Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 14:11

UCHWAŁA Nr XXIX/179/2000 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 4 lipca 2000 r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z Uchwałami Nr LII/237/98 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 1998r., Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałą Nr XXVII/ 160/00 z dnia 2 czerwca 2000r. Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sokołów w gminie Michałowice, zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem w którego granicach znajdują się działki o numerach ewidencyjnych: 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 232, 277/1, 278, 393/3, 395/1, 397/2, 397/3, 285, 249, 250/1, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, oraz umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

3. Plan określa się jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

 

§ 2.

Granice planu są wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obowiązywania ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ustalone i orientacyjne,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) zwymiarowane odległości urządzeń i obiektów,

5) funkcje terenów przy użyciu oznaczeń literowych,

6) granice obszarów prawnie chronionych,

7) oznaczenia przebiegu komunikacji i infrastruktury technicznej,

8) oznaczenia miejsca sytuowania obiektów i urządzeń,

9) oznaczenia liniowe zasięgów lokalnych ograniczeń dla zagospodarowania terenu.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny lub postulatywny:

1) adaptowane i projektowane linie podziałów własnościowych terenu,

2) linie rozgraniczające dróg ulic poza obszarem planu,

3) trasy ścieżek rowerowych,

4) kierunki powiązań komunikacyjnych.

 

§ 4. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, obejmującego uchwałę i rysunek planu, o których mowa w § 1 i § 2 uchwały stanowiącej przepis gminny, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Michałowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,

6) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, oznaczoną na rysunku planu literami,

8) działce - należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu lub nieruchomość, przeznaczoną w wyniku ustaleń planu pod zabudowę lub zainwestowanie (istniejące granice nieruchomości są wniesione na rysunku planu orientacyjnie i wymagają wyznaczenia geodezyjnego na mapie i w terenie),

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 60% terenów zainwestowania działki w zabudowie mieszkaniowej i nie mniej niż 80% terenów zainwestowania działki przeznaczonej pod nieuciążliwą działalności gospodarczą,

10) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie zabudowaną i nie utwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni dojazdów i dojść pieszych pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością, na gruncie rodzimym, powierzchnię użytkowaną rolniczo, trawiaste nawierzchnie urządzeń sportowych a także powierzchnie wodne,

12) tereny nieuciążliwej działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności (produkcyjnej i nieprodukcyjnej), której uciążliwości ograniczają się do granic własnej działki, bez konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

13) liniach rozgraniczających ustalonych - należy przez to rozumieć linie wyznaczone wzdłuż granic działek, dzielące obszar planu na tereny, o różnym przeznaczeniu,

14) liniach rozgraniczających orientacyjnych - należy przez to rozumieć linie dzielące obszar planu na tereny o zbliżonym przeznaczeniu oraz linie wyznaczone wzdłuż linii rozgraniczających ulic, których przebieg może być korygowany w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w procesie uzyskiwania danych technicznych,

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu granicę sytuowania obiektów kubaturowych w stosunku do linii rozgraniczających dróg i ulic lub granic działki,

16) obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć wszystkie budynki z wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy,

17) maksymalnej liczbie kondygnacji lub maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych kondygnacji budynku, w tym kondygnacji poddasza określanej jako 0,5 kondygnacji i sutereny określanej jako 0,5 kondygnacji (wysokość sutereny określa się na 0,6m do 1,2m od poziomu terenu do poziomu ± 0,00, z tym że dla obiektów usługowych wysokość sutereny określa się na 0,6m od poziomu terenu);

b) maksymalną wysokość obiektu liczoną od poziomu ± 0,00 do najwyższego punktu dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu ściany (przy dachach płaskich),

18) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników,

19) zachowaniu istniejącej zabudowy - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania, w obszarze planu, istniejących trwałych budynków z wyjątkiem garaży i parterowych budynków gospodarczych,

20) zaleceniach - należy przez to rozumieć ustalenia planu mające charakter postulatu do uwzględnienia przy projektowaniu,

21) zabudowie siedliskowej - należy przez to rozumieć zabudowę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Normą obszarową gospodarstwa rolnego jest 1ha przeliczeniowy gruntów ornych położonych w gminie Michałowice,

22) terenie zainwestowanym - należy przez to rozumieć działkę lub teren z zabudową (zabudowa nie będąca samowolą budowlaną w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane),

2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących wydanych na jego podstawie, które należy rozumieć w jej brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mające swoje określenie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

§ 5. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

2) linii rozgraniczających ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,

4) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

5) warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

7) zasad obsługi w zakresie komunikacji.

 

§ 6. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji administracyjnej należy określać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie oraz z zastosowaniem odpowiednich przepisów szczególnych.

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

I. Przeznaczenie terenów

§ 7. 

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny działalności gospodarczej - oznaczone na rysunku planu symbolem U,

2) tereny działalności gospodarczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej - oznaczone na rysunku planu symbolem MU i U/M,

3) tereny komunikacji przeznaczone pod drogi z urządzeniami pomocniczymi, przeznaczone dla celów publicznych komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej - określone dalej jako tereny K z indeksem literowym odpowiadającym klasyfikacji funkcjonalnej:

- KUZ - ulice zbiorcze,

- KUL - ulice lokalne,

- KUD - ulice dojazdowe.

 

II. Obszary i obiekty prawnie chronione

§ 8. 

W granicach obowiązywania ustaleń planu występują:

1. Tereny zmeliorowane dla których plan ustala, że zabudowa i zagospodarowywanie winno być poprzedzone przebudową, przez inwestora, sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

2. Cieki wodne, które plan adaptuje z zakazem zanieczyszczania, zasypywania oraz ustala warunki ich grodzenia:

a) plan dopuszcza przełożenie i przykrycie istniejących cieków,

b) w miejscu krzyżowania się z drogami obowiązuje wymóg zachowania ciągłości cieku tj. budowy pod drogą kanału łączącego poszczególne jego odcinki.

3. Obszary złóż kopalin kruszywa naturalnego, dla których plan ustala, dla inwestora lub właściciela, sposób zagospodarowania zgodnie z odpowiednio uzgodnionym projektem zagospodarowania złoża. Dla pozostałych terenów obszaru planu ustala się obowiązek przeprowadzenia na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodnień z wojewodą.

 

III. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

§ 9. 

1. Plan ustala objęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych wytwarzanych przez użytkowników wszystkich obiektów istniejących i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz wprowadzania do gruntu, w jakikolwiek sposób, nieoczyszczonych ścieków sanitarnych.

2. Plan ustala obowiązek objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem segregacji odpadów stałych.

3. Plan ustala obowiązek udokumentowania przyszłego wywozu odpadów stałych przed zasiedleniem.

4. Działalność wiążąca się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz lokalizacją wymienionych w przepisach szczególnych kotłowni może być prowadzona jedynie w oparciu o administracyjną decyzję o dopuszczalnych emisjach.

5. Plan ustala ochronę i utrzymanie wartościowych drzew. Plan ustala ochronę oraz utrzymanie wartościowych drzew również przez ich przesadzenie.

6. Plan ustala w terenach U zagospodarowanie zielenią pasów terenów wzdłuż dróg lokalnych, wzdłuż dróg zbiorczych oraz wzdłuż granic lokalizacji obiektów.

7. Plan ustala minimalny % powierzchni biologicznie czynnej odrębnie dla poszczególnych terenów. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie z definicją w § 4 ust. 1 pkt 11.

8. Nie dopuszcza się lokowania obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

9. Plan ustala obowiązek docelowego odwodnienia do kanalizacji deszczowej, pokrytych nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, terenów U, U/M i terenów MU oraz terenów komunikacji.

10. Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania źródeł energii spełniających wymagania ekologiczne.

11. Dla inwestycji, w terenach U, uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska, plan ustala zachowanie obszaru ograniczonego użytkowania do terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny. Uciążliwe oddziaływanie na środowisko należy eliminować w obszarze każdej działki, przy pomocy środków technicznych, rozwiązań przestrzennych lub zieleni izolacyjnej.

12. Plan nakazuje ochronę terenów z zabudową mieszkaniową przed uciążliwościami powodowanymi działalnością gospodarczą i uciążliwościami komunikacyjnymi.

13. Plan wskazuje, że miejscem tworzenia pasów zieleni izolacyjnej, osłonowej na terenie lokalizacji jest między innymi pas terenu pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy.

14. Budowa obiektów inwestycji produkcyjno-usługowej może odbywać się pod warunkiem jednoczesnej budowy sieci infrastruktury technicznej i komunikacji.

15. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów U nie może powodować zanieczyszczenia wód otwartych, wód gruntowych oraz gruntu na własnych działkach i na terenach przyległych.

16. Plan zakazuje realizacji obiektów powodujących degradację środowiska naturalnego, a także urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych.

 

IV. Strefy ochronne lokalnych ograniczeń

§ 10. 

1. Na terenach w zasięgu szkodliwego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć w odległości wynoszącej w każdą stronę po 19m dla linii 110kV i po 34m dla linii 220kV plan przyjmuje lokalne ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniające bezpieczeństwo ludzi i prawidłową pracę linii. Powyższe strefy oddziaływania mogą być weryfikowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zabudowę w korytarzach napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV należy sytuować zgodnie z przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

3. Na terenach położonych w pasach oddziaływania gazociągów wysokiego ciśnienia dla zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują następujące odległości podstawowe:

a) po 50m w każdą stronę od gazociągu ô 400mm Świerk - Mory,

b) po 15m w każdą stronę od gazociągu ô 150mm.

Powyższe odległości mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w uzgodnieniu z dysponentem gazu.

4. W otoczeniu dróg zbiorczych KUZ plan ustala granicę strefy lokalnych ograniczeń (liczoną od skrajnej krawędzi jezdni) przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza dla budynków zabudowy mieszkaniowej oraz budynków użyteczności publicznej.

5. Odsunięcie zabudowy poza wyznaczoną strefę pozwoli na zmniejszenie poziomu dźwięku przy elewacji wyżej wymienionych budynków do określonych odrębnymi przepisami wartości dopuszczalnych. W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy informować o możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla otoczenia ulic zbiorczych, w następujących odległościach:

a) do 50m od skrajnej krawędzi jezdni zakazuje się sytuowania obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej oraz innych związanych ze stałym pobytem użytkowników,

b) pomiędzy 20m a 50m dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów użyteczności publicznej pod warunkiem zastosowania technicznych, funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczeń akustycznych, zapewniających w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polską Normą - PN 587B/-022151 - Akustyka budowlana.

 

§ 11. 

Ustala się, że w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa i norm zasięg terenów o ograniczonym użytkowaniu o których mowa w dziale II i IV ulega zmianie zgodnie ze zmianą tych przepisów prawa i norm, a powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany ustaleń niniejszego planu.

 

Rozdział 3

Ustalenia przestrzenno-funkcjonalne dla poszczególnych terenów

1. Tereny działalności gospodarczej U

§ 12. 

1. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 5U plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (magazy-ny, usługi, handel hurtowy, produkcja nieuciążliwa) zgodnie z definicją w § 4 ust. 1 pkt 12),

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,

3) plan dopuszcza adaptację istniejącego budynku mieszkalnego z prawem remontu, przebudowy i wymiany,

4) do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1, plan dopuszcza dotychczasowe użytkowanie gruntów,

5) plan wyklucza lokowanie nowych funkcji chronionych i mieszkalnych, z wyjątkiem pomieszczeń o charakterze służbowym i socjalnych bez wydzielania odrębnej działki.

 

§ 13. 

1. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 5U plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1U plan ustala minimalną powierzchnię działki na co najmniej 10ha,

2) dla terenu 2U plan ustala minimalną powierzchnię działki na co najmniej 5.0ha. Plan dopuszcza włączenie terenu 2U do terenu 1U,

3) dla terenów 3U i 5U plan ustala minimalną powierzchnię działki na co najmniej 3000m2,

4) warunkiem inwestowania na działce jest uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

5) ustala się obowiązek wykonania badań geotechnicznych,

6) ustala się obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu,

7) plan ustala wymogi kształtowania terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem wód opadowych,

8) co najmniej 20% powierzchni każdej działki winno być biologicznie czynne w myśl definicji określonej w § 4 ust. 1 pkt 11. Powierzchnia ta winna być zagospodarowana zielenią urządzoną,

9) od strony dróg publicznych plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działki zgodnie z przepisami szczególnymi,

10) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg dojazdowych niepublicznych (jeżeli takie powstaną w wyniku podziału terenów U) zostaną wyznaczone na podstawie przepisów szczególnych,

11) plan wskazuje jako eksponowaną, wymagającą wysokiej estetyki architektury, linię zabudowy od strony ulicy Sokołowskiej,

12) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

b) dla działki 277/1 od strony ulicy 2 KUD, na odcinku wyznaczonym na rysunku planu, plan wskazuje wariantowy prze-bieg, ogrodzenia do czasu ustalenia korytarza projektowanej obwodnicy 2 KUZ,

c) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5mx5m dla dróg dojazdowych i lokalnych, a dla dróg zbiorczych nie mniejsze niż 10mx10m,

13) ustala się adaptację istniejącej zabudowy w dobrym stanie technicznym zlokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających dróg,

14) plan ustala zasady kształtowania zabudowy w terenach U:

a) wysokość zabudowy do 12m zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 17,

b) dla zabudowy magazynowej na działkach powyżej 5ha plan dopuszcza wysokość zabudowy do 20m zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 17,

c) ustala się kierunek orientacji dłuższej elewacji budynku wzdłuż linii wschód - zachód,

d) w granicach jednej lokalizacji plan nakazuje utrzymanie jednorodnego charakteru zabudowy,

15) reklamy i inne znaki informacyjno plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 14. 

1. Plan ustala następujące zasady podziałów terenów U:

1) plan dopuszcza łączenie działek, scalenia i reparcelację działek w celu realizacji nowej zabudowy oraz wydzielania nowych terenów i działek,

2) wydzielane działki nie mogą być mniejsze niż 10ha w terenie 1U,

3) wydzielane działki nie mogą być mniejsze niż 5ha w terenie 2U,

4) wydzielane działki nie mogą być mniejsze niż 3000m2 w terenach 3U i 5U,

5) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w terenie 1U dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni, co najmniej 1.5ha z zachowaniem warunków zapisanych dla terenów 1U, a w szczególności warunku o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8,

6) kształt wydzielanych działek winien być dostosowany do sposobu ich zagospodarowania, oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem projektowanych urządzeń i obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi,

7) dla każdej działki, co najmniej 20% powierzchni terenu winno być biologicznie czynne,

8) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie bezpośrednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

9) plan dopuszcza podział terenów U pod warunkiem wydzielenia odpowiednich korytarzy pod drogi dojazdowe o szerokościach w liniach rozgraniczających nie mniejszych niż 10m. Drogi te mogą mieć połączenia jedynie z innymi dojazdami lub drogami lokalnymi.

 

§ 15. 

1. Plan przyjmuje dla terenów U zasady ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 9.

2. Zagospodarowywanie terenów zmeliorowanych winno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

3. Dla działek w obszarach złóż kopalin plan przyjmuje ustalenia o których mowa w § 8 ust. 3.

 

§ 16.

1. Plan zachowuje przebiegi i wyznacza korytarze istniejących elektroenergetycznych linii 110kV i 220kV.

2. Plan wyznacza na rysunku planu wariantowe korytarze dla projektowanej linii 110kV, którą należy projektować z uwzględnieniem, projektowanej w terenie 1U, wysokości zabudowy. Plan zaleca realizacje projektowanej linii w korytarzu według wariantu II.

3. Plan zachowuje przebiegi i wyznacza korytarze gazociągów wysokiego ciśnienia ô400mm i ô150mm.

4. Dla terenów w zasięgu odległości podstawowych od gazociągów wysokiego ciśnienia i strefach bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 110kV i 220kV plan przyjmuje ustalenia o których mowa w § 10 ust. 1 i 3.

 

§ 17. 

1. Dla nowej zabudowy plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania wyposaża je, w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będą: istniejąca, sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana sieć wodociągowa i źródła wody, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właściwy organ gminy. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) gospodarka ściekowa winna być oparta o zorganizowany system odprowadzenia ścieków do kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właściwy organ gminy,

a) ścieki produkcyjne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji winny być podczyszczone,

b) plan przyjmuje, że odbiornikiem ścieków będzie wskazana przez gminę oczyszczalnia ścieków,

c) plan nie wyklucza, w okresie przejściowym, realizacji własnej oczyszczalni ścieków,

d) warunki i miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków z lokalnej oczyszczalni zostaną określone zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin i po zretencjonowaniu, łącznie ze ściekami z dachów odprowadzone do wód powierzchniowych w uzgodnieniu z zarządzającym siecią:

a) ze względu na przeznaczenie pod działalność gospodarczą znacznych obszarów zmeliorowanych odprowadzenie podczyszczonych ścieków deszczowych do cieku wymaga wykonania, przez inwestorów terenów U, odpowiednio uzgodnionej ekspertyzy odwodnienia tych terenów,

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci dla wszystkich potencjalnych odbiorców. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) plan wyznacza korytarz projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV,

b) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

c) plan dopuszcza przebudowę kolizyjnych z projektowaną zabudową, napowietrznych linii energetycznych 15kV, w uzgodnieniu z zarządzającym siecią,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

e) na wydzielonej działce lub terenie U należy liczyć się z koniecznością budowy stacji transformatorowych 15/0.5kV na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

f) lokalizacja stacji transformatorowych nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

5) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej: np. generatorów prądu, wiatrowni itp.,

6) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią:

a) wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe (od obrysów terenowych) zgodne z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów,

b) gazociąg winien przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0.5m od ogrodzeń,

c) szafka gazowa winna być sytuowana w linii ogrodzeń, otwierana na zewnątrz lub w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

7) łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

8) zaopatrzenie w ciepło na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy i bezprzewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną,

a) plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

9) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie (zadaszone) miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Realizacja nowej zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

5. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 18. 

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów U należy zapewnić od strony istniejących i projektowanych dróg lokalnych poprzez skrzyżowania z ulicą Sokołowską.

2. Plan dopuszcza obsługę terenu 5U od strony ulicy Sokołowskiej poprzez adaptowany zjazd z działki 207/1 i 208/2 a także poprzez wspólny zjazd z działek 207/2, 209 i 208/1 wyznaczony naprzeciw ulicy 1 KUL.

3. Warunkiem inwestowania na terenach działalności gospodarczej jest budowa dróg lokalnych i dojazdowych, przez inwestujących na terenach U.

4. Plan nie ogranicza powiązań terenów U z ulicami dojazdowymi KUD.

5. Dla każdej inwestycji w terenach U należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników (z uwzględnieniem rotacji) zgodnie ze wskaźnikami:

1) hurtownie bez handlu detalicznego 5 miejsc postojowych/1000m2 powierzchni użytkowej,

2) hurtownie ze sprzedażą detaliczną 15-20 miejsc postojowych/1000m2 powierzchni użytkowej,

3) zakłady produkcyjne 35-45 miejsc postojowych/100 zatrudnionych.

6. Plan wyklucza parkowanie wzdłuż ulic zbiorczych KUZ.

 

2. Tereny działalności gospodarczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 6MU, 7MU, 4U/M

§ 19. 

1. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MU, 7MU i 4 U/M plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (usługi, handel, produkcja nieuciążliwa) zgodnie z definicją w § 4 ust. 1 pkt 12),

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub lokalnych,

3) plan dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej nie stanowiącej, w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samowoli budowlanej,

4) plan dopuszcza remonty, przebudowę i wymiany wymienionych w pkt 3 budynków,

5) w terenie 4 U/M plan dopuszcza lokalizację pomieszczeń o charakterze służbowym i socjalnym bez wydzielania odrębnej działki.

 

§ 20. 

1. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 MU, 7 MU i 4 U/M plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) plan ustala powierzchnię działki na co najmniej 3000m2. Plan dopuszcza włączenie terenu 4 U/M do terenu 5U,

2) warunkiem inwestowania na działce jest uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

3) plan ustala wymogi kształtowania działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem wód opadowych,

4) co najmniej 50% powierzchni każdej działki winno być biologicznie czynne w myśl definicji określonej w § 4 ust. 1 pkt 11 dla terenu 6 MU i 7 MU z zabudową mieszkaniową,

5) dla terenu 6 MU, 7 MU i 4 U/M bez zabudowy mieszkaniowej, co najmniej 20% powierzchni każdej działki winno być biologicznie czynne w myśl definicji określonej w § 4 ust. 1 pkt 11,

6) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii wrysowanych na rysunku planu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostałych granic działki zgodnie z przepisami szczególnymi,

7) plan wskazuje jako eksponowaną, wymagającą wysokiego standardu architektury, linię zabudowy od strony ulicy Sokołowskiej,

8) ogrodzenia działek:

a) ogrodzenia działek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy,

b) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5mx5m dla dróg dojazdowych i lokalnych, a dla ulic zbiorczych nie mniejsze niż 10mx10m,

9) ustala się adaptację czasową istniejącej zabudowy w dobrym stanie technicznym zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających dróg,

10) plan ustala następujące warunki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 17,

b) maksymalna wysokość zabudowy usługowej 12m zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt 17,

11) reklamy i inne znaki informacyjno plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 21. 

1. Plan ustala następujące zasady podziałów terenów 6 MU, 7 MU, 4 U/M:

1) plan dopuszcza łączenie, scalenia i reparcelacje działek w celu realizacji nowej zabudowy i wydzielania nowych terenów i działek o minimalnych powierzchniach ustalonych § 19 ust. 1,

2) plan ustala dostosowanie wielkości i kształtu wydzielanych działek do sposobu ich zagospodarowania oraz dostosowania do potrzeb związanych z funkcjonowaniem projektowanych urządzeń i obiektów, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) plan ustala zachowanie, co najmniej 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej dla każdej działki w terenie 1 MU i 2 MU z zabudową mieszkaniową,

4) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie, bezpośrednie dojazdy do dróg publicznych i dostęp do infrastruktury technicznej.

 

§ 22.

Plan przyjmuje dla terenów 6 MU, 7 MU i 4 U/M odpowiednio zasady ochrony i kształtowania środowiska określone w § 9.

 

§ 23. 

1. Zagospodarowywanie terenów zmeliorowanych winno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

2. Dla terenu w zasięgu odległości podstawowych od gazociągów wysokiego ciśnienia ô150 i ô400mm plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 10 ust. 3.

 

§ 24. 

1. Dla nowej zabudowy plan przyjmuje zasadę, że inwestor przed oddaniem obiektów do użytkowania wyposaża je, w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

1) podstawą zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych będzie istniejąca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstającej zabudowy) rozbudowywana wodociągowa sieć gminna. Ustala się stosowanie hydrantów nadziemnych,

2) docelowo ścieki sanitarne odprowadzone będą do sieci kanalizacji,

a) plan dopuszcza do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

b) po skanalizowaniu terenów plan nakazuje podłączenie obiektów do sieci kanalizacji,

c) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny być podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesin i po zretencjonowaniu, łącznie ze ściekami z dachów odprowadzane do wód powierzchniowych w uzgodnieniu z zarządzającym siecią,

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego układu sieci dla wszystkich potencjalnych odbiorców do celów tradycyjnych. Warunki zasilania określi Zakład Energetyczny:

a) nie przewiduje się budowy urządzeń elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracujących na napięciu 110kV i wyższym,

b) ustala się adaptację urządzeń energetycznych występujących na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych,

c) plan dopuszcza przebudowę kolizyjnych z projektowaną zabudową, napowietrznych linii energetycznych 15kV, w uzgodnieniu z zarządzającym siecią,

d) ustala się w zagospodarowaniu terenu udostępnienie służbom energetycznym wszystkich urządzeń energetycznych występujących na terenie w celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednią i prawidłową eksploatacją w/w urządzeń,

e) na wydzielonej działce w terenach 6 MU, 7 MU i 4 U/M z usługami należy liczyć się z koniecznością budowy stacji transformatorowych 15/0.5kV na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

f) lokalizacja stacji transformatorowych nie będzie wymagała zmian niniejszego planu,

g) plan zezwala na stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej; np. generatorów prądu, wiatrowni,

5) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią:

a) wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe (od obrysów terenowych) zgodne z warunkami wynikającymi z odrębnych przepisów,

b) gazociąg winien przebiegać w minimalnej odległości 0,5m od ogrodzeń,

c) szafka gazowa winna być sytuowana w linii ogrodzeń, otwierana na zewnątrz lub w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

6) łącza telefoniczne z sieci i urządzeń istniejących w uzgodnieniu i według warunków określonych przez zarządzającego lub właściciela sieci i urządzeń,

7) zaopatrzenie w ciepło na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody z indywidualnych źródeł wykorzystujących gaz przewodowy i bezprzewodowy, olej niskosiarkowy lub energię elektryczną. Plan wyklucza stosowanie pieców opalanych paliwem stałym,

8) na każdej działce należy wydzielić odpowiednie (zadaszone) miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo, w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasadę lokowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności gruntowej.

4. Realizacja nowej zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych może nastąpić po usunięciu kolizji pod nadzorem zarządzającego siecią.

5. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemów infrastruktury w zakresie źródeł i kierunków zasilania.

 

§ 25. 

1. Plan adaptuje obsługę komunikacyjną terenów 6 MU i 7 MU od ulicy Sokołowskiej.

2. Plan nie ogranicza powiązań terenów 6 MU i 7 MU z ulicami dojazdowymi.

3. Docelowo plan nakazuje obsługę terenu 4 U/M od strony projektowanej ulicy 2 KUL.

4. Dla każdej inwestycji usługowej w obszarze 6 MU, 7 MU i 4 U/M należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem 3 miejsca postojowe na 1000m2 p.uż. usług albo 1-3 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny.

 

3. Tereny komunikacji

§ 26. 

1. Plan utrzymuje i wyznacza pasy terenu przeznaczone pod komunikację kołową, pieszą i rowerową, wyznaczając ich linie rozgraniczające, jako ustalone i orientacyjne oraz przyjmuje hierarchię funkcjonalną:

1) następujące ulice zbiorcze KUZ:

a) ulica Sokołowska (droga powiatowa) oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KUZ, dla której plan wyznacza na rysunku planu północną i południową linię rozgraniczającą,

b) "obwodnica" - i jej nowy korytarz (pro-jektowana droga powiatowa łącząca Wolicę z Pruszkowem poprzez Sokołów i Pęcice), oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KUZ o szerokości 20,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

2) ulice lokalne KUL, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KUL, 2 KUL i 3 KUL, o szerokościach w liniach rozgraniczających 12.0m i szerokościach jezdni 5.0 - 5,5m,

3) ulice dojazdowe KUD, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KUD, 2 KUD, 3 KUD, 4 KUD o szerokościach w liniach rozgraniczających 10m.

2. Plan przyjmuje powiązania układu komunikacji obsługującego obszar planu z układem zewnętrznym poprzez ulicę Sokołowską.

3. Przebiegi ulic KUZ i KUL w obszarze planu ustala się jako obowiązujące.

4. Dla ulic dojazdowych KUD plan dopuszcza zmianę wyznaczonych na rysunku planu orientacyjnych linii rozgraniczających, tylko przez ich poszerzenie.

5. Plan ustala przeznaczenie uzupełniające: urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, parkingi w ulicach KUD oraz zieleń przyuliczna.

6. Plan zaleca przeprowadzenie ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu.

7. Plan przyjmuje, że parametry techniczne dróg powinny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach szczególnych.

8. Linie rozgraniczające, szerokość jezdni zostały zwymiarowane na rysunku planu. Plan dopuszcza zmianę szerokości w liniach rozgraniczających niepublicznych ulic. Dla tych ulic, tylko dla terenów MU z zabudową mieszkaniową, plan dopuszcza minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 8.0m.

9. Dla ulicy KUZ (poza obszarem planu) wyznaczone linie rozgraniczające mają charakter zalecenia. Linie te mogą być korygowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10. Plan ustala sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających ulic.

11. Reklamy i inne znaki informacyjno plastyczne należy sytuować zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokowania reklam i innych znaków informacyjno plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

12. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i czasowej usługowej i mieszkaniowej na jezdniach, chodnikach oraz w pasach zieleni przyulicznej.

13. Rozmiary terenu potrzebnego na skrzyżowanie dróg lokalnych z ulicą Sokołowską winny być określone indywidualnie w odpowiednio uzgodnionej dokumentacji budowlanej.

14. Plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających ulic zbiorczych z pozostałymi ulicami nie mniej niż 10m x 10m.

15. Plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narożne ścięcia linii rozgraniczających ulic dojazdowych i ulic lokalnych nie mniej niż 5mx5m.

16. Potrzeby własne w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek przy zachowaniu wskaźników wymienionych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

17. Plan dodatkowo dopuszcza parkowanie wzdłuż dojazdów KUD.

18. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej lokowane w korytarzach ulic niepublicznych plan ustala jako przyłącza.

 

Rozdział 4

Zalecenia dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu

§ 27. 

1. Poza obszarem obowiązywania ustaleń planu plan wyznacza na rysunku planu poszerzenia istniejących i projektowanych ulic oraz wskazuje kierunki powiązań komunikacyjnych.

2. Parametry techniczne poszerzanych ulic zostaną ustalone w planach miejscowych terenów przylegających albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Korytarze projektowanych dróg i ulic zostaną ustalone w planach miejscowych terenów przylegających.

 

Rozdział 5

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

§ 28. 

1. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów U, MU, U/M oraz K.

2. Wartość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości terenów U, MU, U/M określa się na poziomie 30%.

3. Wartość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości terenów K określa się na poziomie 0%.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29. 

Na terenach określonych w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/120/92 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 1992r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym WSW Nr 13, poz. 158.

 

§ 30. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 31. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 32. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowania na terenie Gminy Michałowice w miejscach zwyczajowo przyjętych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 23.06.2015 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:03
Wyświetleń: 1674
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski