Urząd Gminy Michałowice
596

Dokumenty archiwalne

 

 

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały nr XI/109/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. Sporządzony projekt zmian studium obejmuje: 

 

  1. zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania w granicach obszarów położonych:
    1. w Regułach pomiędzy Al. Jerozolimskimi, granicą z Michałowicami-Osiedlem, kolejką WKD i ulicą Regulską,
    2. w Regułach pomiędzy Al. Powstańców Warszawy i ulicą Torfową,
    3. w Sokołowie pomiędzy ulicą Sokołowską, ulicą Rodzinną, południową i zachodnią granicą wsi oraz w Suchym Lesie pomiędzy ulicą Księdza M. Woźniaka, zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 3/1, północną i wschodnią granicą wsi,
    4. w Komorowie Wsi w dolinie Utraty od południowej granicy gminy Michałowice do ulicy Bugaj;
  2. korekty redakcyjne tekstu oraz rysunku Studium.

 

Wyłożenie projektu zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 3 czerwca 2013r. do 1 lipca 2013r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 10:00 – 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian studium zostanie przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1400. Projekt zmian studium oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Michałowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2013r.

 

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2013r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do zmian studium oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmian studium jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Wójt Gminy Michałowice

mgr inż. Krzysztof Grabka

Załączniki

Data publikacji: 27.05.2013
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 14:14
Wyświetleń: 596
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski