Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 15:20

Uchwała Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, art.110 ust 1 i 2, art.122, art.124 oraz art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Ustala się dochody budżetu Gminy Michałowice ogółem w wysokości   46 194 595 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.       Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie    Michałowice ustawami w wysokości  2 180 053  zł,

2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys.120 000 zł,

3.       Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości  42 871 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

§ 2

1.       Ustala się wydatki budżetu Gminy Michałowice w wysokości 61 463 537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.       Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:     

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  2 180 053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych w wysokości  120 000  zł.

 

§ 3

1.       Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi  kwotę  15 268 942 zł.

2.       Spłata rat kredytów i pożyczek  w kwocie 2 618 859 zł będzie następowała z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3.      Deficyt budżetu gminy w wysokości  13 164 650 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

4.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy o którym mowa w ust 1 zawiera załącznik Nr 3.

           

§ 4

Prognozę długu Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr4

 

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości  400 000  zł i rezerwę celową w wysokości  184 600  zł.

 

§ 6

1.       Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.       Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych ) zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

 

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji upowszechniania kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  

§ 8

Ustala się dla podmiotów  nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z  załącznikiem  Nr 7.

 

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11

Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)      dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz między zadaniami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,

2)      przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi  uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

 

§ 13

Ustala się wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Michałowice w roku budżetowym 2005 do kwoty 500 000 zł.

 

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 15

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 .

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski