Urząd Gminy Michałowice
1226

MPZP Regulska

Aktualny etap: Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag

Cel sporządzenia planu:

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych tym opracowaniem.

Uwaga:

Dla obszaru „Regulska” w Regułach sporządzany jest projekt planu miejscowego przy wykorzystaniu procedury rozpoczętej w 2012 r. - na podstawie uchwały Rady Gminy Michałowice nr XX/196/2012 z dnia 22 października 2012 r. Przygotowany w 2013 r. projekt planu zakładał zmianę przeznaczenia pod centrum handlowe (zgodnie z procedowaną wtedy zmianą Studium). Zmiana Studium została uchylona przez Wojewodę i w związku z powyższym plan nie był kontynuowany. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice teren „Regulska” przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i na fragmencie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną krajobrazową. Przygotowywany jest więc całkiem nowy projekt planu, zgodny z obowiązującym Studium.

 

Etapy sporządzania: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 6. ----- uchylenie Studium - patrz wyżej: Uwaga
 7. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 8. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 9. Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (do 23 grudnia 2022 r.):
 11. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 12. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii lub do wyłożenia (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 13. Projekt planu skierowany do uchwalenia
 14. Plan uchwalony, oczekiwanie na sprawdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego

 

Uwaga: Aktualny etap został wytłuszczony powyżej.

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy

Załączniki

Data publikacji: 13.09.2022 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2023 08:44
Wyświetleń: 1226
Autor: Zofia Przetakiewicz
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz