządu Gminy dla projektowanych rozwiązań programowo - przestrzennych,

16) ustala się zakaz zabudowy tymczasowej zgodnie z definicją zapisaną § 4 ust. 1 pkt 14,

17) do czasu realizacji obiektów wymienionych w pkt 1 plan dopuszcza dotychczasowe użytkowanie terenu.

 

§ 12. 

1. Plan ustala zagospodarowanie terenu jako jednej działki.

2. Plan wyznacza na rysunku planu przedłużenie ulicy Głównej jako ulicy dojazdowej KUD.

3. Z działki nr ew. 6 plan wyznacza, na rysunku planu, ulicę dojazdową KD dla obsługi projektowanych usług i sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej.

4. Z działki nr ew. 6 plan wydziela się na rysunku planu teren stacji transformatorowej EE.

5. Z działki nr ew. 6 wzdłuż rzeki Utraty plan wyznacza na rysunku planu pas terenu pod ciąg eksploatacyjny rzeki - KZ.

 

§ 13. 

Dla terenów U, plan przyjmuje zasady ochrony dóbr kultury określone w § 8.

 

§ 14. 

Dla terenów U plan przyjmuje określone w § § 9 i 10 zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

 

§ 15. 

1. Plan przyjmuje, że przed oddaniem do użytkowania obiekty usług winny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej ze zorganizowanych systemów:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca, sukcesywnie (w do-stosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć gminna. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) docelowo ścieki sanitarne odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej. W etapie plan dopuszcza stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb,

3) wody opadowe z terenów utwardzonych oraz odpowiednio zabezpieczonych parkingów ekologicznych odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację, po podczyszczeniu, do gruntu,

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci i istniejącej stacji SN/nn. Plan wyznacza na rysunku planu teren pod stację transformatorową. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją wyżej wymienionych urządzeń,

b) zmiana lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4kV z dostępem od strony drogi nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

5) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci przesyłowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią:

a) wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe (od obrysów terenowych) zgodne z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów, min.:

b) gazociąg winien przebiegać 0,5m od ogrodzeń,

c) szafka gazowa (otwierana na zewnątrz) winna być sytuowana w linii ogrodzeń,

6) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy i bezprzewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną:

a) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz niskosiarkowy olej opałowy,

b) projekt budowlany przedmiotowej instalacji zbiornikowej należy uzgodnić z właściwą Komendą PSP oraz dostawcą gazu,

c) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej np. generatorów prądu,

8) ustala się zorganizowany system zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym,

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan wyznacza korytarz energetyczny linii 15kV, w którym dopuszcza się realizację zabudowy na warunkach właściciela linii energetycznej.

3. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic.

4. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych z urządzeniami infrastruktury technicznej może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

6. Plan ustala utrzymanie, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic rezerw terenu pod urządzenia infrastruktury technicznej stanowiące źródła zasilania.

 

§ 16. 

1. Plan ustala bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów U od strony projektowanej ulicy dojazdowej KUD przez własną działkę.

2. Miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie U zgodnie ze wskaźnikiem 3 miejsca postojowe na 100m2 p. uż.

3. Plan dopuszcza lokowanie parkingów ekologicznych w pasie terenu pomiędzy Utratą a wyznaczoną linią zabudowy.

4. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulicy dojazdowej KUD.

 

2. Tereny komunikacji KUD, KD, KZ

§ 17. 

1. Plan utrzymuje i wyznacza pasy terenu przeznaczone pod komunikację kołową i pieszą, ustalając linie rozgraniczające komunikacji jako orientacyjne.

2. Plan przyjmuje powiązania układu komunikacyjnego obsługującego obszar planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ulicę Główną.

3. Przebiegi ulic w obszarze planu ustala się jako obowiązujące.

4. Plan ustala, że w liniach rozgraniczających ulic KUD i KD przeznaczeniem uzupełniającym są urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, parkingi oraz zieleń przyuliczna.

5. Plan przyjmuje, że parametry techniczne ulic powinny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach szczególnych.

6. Plan ustala sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających ulic. Plan ustala zakaz lokowania w liniach rozgraniczających ulic reklam i tablic informacyjnych.

7. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i czasowej, usługowej i mieszkaniowej na jezdniach, chodnikach w pasach zieleni przyulicznej oraz w ciągu eksploatacyjnym rzeki Utraty.

8. Plan przyjmuje dla terenu komunikacji zasady ochrony archeologicznych dóbr kultury wg ustaleń, o których mowa w § 8 ust. 2.

 

Rozdział 4

Zalecenia dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie poza granicami obowiązywania ustaleń planu

 

§ 18. 

1. Na obszarze przylegającym do działki numer ewidencyjny 6 plan zaleca:

a) utrzymanie na przedłużeniu ulicy Głównej ciągu pieszego i ścieżki rowerowej,

b) wyznaczenie ogólnodostępnego parkingu na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP, dla użytkowników obiektów turystyki i rekreacji.

2. W terenach wskazanych w ust. 1 plan zaleca zakaz lokowania wszelkiej zabudowy i obiektów tymczasowych.

3. Warunki realizacji parkingu KP oraz ulicy KUD ustali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Rozdział 5

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 19. 

1. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów U i terenów komunikacji K.

2. Wartość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości terenów U i K określa się na poziomie 0%.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 20. 

Na terenie określonym w § 1 ust. 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 1992r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym WSW Nr 13, poz. 158.

 

§ 21. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 23. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowania na terenie Gminy Michałowice poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:07
Wyświetleń: 1866
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski