Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
90

Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi

Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.
Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników.

 

Najczęstszymi przyczynami zagrożeń i pożarów z tego tytułu jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego związanego z eksploatacją tych urządzeń.


Bezpieczeństwo pożarowe urządzeń i instalacji grzewczych.

Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe
 

Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych w szczególności czy:

 • nie jest zatkany przewód kominowy,
 • nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kanałów przełazowych,
 • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 • odległość od palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm.
 • rury dymowe bez zabezpieczenia nie są przeprowadzone przez palne stropy, ściany lub dachy, właściwie są podłączone paleniska do przewodów kominowych lub czy są właściwie włączone do przewodów wentylacyjnych,
 • przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie są składowane palne materiały w odległości
 • mniejszej niż 0,5 m,


Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać - co najmniej 1 raz w roku

 

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan


Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. Muszą przy tym być spełnione następujące warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych:

 • wewnątrz budynku nie mogą znajdować się butle o zawartości, gazu powyżej 11 kg,
 • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe
 • butle te powinny być podłączone do instalacji
 • niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić, co najmniej 1,0 m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
 • jeżeli butlę umieszczono w szalce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szalki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory te powinny być zabezpieczone siatką,
 • butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.
 • temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 oC,
 • butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.


Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

 • szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
 • pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,
 • kotłowniach,
 • garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.


Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.
 • Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu.
 • Nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
 • Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu zamknąć wszystkie kurki gazowe.


Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają jeszcze pary tego gazu.


Urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji.


Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności osób posługujących się nimi, ustawiania urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe ich działanie.


W związku z powyższym, aby ograniczyć zagrożenie pożarowe ze strony eksploatacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 • zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,
 • ustawić grzejne urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 • bez dozoru nie pozostawiać włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy (z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),
 • osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.
 • należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,
 • nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od podłoża palnego materiałem niepalnym.

Przygotował

kpt. Lesław Pawul

Data publikacji: 02.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 12:54
Wyświetleń: 90
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż