Urząd Gminy Michałowice
1566

Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej

znak_oc

 

SZEFEM OBRONY CYWILNEJ GMINY MICHAŁOWICE JEST WÓJT


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i oc - Kazimierz Wojciechowski

tel: 22 350-91-64
k.wojciechowski@michalowice.pl
piętro I pok. 106

Czynne:


Zgodnie z Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zmianami), organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Michałowice jest Wójt.

Zadania Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego określone są w Art. 19 ust. 2  wspomnianej ustawy.

Zadania, o których mowa w ust. 2 ustawy, Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym".
Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.
W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje Wójt wchodzą osoby powołane spośród:

 1. osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych;
 2. pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Wójta;
 3. przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.
 4. w skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta.

Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 ze zmianami ) Wójt zapewnia na obszarze Gminy Michałowice realizację następujących zadań:

 1.   całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2.   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3.   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4.   współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5.   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6.   realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego jest uruchomiony telefon alarmowy.

Informacje dotyczące powstania zagrożenia o charakterze lokalnym mającego wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz mienia, wystąpienia innego zagrożenia kryzysowego mogą być zgłaszane po numer telefon:

+48 604 435 979- nie dotyczy zdarzeń indywidualnych.

Osoby pełniące całodobowy dyżur pod wskazanym telefonem (w systemie dyżurów domowych) zapewniają:

 • zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Michałowice,
 • informowanie Wójta o wystąpieniu zagrożeń,
 • przekazywanie decyzji Wójta i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom,
 • opracowywanie informacji i meldunków o przebiegu akcji ratunkowej.

Zbierane i rejestrowane informacje o zagrożeniach z terenu naszej Gminy przekazywane są Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

Zarządzanie kryzysowe- to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz
na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.  

 

Sytuacja kryzysowa - to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.   

 

Podinspektor ds. obronności i obrony cywilnej zajmuje samodzielne stanowisko podległe Wójtowi.

Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,  obronności i obrony cywilnej. 

 

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obronnością i obroną cywilną, a w szczególności:

 1. przygotowania ludności na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, 
 2. organizowanie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie poszczególnych zadań oraz trybu ich realizacji,
 3. organizowanie formacji obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 5. świadczenia na rzecz obrony i obronności, 
 6. współdziałanie i wymiana informacji z organami wojskowymi, Policji i Straży Pożarnej,
 7. bieżące planowanie działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
Data publikacji: 02.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 12:55
Wyświetleń: 1566
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Kazimierz Wojciechowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż