Urząd Gminy Michałowice
05.01.2009 15:43

Opinia w sprawie budżetu na 2009 rok

Uchwała Nr 289/W/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie:
1.   opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
2.   opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Michałowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok,
3.   opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Michałowice na koniec 2009r. i lata następne dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
 
Przewodnicząca:                        - Teresa Gołębiewska
Członkowie:                                  - Bożenna Piotrowska, Lucyna Kusińska
 
uchwala, co następuje:
 
§1
Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Michałowice projekt uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 
§2
Stwierdza, iż Gmina Michałowice posiada możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego na 2009 rok.
 
§3
Pozytywnie opiniuje przedłożoną prognozę długu Gminy Michałowice na koniec 2009 roku i lata następne.
 
§4
Opinie, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej uchwały podlegają publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) - tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Opinie, o których mowa w § 1 i 3 niniejszej uchwały stosownie do art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.
 
§6
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Uzasadnienie
W dniu 14 listopada 2008 roku Wójt Gminy Michałowice przedłożył, przy zarządzeniu Nr 171/08 z dnia 14 listopada 2008 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w materiałów przyjmując następujące kryteria:
1.   określoną przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanych dokumentów oraz ich wzajemną spójność,
2.   wypełnienie wymogów, co do zakresu informacyjnego i szczegółowości projektu uchwały budżetowej i towarzyszących mu materiałów, ustalonych przez Radę Gminy w Michałowicach w uchwale Nr XIX/118/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu,
3.   opracowanie projektu uchwały budżetowej w szczegółowości i kompletności wskazanej w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
4.   zgodność zaplanowanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zabezpieczenie realizacji zadań własnych gminy,
5.   przestrzeganie zasad ustalonych w art. 173 ust. 1-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) przy tworzeniu rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
6.   zgodność proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego z przepisami art. 184 oraz art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
7.   wypełnienie wymogów art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu załącznika obejmującego wieloletnie programy inwestycyjne,
8.   ustalenie źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
9.   prawidłowość przedłożonej prognozy długu Gminy Michałowice na konie roku 2009 i lata następne,
10.opracowanie „Informacji o stanie mienia komunalnego" zgodnie z zasadami określonymi w art. 180 ustawy o finansach publicznych,
11. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn.zm.).
 
I.Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej oraz towarzyszące mu
materiały spełniają wymienione wyżej kryteria.
 
II.W projekcie budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok zaplanowano deficyt w
wysokości 8.031.900 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody
pochodzące z kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 6.831.900 zł oraz wolnych
środków w kwocie 1.200.000 zł
W/w przychody są zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowany deficyt stanowi 11,3% prognozowanych na 2009r. dochodów budżetowych.
 
III. Przekazana wraz z projektem uchwały budżetowej „prognoza łącznej kwoty długu
Gminy Michałowice obejmuje lata 2009-2015". Na dług Gminy Michałowice składają
się pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte w kwocie 28.268.840 zł oraz planowane
do zaciągnięcia w roku bieżącym na finansowanie deficytu w kwocie 6.831.900 zł, a
także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.258.928 zł.
Po uwzględnieniu spłat zobowiązań w wysokości 5.258.928 zł dług Gminy
Michałowice będzie wynosił na koniec 2009 roku 35.100.740 zł, co stanowi 49,4%
planowanych w tym roku dochodów. Wskaźniki długu w latach 2010-2015 wynoszą
odpowiednio: 38,7%, 28,8%, 18,9%, 12,1%, 5,4% i 0,0% planowanych w tych latach
dochodów.
Dług Gminy Michałowice na koniec lat objętych prognozą nie przekroczy granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% jej dochodów.
Relacje kwoty obciążeń budżetu Gminy z tytułu spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów, oraz należnych od nich odsetek stanowiły będą w latach 2009-2015 odpowiednio 9,9%, 10,7%, 9,9%, 8,9%, 7,9%, 6,7% i 5,4% planowanych w tych latach dochodów.
Obciążenia powyższe mieszczą się w granicach określonych w art. 169 cyt. ustawy o finansach publicznych (15% planowanych dochodów).
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.
Data publikacji: 05.01.2009 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta