Urząd Gminy Michałowice
1345

Obszaru położonego w obrębie wsi Opacz Mała pomiędzy ulicami Raszyńską, Ks. J. Popiełuszki, Klonową, Polną i Szarą złożonego z działek ewidencyjnych o numerach od 197/1 do 296.

UCHWAŁA Nr XXVIII/170/2000

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 9 czerwca 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałami Nr LII/237/98 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 1998r., Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałą Nr XXVII/160/2000 z dnia 2 czerwca 2000r. Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Opacz Mała zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem, położonego pomiędzy ulicami Parkową i Polną, obejmującego działki o numerach: 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1, 291/1, 292/1, 316, 204, 205, 296.

2. Celem regulacji zawartych w niniejszej uchwale jest poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej i wyznaczenie terenów dla realizacji lokalnych celów publicznych.

3. Plan określa się jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji administracyjnej należy określać według ustaleń zawartych w uchwale oraz z zastosowaniem stosownych przepisów szczególnych.

 

§ 2. 

Granice planu są wyznaczone na rysunku planu opracowanym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obowiązywania ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające orientacyjne,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) zwymiarowane odległości urządzeń i obiektów,

5) funkcje terenów przy użyciu oznaczeń literowych,

6) obszary zmeliorowane,

7) źródła zasilania, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,

8) miejsca sytuowania nowej zabudowy.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny lub postulatywny:

1) adaptowane i projektowane linie podziałów własnościowych terenu,

2) linie rozgraniczające ulic poza obszarem planu.

 

§ 4. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały i rysunku planu, o których mowa w § 1 i 2 uchwały stanowiącej przepis gminny, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,

6) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.p.a.),

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu, oznaczoną na rysunku planu literami,

8) działce - należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu lub nieruchomości, przeznaczoną w wyniku ustaleń planu pod zabudowę lub zainwestowanie (istniejące granice nieruchomości są wniesione na rysunku planu orientacyjnie i wymagają wyznaczenia geodezyjnego na mapie i w terenie),

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 60% terenów zainwestowania działki,

10) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie zabudowaną i nie utwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni dojazdów i dojść pieszych pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością, na gruncie rodzimym, powierzchnię użytkowaną rolniczo, trawiaste nawierzchnie urządzeń sportowych a także powierzchnie wodne,

12) tereny nieuciążliwej działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny bez konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

13) liniach rozgraniczających orientacyjnych - należy przez to rozumieć linie dzielące tereny na działki o zbliżonych funkcjach, linie wyznaczone wzdłuż linii rozgraniczających ulic, których przebieg może być korygowany w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w procesie uzyskiwania danych technicznych,

14) terenach realizacji lokalnych celów publicznych - należy przez to rozumieć tereny na których można lokować obiekty usług służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty lokalnej:

a) ochrony środowiska - przez co należy rozumieć zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, itp.,

b) infrastruktury technicznej - przez co należy rozumieć tereny stacji transformatorowych SN/nn, pompowni wody, przepompowni ścieków, stacje redukcyjne gazu średniego ciśnienia, itp.,

c) komunikacji - przez co należy rozumieć ulice publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu granicę sytuowania obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej w stosunku do linii rozgraniczających dróg i ulic lub granic działki,

16) obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć wszystkie budynki z wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy,

17) maksymalnej liczbie kondygnacji lub maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych kondygnacji budynku, w tym kondygnacji poddasza określanej jako 0,5 kondygnacji i sutereny określanej jako 0,5 kondygnacji (wysokość sutereny określa się na 0,6m do 1,2m od poziomu terenu do poziomu ± 0,00, z tym że dla obiektów usługowych wysokość sutereny określa się na 0,6m do poziomu terenu);

b) maksymalną wysokość obiektu liczoną od poziomu ± 0,00 do najwyższego punktu dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu ściany (przy dachach płaskich),

18) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system ogólnodostępnych przestrzeni dla wszystkich użytkowników,

19) zachowaniu istniejącej zabudowy - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania, w obszarze planu istniejących trwałych budynków z wyjątkiem garaży i parterowych budynków gospodarczych, nie będących samowolą budowlaną w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2. Ponadto w tekście uchwały zastosowano pojęcia i definicje określone w Prawie Budowlanym lub innych aktach powszechnie obowiązujących wydanych na jego podstawie, które należy rozumieć zgodnie z treścią właściwą dla tej ustawy w jej brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mające swoje określenie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

§ 5. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

2) linii rozgraniczających ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,

4) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

5) warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

7) zasad obsługi w zakresie komunikacji.

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

I. Przeznaczenie terenów

§ 6.

 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M, przeznaczone pod zainwestowanie różnymi formami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowych po spełnieniu określonych warunków,

2) teren infrastruktury technicznej - przepompowni ścieków, oznaczony na rysunku planu symbolem P,

3) tereny komunikacji przeznaczone pod ulice i place z terenami ciągów zieleni i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczone dla celów publicznych komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej - określone dalej jako tereny K z indeksem literowym odpowiadającym następującej klasyfikacji funkcjonalnej:

- KUL - ulice lokalne,

- KUD - ulice dojazdowe.

 

II. Obszary i obiekty prawnie chronione

§ 7. 

1. W granicach obowiązywania ustaleń planu występują tereny zmeliorowane, dla których plan ustala, że zabudowa i zagospodarowywanie winno być poprzedzone przebudową przez inwestora sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

 

III. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

§ 8. 

1. Plan ustala objęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych wytwarzanych przez użytkowników wszystkich obiektów istniejących i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz wprowadzania gruntu w jakikolwiek sposób nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do gruntu.

2. Plan ustala obowiązek objęcia obszaru zorganizowanym systemem segregacji odpadów stałych.

3. Plan ustala obowiązek udokumentowania przyszłego wywozu odpadów stałych przed zasiedleniem.

4. Działalność wiążąca się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz lokalizacją wymienionych w przepisach szczególnych kotłowni może być prowadzona jedynie w oparciu o administracyjną decyzję o dopuszczalnych emisjach.

5. Plan ustala zakaz utrzymywania i lokalizacji innych obiektów uciążliwych nie związanych z funkcjami podstawowymi obszaru.

6. Plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłości szpalerów zieleni przyulicznej, zieleni towarzyszącej zabudowie, wartościowych pojedynczych drzew.

7. Plan ustala minimalny % powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 11.

8. Nie dopuszcza się lokowania obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

9. Plan ustala obowiązek docelowego odwodnienia terenów pokrytych nieprzepuszczalnymi nawierzchniami i komunikacji do kanalizacji deszczowej.

10. Odwodnienie terenów zabudowy mieszkaniowej odbywać się będzie na własnych działkach poprzez infiltrację do gruntu.

11. Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania źródeł energii spełniających wymagania ekologiczne.

 

Rozdział 3

Ustalenia przestrzenno-funkcjonalne dla poszczególnych terenów

 

1. Tereny mieszkaniowe M

§ 9.

1. W granicach terenów oznaczonych na rysunkach planu literą M plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze w tym garaże o łącznej powierzchni nie większej niż 60m2, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń,

3) w budynku mieszkalnym lub gospodarczym plan dopuszcza lokowanie nieuciążliwego miejsca pracy właściciela działki pod warunkiem, że działalność ta nie spowoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5t. ani wzmożonego ruchu samochodów osobowych,

4) plan wyklucza lokowanie innych obiektów usługowych,

5) na wydzielonej działce, o powierzchni 2000m2 w I etapie i 1000m2 (docelowo po skanalizowaniu terenu) plan ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem. Realizacja drugiego budynku mieszkalnego również z jednym mieszkaniem winna być poprzedzona podziałem działki. Plan dopuszcza zmniejszenie wyżej wymienionych powierzchni działek o 5%,

6) warunkiem inwestowania na działce jest uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej,

7) plan ustala zachowanie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej na działce,

8) od strony ulicy plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami szczególnymi,

9) ustala się adaptację istniejącej zabudowy, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanej co najmniej wzdłuż wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

10) ustala się ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1, pkt 17,

11) ogrodzenia działek od strony ulic usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

12) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla ulic dojazdowych,

13) nakazuje się ukształtowanie terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice prze spływem wód opadowych,

14) jeżeli na działce budynki: mieszkalny i gospodarczy usytuowane są przy granicy działki plan nakazuje, sytuowanie zabudowy na działce sąsiedniej również przy granicy, o ile inne przepisy szczególne tego nie wykluczają,

15) plan ustala, że do budynku mieszkalnego można dobudować tylko budynek mieszkalny lub garaż,

16) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych dla obiektów lokowanych na gruntach słabonośnych.

 

§ 10. 

1. Plan adaptuje istniejącą parcelację działek od nr ew. 284/1 do nr ew. 291/1.

2. Plan ustala poszerzenie ulicy dojazdowej (działka nr ew. 292/1) w kierunku wschodnim z terenu działki nr ew. 316.

3. Plan ustala na rysunku planu dwuetapowy podział pozostałych terenów M.

4. Plan dopuszcza inny niż ustalono na rysunku planu podział działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu wydzielonych działek do sposobu ich zagospodarowania oraz zachowania szerokości frontu działki nie mniejszej niż 18m.

5. Plan ustala, że wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2000m2 w I etapie i nie mniejszą niż 1000m2 po skanalizowaniu terenów. Plan dopuszcza zmniejszenie wyżej wymienionych powierzchni działek o 5%.

6. Plan ustala, że wydzielane działki winny mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy i infrastruktury technicznej.

7. Plan dopuszcza dostęp terenów M do ulic publicznych poprzez ulice niepubliczne indywidualnie i we współwłasności.

8. Plan dopuszcza dojazdy niepubliczne o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 8m.

9. Plan dopuszcza łączenie części i fragmentów działek w celu realizacji nowej zabudowy i wydzielania nowych działek.

 

§ 11. 

1. Plan przyjmuje dla terenów M zasady ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z ustaleniami o których mowa w § 8.

2. Zagospodarowywanie terenów zmeliorowanych winno być poprzedzone przebudowę przez inwestora sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

 

§ 12.

1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania, wyposaża je w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstające zabudowy) rozbudowywana sieć gminna. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) ścieki sanitarne odprowadzone będą do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji,

3) wody opadowe odprowadzane będą według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu,

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci i istniejących stacji SN/nn lub ze stacji SN/nn zlokalizowanej na terenie ZP/U. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny,

5) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci przesyłowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią:

a) wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe (od obrysów terenowych) zgodne z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów,

b) gazociąg winien przebiegać 0,5m od ogrodzeń,

c) szafka gazowa winna być sytuowana w linii ogrodzeń, otwierana na zewnątrz,

6) łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń. W rejonie kabla CriT wszelkie prace ziemne należy uzgadniać z Telekomunikacją S.A.,

7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy i bezprzewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną,

8) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

5. Plan ustala utrzymanie, w liniach rozgraniczających ulic istniejących oraz ulic projektowanych, rezerw terenu pod urządzenia infrastruktury technicznej stanowiącej źródła zasilania.

 

§ 13. 

1. Plan ustala bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów M od strony przyległych ulic przez własną działkę.

2. Miejsca postojowe należy zapewnić na własnych działkach wg wskaźnika 2-3 miejsca postojowe na jeden dom. Zagospodarowanie działek musi również uwzględniać pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania dla obsługi działalności gospodarczej właściciela działki.

3. Plan nie ogranicza parkowania wzdłuż ulic dojazdowych KUD.

 

2. Infrastruktura techniczna - przepompownia ścieków P

§ 14.

1. W granicy terenu oznaczonego na rysunku planu literą P plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i sieci infrastruktury technicznej, pompownia ścieków, itp.

2) plan nie ustala linii zabudowy. Lokalizacja sieci i obiektów od strony ulic będzie ustalana zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,

3) ogrodzenie terenu wzdłuż linii rozgraniczającej ustalonej na rysunku planu,

4) ogrodzenie od pozostałych granic terenu sytuowane wzdłuż granicy terenu P,

5) ogrodzenie terenu od strony ulic i wyznaczone narożniki ulic należy projektować jako: ażurowe w 25%, z pełnym cokołem do 0,6m nad poziom terenu,

6) ogrodzenie od strony pozostałych granic terenu pełne do wysokości 1,5m,

7) ustala się ukształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,

8) co najmniej 30% terenu winno być biologicznie czynne,

9) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią.

 

§ 15.

1. Plan adaptuje działkę terenu P w istniejącej parcelacji.

2. Plan ustala poszerzenie ulicy Polnej i dojazdowej KUD z działki 283/1.

 

§ 16.

1. Plan przyjmuje zasadę wyposażenia terenu P w urządzenia infrastruktury technicznej ze zorganizowanych systemów.

2. Realizacja infrastruktury technicznej sieci i obiektów w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

3. Obsługę komunikacyjną terenu P zaleca się projektować od strony ulicy dojazdowej KUD.

4. Miejsca postojowe należy przewidywać na własnym terenie.

 

3. Tereny komunikacji K

§ 17. 

1. Plan utrzymuje i wyznacza pasy terenu przeznaczone pod komunikację kołową i pieszą, ustalając ich linie rozgraniczające jako orientacyjne.

2. Plan przyjmuje powiązania układu komunikacji obsługującego obszar planu z układem zewnętrznym poprzez ulice Polną i Parkową.

3. Przebiegi ulic w obszarze planu ustala się jako obowiązujące.

4. Plan ustala jako przeznaczenie uzupełniające terenów K urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, miejsca postojowe w ulicach KUD oraz zieleń przyuliczną.

5. W liniach rozgraniczających ulicy Polnej nie przewiduje się lokowania miejsc postojowych.

6. Plan przyjmuje, że parametry techniczne dróg powinny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach szczególnych.

7. Linie rozgraniczające i szerokość jezdni zostały zwymiarowane na rysunku planu.

8. Plan ustala sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających ulic.

9. Plan ustala szerokość ulicy dojazdowej (działka numer ew. 292/1 wraz z pasem terenu z działki numer ew. 316) na 8m w liniach rozgraniczających.

10. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i czasowej usługowej i mieszkaniowej na jezdniach, chodnikach oraz w pasach zieleni przyulicznej.

11. Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 4

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 18.

1. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów M i K.

2. Wartość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości terenów M określa się na poziomie 30%.

3. Wartość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości terenów komunikacji K określa się na poziomie 0%.

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 19. 

Na terenach określonych w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 1992r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym WSW Nr 13, poz. 158.

 

§ 20. 

Do spraw z zakresy zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 22. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowania na terenie Gminy Michałowice w miejscach zwyczajowo przyjętych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:08
Wyświetleń: 1345
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski