Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
2728

Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

 

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

Więcej na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny 

Okładka poradnika - grafika dekoracyjna

Informacje podstawowe


Szefem Obrony Cywilnej Gminy Michałowice jest Wójt

Zgodnie z Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zmianami), organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Michałowice jest Wójt.

Zadania Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego określone są w Art. 19 ust. 2  wspomnianej ustawy.

Zadania, o których mowa w ust. 2 ustawy, Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym".
Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.
W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje Wójt wchodzą osoby powołane spośród:

 1. osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych;
 2. pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Wójta;
 3. przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.
 4. w skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta.

Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 ze zmianami ) Wójt zapewnia na obszarze Gminy Michałowice realizację następujących zadań:

 1.   całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2.   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3.   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4.   współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5.   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6.   realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego jest uruchomiony telefon alarmowy.

Informacje dotyczące powstania zagrożenia o charakterze lokalnym mającego wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz mienia, wystąpienia innego zagrożenia kryzysowego mogą być zgłaszane po numer telefon:

+48 608 640 322 - nie dotyczy zdarzeń indywidualnych

Osoby pełniące całodobowy dyżur pod wskazanym telefonem (w systemie dyżurów domowych) zapewniają:

 • zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Michałowice,
 • informowanie Wójta o wystąpieniu zagrożeń,
 • przekazywanie decyzji Wójta i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom,
 • opracowywanie informacji i meldunków o przebiegu akcji ratunkowej.

Zbierane i rejestrowane informacje o zagrożeniach z terenu naszej Gminy przekazywane są Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

Zarządzanie kryzysowe- to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz
na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.  

 

Sytuacja kryzysowa - to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.   

 

Podinspektor ds. obronności i obrony cywilnej zajmuje samodzielne stanowisko podległe Wójtowi.

Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,  obronności i obrony cywilnej. 

 

 1. Do zadań Stanowiska ds. Obronności i Obrony Cywilnej należą zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju i obroną cywilną jako zlecone z mocy ustaw, a w szczególności:
 1. w zakresie obronności:
 1. opracowywanie planów i programów w zakresie wykonywania zadań obronnych i szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 2. aktualizacja i uzgadnianie zmian w planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i planie przygotowań służby zdrowia na terenie gminy na potrzeby obronne,
 3. realizowanie przedsięwzięć z przygotowaniem Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru Wójta Gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 4. opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny,
 5. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 1. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień przy przygotowaniu i organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy oraz czynności związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych,
 2. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy,
 2. opracowywanie i przygotowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 3. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 4. realizacja przedsięwzięć organizacyjnych z zakresu ochrony, funkcjonowania i odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń,
 5. współdziałanie z sąsiadującymi gminami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy.
 1. w zakresie obrony cywilnej:
  1. opracowanie, aktualizowanie i uzgadnianie planu obrony cywilnej gminy,
  2. organizowanie działania na terenie gminy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
  3. przygotowanie i przedstawianie Wójtowi propozycji dotyczących tworzenia formacji obrony cywilnej,
  4. planowanie i realizacja zadań związanych z zaopatrywaniem w sprzęt i środki obrony cywilnej, a także nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,
  5. uczestniczenie w przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności wraz z zabezpieczeniem pomocy medycznej i podstawowych warunków przetrwania na wypadek powstania masowego zagrożenia,
 2. współpraca z Prezesem i Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej, udział w planowaniu potrzeb środków finansowych i sprzętu na potrzeby straży oraz szkoleń i ćwiczeń,
 3. prowadzenie kontroli wydatków środków finansowych (dotacji), zakupów sprzętu i jego eksploatacji w Ochotniczej Straży Pożarnej,
 4. współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie gotowości operacyjno- technicznej,
 1. współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa.

Data publikacji: 02.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2023 08:27
Wyświetleń: 2728
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Kazimierz Wojciechowski
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Myszkowski