Urząd Gminy Michałowice
930

Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej

znak_oc

 

SZEFEM OBRONY CYWILNEJ GMINY MICHAŁOWICE JEST WÓJT


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i oc - Kazimierz Wojciechowski

tel: 22 350-91-64
k.wojciechowski@michalowice.pl
piętro I pok. 126

Czynne:


Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zmianami ) Wójt zapewnia na obszarze Gminy Michałowice realizację następujących zadań:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

W celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego jest uruchomiony telefon alarmowy.

Informacje dotyczące powstania zagrożenia o charakterze lokalnym mającego wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz mienia (np. zagrożenie powodziowe, wystąpienia innego zagrożenia kryzysowego – uwaga nie dotyczy zdarzeń indywidualnych) mogą być zgłaszane po numer telefonu:+48 604 435 979

 

Osoby pełniące całodobowy dyżur pod wskazanym telefonem (w systemie dyżurów domowych) zapewniają:

 • zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Michałowice,
 • informowanie Szefa Zespołu o wystąpieniu zagrożeń,
 • przekazywanie decyzji Szefa Zespołu i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom,
 • opracowywanie informacji i meldunków o przebiegu akcji ratunkowej.


Zbierane i rejestrowane informacje o zagrożeniach z terenu naszej Gminy przekazywane są Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

Zarządzanie kryzysowe- to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz
na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.  

 

Sytuacja kryzysowa - to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.   

 

Podinspektor ds. obronności i obrony cywilnej zajmuje samodzielne stanowisko podległe Wójtowi.

Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,  obronności i obrony cywilnej. 

 

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obronnością i obroną cywilną, a w szczególności:

 1. przygotowania ludności na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, 
 2. organizowanie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie poszczególnych zadań oraz trybu ich realizacji,
 3. organizowanie formacji obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 5. świadczenia na rzecz obrony i obronności, 
 6. współdziałanie i wymiana informacji z organami wojskowymi, Policji i Straży Pożarnej,
 7. bieżące planowanie działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
Data publikacji: 02.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2012 14:50
Wyświetleń: 930
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Kazimierz Wojciechowski
Ostatnio zmodyfikował: Kazimierz Wojciechowski