Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
177

Informacje

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA
 

 1. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.
   
 2. Klęska żywiołowa - to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem,
   
 3. Katastrofa naturalna - to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu,
   
 4. Awaria techniczna - to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
   
 5. Katastrofa naturalna lub awaria techniczna może być również wywołana działaniem terrorystycznym.
   
 6. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni.


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 

 1. Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
   
 2. Sytuacja kryzysowa – to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.
   
 3. Infrastruktura krytyczna - to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
  1. zaopatrzenia w energię i paliwa,
  2. łączności i sieci teleinformatycznych,
  3. finansowe,
  4. zaopatrzenia w żywność i wodę,
  5. ochrony zdrowia,
  6. transportowe i komunikacyjne,
  7. ratownicze,
  8. zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
  9. produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;
    
 4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - to organ pomocniczy powoływany przez Wójta Gminy Michałowice, w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej, w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Wójt Gminy określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
Data publikacji: 20.10.2009 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2009 10:32
Wyświetleń: 177
Autor: Kazimierz Wojciechowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta