Urząd Gminy Michałowice
1079

Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 1.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej „Komisją”) działa na podstawie art.18b ustawy o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 2 pkt 5 oraz  § 15a Statutu Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Liczbę członków Komisji określa Rada Gminy.

                                                     

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

 1. Rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. Rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych do Rady Gminy przez mieszkańców Gminy w trybie przewidzianym w ustawie o petycjach.

 

§ 4.

 1. Komisja rozpatrując skargę, wniosek lub petycję deleguje ze swojego składu jednego członka, która to osoba analizuje skargę, wniosek lub petycję i przygotowuje Komisji sprawozdanie z tej analizy.
 2. Komisja rozpatrując skargi ma prawo występować do wójta i gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie rozpatrywanej skargi oraz do wglądu do dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
 3. Komisja rozpatrując wnioski i petycje ma prawo występować do Wójta o zajęcie stanowiska w zakresie wniosku lub petycji.
 4. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

 

§ 5.

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący rady lub jego zastępca. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji i jego zastępcę.
 2. Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje jej przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W przypadku nieobecności przewodniczącego prawo zwoływania posiedzenia komisji przysługuje również zastępcy przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3  członków Komisji. W przypadku takiego wniosku posiedzenie jest zwoływane zgodnie z ust. 2 w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

§ 6.

 1. Terminy i porządek posiedzeń Komisji ustala przewodniczący Komisji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, zawiadamiając o nich biuro rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego Komisji.
 2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie Komisji powinni być powiadomieni co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenie Komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. Członkowie Komisji powinni być powiadomieni co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 7.

 1. Obrady Komisji prowadzi jej przewodniczący.
 2. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, jeżeli w posiedzeniach bierze udział co najmniej połowa członków Komisji.
 3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Data publikacji: 18.04.2019 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 14:36
Wyświetleń: 1079
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż