Urząd Gminy Michałowice
9641

Obszaru Michałowic - osiedle Michałowice - obejmujący tereny położone w osiedlu Michałowice i wsi Michałowice.

UCHWAŁA Nr XLVIII/354/2001

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice, w gminie Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu: uchwały nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwały nr XXXIX/235/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001r. zmieniającej uchwały nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę nr XXVII/160/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 czerwca 2000r. zmieniającą uchwały nr XXIV/107/96 z dnia 1 marca 1996r., nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

§ 1.

Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice w gminie Michałowice, zwany dalej "planem".

 

§ 2.

1. Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego obręby geodezyjne: Osiedle Michałowice, wieś Michałowice, Opacz Mała i położonego w granicach planu wyznaczonych przez: Al. Jerozolimskie - ul. Jesionową - ul. Polną - południową granicę działek 196, 195, 194 i 193 - ul. Klonową - ul. Parkową - ul. Popiełuszki - ul. Raszyńską - północną granicę działek 1, 2, 3, 4, 5 i 6, oś ul. Szarej - oś ul. Poniatowskiego - oś ul. Kolejowej - granicę obrębu geodezyjnego osiedle Michałowice;

2. Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik nr 1 do uchwały).

 

§ 3. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) Przeznaczenia terenów.

2) Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

3) Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4) Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

5) Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 4. 

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

 

2.1. Definicje pojęć ujętych w planie.

§ 5. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic, w gminie Michałowice.

b) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

c) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

d) Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

e) Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

f) Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

g) Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.

h) Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu).

i) Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

j) Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

k) Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

l) Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć te tereny, których zainwestowanie i utrzymanie będzie w całości lub w części finansowane ze środków gminnych, miejskich, powiatowych lub państwowych.

m) Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

n) Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1m.

o) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

p) Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć, budynek mieszkalny dla jednej rodziny.

q) Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki nie związane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

r) Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

s) Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

t) Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

u) Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

v) Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

2. Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2. Przeznaczenie terenu.

§ 6. 

1. Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

2. Plan wyznacza:

a) tereny mieszkaniowe jednorodzinne - określane dalej jako tereny MN;

b) tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług - określane dalej jako tereny MN/U;

c) teren usług - określane dalej jako tereny U;

d) teren usług oświaty - określane dalej jako tereny UO;

e) teren usług kultu religijnego - określane dalej jako tereny UKr;

f) teren usług zdrowia - określane dalej jako tereny UZ;

g) tereny usług publicznych - określane dalej jako tereny Up;

h) tereny zieleni parkowej - określane dalej jako tereny ZP;

i) tereny komunikacji kołowej - określane dalej jako tereny KD;

j) tereny komunikacji kolejowej - określane dalej jako tereny KK;

k) tereny infrastruktury technicznej - określane dalej jako tereny NO;

3. Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 7.

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):
 1) Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.
 2) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych; w stosunku do istniejących obiektów uciążliwych (np. produkcyjnych, warsztatowych) plan zaleca ich likwidację lub przekształcenie na funkcje nieuciążliwe albo mieszkalne.
3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.
4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2.
5) Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000 m2.
b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000 m2.
c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5% (na terenie osiedla Michałowice  o 10%).
6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).
7) Dla terenów MN Plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
8) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.
9) Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
10) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania budynków, których długość przekracza 50m.
11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
12) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt inwestorów.
13) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 8.

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i usług (MN/U):

1) Dla terenów MN/U plan ustala rozwój:

a) funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolnostojących;

b) oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, rozrywki i turystki.

2) Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3) Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%. (na terenie osiedla Michałowice o 10%).

4) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

5) Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

6) Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

7) Ustalenia zawarte w pkt 6 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

8) Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji

9) Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania budynków, których długość przekracza 50m.

10) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane.

12) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 9. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług (U):

1) Dla terenów U plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, rozrywki i turystki oraz usług specjalnych np. Straż Pożarna.

2) Dla terenów U plan dopuszcza lokalizowanie obiektów magazynowych, składowych, drobnej produkcji oraz centr usługowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1000 m2 chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

3) Dla terenów U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), budynków i obiektów usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

4) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 10. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług oświaty (UO):

1) Dla terenów UO plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu oświaty, a w szczególności: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz przedszkoli.

2) Dla terenów UO plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu kultury, gastronomii, sportu i rekreacji, jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt 1.

3) Dla terenów UO plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

4) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 11. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług kultu religijnego (UKr):

1) Dla terenów UKr plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu kultu religijnego.

2) Dla terenów UKr plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 12. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług zdrowia (UZ):

1) Dla terenów UZ plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu zdrowia i opieki społecznej, a w szczególności: zespołów opieki zdrowotnej, przychodni, szpitali.

2) Dla terenów UZ plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu gastronomii, wypoczynku i rekreacji, jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt 1.

3) Dla terenów UZ plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych) chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej (a2.4UZ).

4) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 13. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług publicznych (Up):

1) Dla terenów Up plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, rozrywki i turystki oraz usług specjalnych, dla realizacji lokalnych celów publicznych.

2) Dla terenów Up plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu i gastronomii jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt 1.

3) Dla terenów Up plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), budynków i obiektów usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

4) Dla terenów Up plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.

5) Dla terenów U/MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a) Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

b) Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

c) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%. (na terenie osiedla Michałowice o 10%).

6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

7) Dla terenów Up plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

8) Dla terenów Up plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji

9) Dla terenów Up plan zakazuje lokalizowania budynków, których długość przekracza 50m.

10) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 14. 

Plan określa przeznaczenie terenów zieleni parkowej (ZP):

1) Dla terenów ZP plan ustala rozwój funkcji zieleni parkowej i zieleni miejskiej, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej.

2) Dla terenów ZP plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

3) Dla terenów ZP plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 15. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

1) Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

2) Dla terenów KD plan ustala:

a) realizację jezdni komunikacji kołowej,

b) wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c) realizację ścieżek rowerowych,

d) realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e) lokalizację miejsc parkingowych;

f) rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g) lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

3) Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

4) Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 16. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kolejowej (KK):

1) Dla terenów KK plan ustala zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kolejowej.

2) Dla terenów KD plan dopuszcza lokalizację obiektów związanych z obsługą ruchu kolejowego oraz obiektów związanych z obsługą podróżnych.

3) Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy za wyjątkiem obiektów, o których mowa w pkt. 2.

4) Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń i obiektów kolejowych.

 

§ 17. 

Plan określa przeznaczenie terenów infrastruktury technicznej (NO):

1) Dla terenów NO plan ustala rozwój funkcji infrastruktury technicznej z zakresu przepompowni ścieków dla systemu kanalizacyjnego.

2) Dla terenów NO plan zakazuje lokalizowania innych funkcji niż określone w pkt 1.

3) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 18. 

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem na jednostki oznaczone na rysunku planu symbolami: a1, a2, a3, a4, a5 oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostek.

 

2.3. Inne ustalenia.

§ 19. 

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

1) Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

2) Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

3) Tereny komunikacji kolejowej.

4) Tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody.

5) Tereny usług oświaty, administracji i kultury.

 

§ 20. 

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

1) Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

2) Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania budynków przewidzianych na stały pobyt ludzi w zasięgu stref uciążliwości linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, zgodnie z rysunkiem planu.

4) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 21. 

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

1) Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

2) Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c) ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d) Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 22. 

1. Plan wyznacza zasięg terenów zmeliorowanych

2. Dla obszarów zmeliorowanych plan ustala obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

§ 23. 

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury

 

3.1. Obszary i obiekty objęte lub wskazane do objęcia ochroną prawną.

§ 24. 

Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów wskazanych do objęcia ochroną prawną:

a) Układ przestrzenny osiedla Michałowice, obejmujący: sieć ulic i placów, układ kwartałów zabudowy, charakter i gabaryty budynków, tereny zieleni osiedlowej oraz aleje wysadzane drzewami.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

 

4.1. Kształtowanie zieleni.

§ 25. 

1. Plan wyznacza zasięg terenów zieleni parkowej (ZP) na obszarze objętym planem.

2. Plan ustala ochronę terenów zieleni parkowej (ZP), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu i roślinności niskiej).

 

§ 26. 

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu i rekreacji, kultury i kultu religijnego, oświaty i zdrowia.

 

§ 27. 

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 28. 

1. Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3. Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszar, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

4.2. Zakres ochrony elementów środowiska.

 

§ 29. 

1. Plan ustala ochronę i zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych: rzek, kanałów, rowów, stawów, zalewów itp. oraz towarzyszącej roślinności.

2. Plan dopuszcza rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych.

4.3. Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami.

 

§ 30. 

Plan ustala zasady ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi dróg i linii kolejowej:

1) Plan wyznacza zasięg stref potencjalnych uciążliwości:

a) Drogi komunikacji kołowej klasy głównej ruchu przyspieszonego w odległości 100 m od linii rozgraniczającej drogi;

b) linii kolejowej w odległości 100 m od zewnętrznej krawędzi torów kolejowych.

2) Plan ustala realizację lub modernizację drogi komunikacji kołowej klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz zagospodarowania terenu położonego w liniach rozgraniczających drogi i linii kolejowej w sposób ograniczający uciążliwości wynikające z hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, między innymi poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych, ekranów akustycznych, nawierzchni cichobieżnych i zieleni izolacyjnej.

3) Dla zabudowy projektowanej w zasięgu strefy potencjalnej uciążliwości plan ustala nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwość akustyczną, m. in. przegród o podwyższonej izolacyjności.

4) Plan zaleca wprowadzanie zieleni izolacyjnej na terenie działek lub wprowadzanie funkcji usługowych od strony drogi.

 

§ 31. 

1. Plan wyznacza zasięg stref potencjalnych uciążliwości związanymi z ruchem lotniczym lotniska Okęcie, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenów położonych w zasięgu stref potencjalnych uciążliwości, zagrożonych hałasem o poziomie powyżej 55dB, plan ustala zakaz lokalizowania szpitali, domów opieki oraz obiektów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

 

§ 32. 

1. Plan wyznacza strefy uciążliwości i strefy ochronne od linii wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan zakazuje lokalizowania budynków przewidzianych na stały pobyt ludzi na terenach położonych w zasięgu stref, o których mowa w pkt 1.

 

§ 33. 

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

 

5.1. Komunikacja kołowa.

§ 34. 

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i wewnętrznych.

 

§ 35.

1. Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

2. W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

a) ulica główna ruchu przyspieszonego - 1KDGp Al. Jerozolimskie;

b) ulica zbiorcza - 2KDZ ul. Kolejowa;

c) ulice lokalne: 3KDL ul. Jesionowa, 4KDL ul. Dworcowa, 5KDL ul. Polna, 6KDL ul. Parkowa, 7KDL ul. Raszyńska, 8KDL ul. Cicha, 9KDL ul. Regulska, 10KDL ul. Kolejowa, 11KDL ul. Szkolna, 12KDL ul. Kasztanowa; oraz ulice dojazdowe. 13KDD ul.Żytnia, 14KDD ul.Lotnicza, 15KDD ul.Ogrodowa, 16KDD ul.Słoneczna, 17KDD ul. Dębowa, 18KDD ul. Rumuńska, 19KDD ul.3 Maja, 20KDD ul. Ludowa, 21KDD ul. Krótka, 22KDD ul. Szkolna, 23KDD ul. Sportowa, 24KDD ul. Klonowa, 25KDD ul.11 Listopada, 26KDD ul. Wojska Polskiego, 27KDD ul. Partyzantów, 28KDD ul. Spacerowa, 29KDD ul. T. Kościuszki, 30KDD ul. A. Mickiewicza, 31KDD ul. Popiełuszki, 32KDD ul. Raszyńska, 33KDD ul. Rynkowa, 34KDD ul. J. Słowackiego, 35KDD ul. Wesoła, 36KDD ul. Widok, 37 KDD 10m, 38 KDD 10m, 39KDDul.ks.J.Poniatowskiego, 40KDD ul. Szara, 41 KDD 10m;

d) oraz ulice wewnętrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3. Plan ustala realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości nie mniejszej niż 5m, przy czym zaleca się realizację dróg wewnętrznych o szerokości 8m.

4. Plan wyklucza urządzanie nowych zjazdów bezpośrednich na działki z jezdni głównych drogi 1KDGp Al. Jerozolimskie

 

§ 36.

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

1) dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków;

2) dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

3) dla domów jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach powyżej 1000m2.

5.2. Komunikacja publiczna - zbiorowa.

 

§ 37.

Plan ustala obsługę terenów objętych opracowaniem przez istniejącą linię kolejową Warszawskiej Kolejki Dojazdowej oraz istniejące przystanki.

 

§ 38.

Plan zaleca realizację ulic głównych, zbiorczych i lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

 

6.1. Lokalizacja sieci uzbrojenia.

§ 39. 

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

1) Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

2) Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych.

3) Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

4) Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

6.2. Sieci wodociągowe

 

§ 40. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

1) Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu WUC "Warszawa".

2) Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego zużytej wody na terenach skanalizowanych w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem).

 

§ 41. 

1. Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych.

2. Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu WUC "Warszawa" dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

6.3. Sieci kanalizacyjne

 

§ 42. 

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

1) Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków "Pruszków" w Pruszkowie.

2) Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Raszynki.

 

§ 43. 

1. Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

2. Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłaconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

3. Plan wyznacza lokalizację pompowni ścieków i ustala zasięg strefy ochronnej pompowni w promieniu 15m przy czym dla pompowni P11 ustala się zasięg strefy ochronnej w promieniu 50m.

4. Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

5. Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o powierzchni poniżej 2000 m2 (-5%, osiedle Michałowice -10%) jeżeli:

a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

6. Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb) na działkach o powierzchni poniżej 2000 m2 (-5%, osiedle Michałowice -10%) jeżeli

a) działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu użytkowania poszczególnych terenów uwzględniona w ustaleniach szczegółowych).

7. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 7) plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

6.4. Ogrzewanie

 

§ 44. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, bez wprowadzania systemu zdalczynnego, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

2) Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

3) Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

6.5. Sieci gazowe

 

§ 45. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

1) Plan ustala zasadę gazyfikacji osiedli gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia "Reguły" i "Sokołów".

2) Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 46. 

1. Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa Energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54 poz. 348)).

3. Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 47. 

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

1) Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia..

2) Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii parkanów otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3) Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie rozporządzeniem MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995)).

6.6. Sieci elektroenergetyczne

 

§ 48. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

 

§ 49. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15 kV: RPZ "Pruszków -1", RPZ "Pruszków -2"i RPZ "Ursus" oraz projektowanej RPZ "Raszyn".

2) Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększeniem niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 50. 

1. Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust 4 ustawy "Prawa Energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54 poz. 348)).

3. Plan wyznacza strefy ochronne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

5. Plan wyznacza zalecaną lokalizację projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych, zgodnie z rysunkiem planu.

6.7. Seci telekomunikacyjne

 

§ 51. 

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Michałowice" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

2) Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

6.8. Usuwanie odpadów

 

§ 52. 

1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2. Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

 

Dział II

Rozdział 7

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości MICHAŁOWICE Osiedle - obszary a1, a2, a3, a4

 

7.1. Ustalenia dla obszaru a1.

§ 53. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a1:

 

Pkt

 

Symbol

 

Funkcja

 

Ustalenia

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

a1.1 U

 

teren usług, zgodnie z par. 9.

 

- - lokalizacja obiektu stanowiącego dominantę przestrzenną;

obsługa komunikacyjna terenu realizowana od strony ulicy Słonecznej i projektowanej ulicy po południowej stronie terenu

- dopuszczona możliwość dojazdu do działek od strony Al. Jerozolimskich ciągiem pieszo-jezdnym równoległym do trasy (zakaz urządzania zjazdów z jezdni głównych trasy)

- W przypadku realizacji nowej zabudowy od strony Al. Jerozolimskich zalecane przeprowadzenie na terenie działki jezdni dojazdowej równoległej do trasy włączonej do ulicy Słonecznej i projektowanej ulicy po południowej stronie terenu

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 15 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 3;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- Lokalizacja stacji trafo

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu strefy uciążliwości Al. Jerozolimskich, zgodnie z par. 30;

 

 

 

a1.2 MN/U

a1.3 MN/U

a1.4 MN/U

a1.5 MN/U

a1.6 MN/U

a1.7 MN/U

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

- obsługa komunikacyjna terenu realizowana od strony ulic: Jaśminowej, Żytniej, Dębowej, Rumuńskiej, Lotniczej, Ogrodowej i Słonecznej oraz dróg wewnętrznych w obszarze a1;

- dopuszczona możliwość dojazdu do działek od strony Al. Jerozolimskich ciągiem pieszo-jezdnym równoległym do trasy (zakaz urządzania zjazdów z jezdni głównych trasy)

- W przypadku realizacji nowej zabudowy od strony Al. Jerozolimskich zalecane przeprowadzenie na terenie działki jezdni dojazdowej równoległej do trasy włączonej do jednej z ulic: Jaśminowej, Żytniej, Lotniczej, Ogrodowej, Słonecznej lub drogi wewnętrznej w obszarze a1.6MN/U;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- zachowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220kV, 110kV.

- zachowanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia EG400.

Inne ustalenia:

- części terenów a1.4 MN/U, a1.5 MN/U, a1.7 MN/U w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par. 30;

- części terenów a1.2 MN/U, a1.3 MN/U, a1.4 MN/U, a1.5 MN/U, a1.6 MN/U, w zasięgu strefy uciążliwości Al. Jerozolimskich, zgodnie z par. 30;

- teren a1.7 MN/U oraz części terenów a1.2 MN/U, a1.3 MN/U, a1.4 MN/U, a1.5 MN/U, a1.6 MN/U w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

- części terenów a1.3 MN/U, a1.4 MN/U, a1.5 MN/U, a1.7 MN/U w zasięgu strefy uciążliwości linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220kV, 110kV, zgodnie z par. 32;

- części terenów a1.2 MN/U, a1.3 MN/U, a1.4 MN/U, a1.5 MN/U, a1.6 MN/U w zasięgu strefy uciążliwości gazociągów wysokiego ciśnienia EG400, EG300, zgodnie z par. 32;

 

 

7.2. Ustalenia dla obszaru a2.

§ 54. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a2:

 

Pkt

 

Symbol

 

Funkcja

 

Ustalenia

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

a2.1 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

- Lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej;

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%..

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce- 70%;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

 

2.

 

a2.2 MN,

a2.3 MN,

a2.5 MN,

a2.9 MN,

a2.10 MN,

a2.11 MN,

a2.12 MN,

a2.13 MN,

a2.14 MN,

a2.15 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji- 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce- 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce- 70%;

Inne ustalenia:

- tereny a2.9 MN, a2.10 MN, a2.15 MN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.22;

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

- teren a2.2 MN oraz części terenów a2.3 MN, a2.5 MN, a2.11 MN, a2.12 MN, a2.3 MN, w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

 

3.

 

a2.6 UKr

 

teren usług kultu religijnego, zgodnie z par. 11.

 

- istniejący kościół Wniebowzięcia N.M.P.;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 15%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 80%

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

4.

 

a2.4 UZ

 

teren usług zdrowia, zgodnie z par. 12.

 

- Ośrodek zdrowia;

- budynek mieszkalny wielorodzinny

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 15 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 3

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 50%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 30%

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

5.

 

a2.7 ZP

 

teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 14.

 

- zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- wprowadzenie elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią ;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

6.

 

a2.8 UO

 

teren usług oświaty, zgodnie z par. 10.

 

- istniejące Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowicach;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 15%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 80% ;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

7.3. Ustalenia dla obszaru a3.

§ 55. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a3

 

Pkt

 

Symbol

 

Funkcja

 

Ustalenia

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

a3.1 MN/U

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług, zgodnie z par. 8.

 

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

- część terenu w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z par. 30;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

 

2.

 

a3.3 MN

a3.2 MN

a3.4 MN

a3.5 MN

a3.7 MN

a3.8 MN

a3.10 MN

a3.11 MN

a3.12 MN

a3.13 MN

a3.14 MN

a3.15 MN

a3.16 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

GABARYTY ZABUDOWY:

Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

INNE USTALENIA:

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

teren a3.3 MN oraz część terenu a3.4 MN w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

 

 

3.

 

a3.6 UKr

 

teren usług kultu religijnego, zgodnie z par. 11.

 

- Realizacja Domu Księży Werbistów z kaplicą oraz mieszkaniami służbowymi rotacyjnymi dla księży misjonarzy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce- 30%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

4.

 

a3.9 U

 

teren usług, zgodnie z par. 9.

 

- wykluczenie lokalizowania obiektów magazynowych, składowych oraz drobnej produkcji

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 15 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 3

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

5.

 

a3.17 ZP

a3.18 ZP

a3.19 ZP

 

teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 14.

 

- zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- wprowadzenie elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią ;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Michałowice, zgodnie z par.24;

 

6.

 

a3.20 U

 

teren usług, zgodnie z par. 9.

 

- wykluczenie lokalizowania obiektów magazynowych, składowych oraz drobnej produkcji

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

- teren w zasięgu strefy uciążliwości hałasowej związanej z ruchem lotniczym (poziom dźwięku powyżej 55dB), zgodnie z par. 31;

 

 

7.4. Ustalenia dla obszaru a4.

§ 56. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a4:

 

Pkt

 

Symbol

 

Funkcja

 

Ustalenia

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

a4.1 UO

 

teren usług oświaty, zgodnie z par. 10.

 

- Istniejąca Szkoła Podstawowa w Michałowicach;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce- 50%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 30% ;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

2.

 

a4.2 MN

a4.4 MN

a4.5 MN

a4.6 MN

a4.7 MN

a4.8 MN

a4.9 MN

a4.10 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- zachowanie istniejących dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

- części terenów a4.9 MN, a4.10 MN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.22;

 

3.

 

a4.3 Up

 

teren usług publicznych, zgodnie z par. 13.

 

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

4.

 

a4.11 ZP

a4.12 ZP

a4.13 ZP

 

teren zieleni parkowej, zgodnie z par. 14.

 

- zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

- wprowadzenie elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią;

Inne ustalenia:

- ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości MICHAŁOWICE Wieś - obszar a5

 

9.1. Ustalenia dla obszaru a5.

§ 57. 

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze a5:

 

Pkt

 

Symbol

 

Funkcja

 

Ustalenia

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

a5.1 MN

a5.2 MN

a5.5 MN

a5.6 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Inne ustalenia:

- teren a5.5 MN oraz części terenów a5.1 MN, a5.2 MN, a5.6 MN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par. 22;

 

2.

 

a5.3 MN

a5.4 MN

a5.7 MN

a5.8 MN

 

teren mieszkaniowy jednorodzinny, zgodnie z par. 7.

 

- zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu obowiązywał zakaz zabudowy)

- Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m2.

- Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1000 m2.

- Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z par. 7;

- ustala się scalenia istniejących działek i wtórny podział na wniosek i koszt właścicieli;

- zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;

- Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce - 20%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%;

Obiekty uzbrojenia terenu:

- realizacja przepompowni ścieków na terenie a5.8 MN.

- lokalizacja stacji trafo na terenie a5.7 MN

Inne ustalenia:

- tereny a5.3 MN a5.4 MN oraz części terenów a5.7 MN, a5.8 MN zmeliorowane - obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z par.22;

 

 

Rozdział 9

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic

 

§ 58. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt

 

Symbol

 

Nazwa obiektu

 

Funkcja

 

Szerokość w liniach rozgr.

 

Zalecana szerokość jezdni

 

Ustalenia dla przekroju ulicy

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

1KDGp

 

Al. Jerozolimskie

 

Główna ruchu przyspieszonego

 

min. 40,0 m, zgodnie z rysunkiem planu

 

2 x 10,0 m

 

- ciąg pieszo-jezdny w pasie trasy z możliowścią dojazdu do działek;

- wyklucza się urządzanie nowych zjazdów na działki bezpośrednio z jezdni głównych drogi,

- skrzyżowanie z ul.Jesionową (do czasu realizacji projektowanego węzła z autostradą A-2)

- prawoskręty jedynie z ulicy Ogrodowej

 

 

 

2KDZ

 

ul. Kolejowa

 

Zbiorcza

 

ok. 20,0 m

 

7,0 m.

 

szpaler drzew

ścieżka rowerowa

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

 

3KDL

 

ul. Jesionowa

 

Lokalna

 

12,0 - 20,0 m

 

6,0 m.

 

ścieżka rowerowa

 

 

 

4KDL

 

ul. Dworcowa

 

Lokalna

 

12,0 m

 

6,0 m.

 

szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

 

 

5KDL

 

ul. Polna

 

Lokalna

 

12,0 - 20,0 m

 

6,0 m.

 

ścieżka rowerowa

 

 

 

6KDL

 

ul. Parkowa

 

Lokalna

 

12,0 - 20,0 m

 

6,0 m.

 

2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

 

7KDL

 

ul. Raszyńska

 

Lokalna

 

20,0 m

 

6,0 m.

 

2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

 

8KDL

 

ul. Cicha

 

Lokalna

 

12,0 m

 

6,0 m.

 

 

 

 

 

9KDL

 

ul. Regulska

 

Lokalna

 

10,0 - 12,0 m

 

6,0 m.

 

 

 

 

 

10KDL

 

ul. Kolejowa

 

Lokalna

 

12,0 - 15,0 m

 

6,0 m.

 

szpaler drzew

ścieżka rowerowa

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

 

11KDL

 

ul. Szkolna

 

Lokalna

 

ok. 40,0 m

 

6,0 m.

 

2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

 

 

 

12KDL

 

ul. Kasztanowa

 

Lokalna

 

15,0 m

 

6,0 m.

 

szpaler drzew

ścieżka rowerowa

 

 

 

13KDD

 

ul. Żytnia

 

Dojazdowa

 

10,0 - 12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

14KDD

 

ul. Lotnicza

 

Dojazdowa

 

7,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

15KDD

 

ul. Ogrodowa

 

Dojazdowa

 

10,0 - 12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

16KDD

 

ul. Słoneczna

 

Dojazdowa

 

7,0 - 8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

17KDD

 

ul. Dębowa

 

Dojazdowa

 

9,0 - 10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

18KDD

 

ul. Rumuńska

 

Dojazdowa

 

8,0 - 12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

19KDD

 

ul.3 Maja

 

Dojazdowa

 

12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

20KDD

 

ul. Ludowa

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

21KDD

 

ul. Krótka

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

22KDD

 

ul. Szkolna

 

Dojazdowa

 

9,0 - 10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

23KDD

 

ul. Sportowa

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

24KDD

 

ul. Klonowa

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

25KDD

 

ul.11 Listopada

 

Dojazdowa

 

12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

26KDD

 

ul. Wojska Polskiego

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

27KDD

 

ul. Partyzantów

 

Dojazdowa

 

9,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

28KDD

 

ul. Spacerowa

 

Dojazdowa

 

12,0 m (na odcinku 3 Maja - Widok + 5,5 m)

 

5,0 m.

 

ochrona układu urbanistycznego osiedla Michałowice, zgodnie z par.24;

Na odcinku 3 Maja - Widok:

- pas terenów zieleni parkowej po połd. stronie ulicy

- dojazd do działek po południowej stronie ulicy od uliczki szerokości 5,5 m

 

 

 

29KDD

 

ul. T.Kościuszki

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

30KDD

 

ul. A.Mickiewicza

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

31KDD

 

ul. Popiełuszki

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

32KDD

 

ul. Raszyńska

 

Dojazdowa

 

ok. 20,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

33KDD

 

ul. Rynkowa

 

Dojazdowa

 

8,0 - 9,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

34KDD

 

ul. J. Słowackiego

 

Dojazdowa

 

8,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

35KDD

 

ul. Wesoła

 

Dojazdowa

 

8,0 - 12,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

36KDD

 

ul. Widok

 

Dojazdowa

 

8,0 - 10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

37KDD, 38KDD, 41KDD

 

ul. projektowane 10m

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

min. 5,5 m.

 

 

 

 

 

39KDD

 

ul. ks. J. Poniatowskiego

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

 

40KDD

 

ul. Szara

 

Dojazdowa

 

10,0 m

 

5,0 m.

 

 

 

 

Rozdział 10

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji kolejowej

 

§ 59. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla terenów komunikacji kolejowej:

1) Plan ustala zachowanie istniejącej linii kolejki WKD (1KK) oraz istniejącego przystanku WKD Michałowice.

2) Plan ustala zachowanie i rozwój obiektów usługowych w sąsiedztwie istniejącego przystanku WKD i ustala dla nich funkcje usługowe z zakresu obsługi pasażerów, handlu i gastronomii.

3) Plan zaleca uzupełnienie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wzdłuż linii kolejowej.

 

Dział III

Rozdział 11

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 60. 

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się:

a) na 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: a5.3 MN, a5.4 MN, a5.7 MN, a5.8 MN

b) (1) Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów objętych planem.

 

Rozdział 12

Ustalenia przejściowe

 

§ 61.

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 13

Ustalenia końcowe

 

§ 62. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 63. 

Z chwilą wejścia w życie planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z dnia 30 czerwca 1992r.) w granicach wyznaczonych granicami niniejszego planu.

 

§ 64. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Michałowice.

 

§ 65. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 31.05.2014 19:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 13:08
Wyświetleń: 9641
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski