Urząd Gminy Michałowice
08.10.2014 11:36

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 27.05.2014 r. do 15.09.2014 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Podpisano umowę na „Czyszczenie, pukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej”. Wykonawca Leon Szeląg Usługi asenizacyjne, Raszyn, ul. Słowikowskiego 62a, kwota umowy 134 028,00 zł brutto.

2.Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową  i grysami.”,  Podpisano umowę  z firmą „COPLEX” Józef Wieteska  z siedzibą Domaniew 18, na kwotę 486 674,10 zł brutto.

3.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy”. Podpisano umowę: z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Bartczak Katarzyna  z siedzibą Stara Wieś ul. Grodziska 21, na kwotę 180 165,30 zł  brutto.     

4.Wybrano ofertę  i podpisano umowę na: „Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej”. Wykonawca Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, z siedzibą; Raszyn, ul. Słowikowskiego 62a, na kwotę  73 135,60 zł  brutto.

5.Wszczęto postępowanie na ”Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy”.

6.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Remont ulic i nawierzchni bitumicznej”. Podpisano umowę  z firmą „FAL – BRUK”Sp. z o. o., Sp. komandytową Warszawa, ul. Sarabandy 42,  na kwotę 624 844,91 zł brutto.      

7.Wszczęto postępowanie i podpisano umowę z firmą „ATV CENTRUM” Marcin Izdebski.  ul. Zagłoby 3/25,  Warszawa, na dostarczenie, montaż i naprawę tablic informacyjnych na terenie Gminy Michałowice, na kwotę brutto 36 672,00 zł.

8.Podpisano umowę z firmą Marcin Jarek AGMAR ul. Kielecka 12, Pruszków, na prace polegające na uporządkowaniu działki gminnej w Pęcicach przy ul. Zaułek, na kwotę brutto 18 800,00 zł.

9.Wszczęto postępowanie i podpisano umowę z firmą BODYS  Sp. z o.o. , Warszawa, ul. Patriotów 174,  na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Michałowice, na kwotę brutto 45 867,32 zł.

10.Podpisano umowę z firmą SATERNUS SERVICE  Sp. z o.o. , ul. Nowa 32, Chorzów na naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw i strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice, na kwotę brutto 11 927,31 zł.

11.Podpisano umowę z firmą TAMEX Obiekty Sportowa S.A., ul. Tamka 38, Warszawa, pielęgnację boiska poliuretanowego oraz na dostawę piasku  i czesanie boiska na strefie rekreacji w Regułach, i dostawę granulatu i czesanie boiska Orlik w Sokołowie, na kwotę brutto 13 500,00 zł.

12.Podpisano umowę z firmą SATERNUS SERVICE  Sp. z o.o. , ul. Nowa 32, Chorzów na malowanie ławek na placach zabaw i strefach rekreacji oraz na naprawę  betonowego ogrodzenia na strefie rekreacji w Regułach, na kwotę brutto 27 429,00 zł.

13.Podpisano umowę na modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę szafek sterujących, wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na kwotę brutto 472 671,17 zł  z Piotrem Gilecińskim firma Energo-Mix, Łoś, ul. Prażmowska 42 d.

14.Podpisano umowę na remont budynków komunalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy (Opacz-Kolonia ul. Łąkowa 18, Pęcice ul. Zaułek 7A, Nowa Wieś ul. Kamelskiego 11, Komorów ul. Aleja M. Dąbrowskiej 42) na kwotę 120 181,73 zł brutto z Panem Stanisławem Kowalewskim firma STANBUD ul. Adamowizna, Daniela 4, Grodzisk Mazowiecki.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.Podpisano umowy na:

1)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej, Górnej w Opaczy-Kolonii,

2)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi,

3)budowę wodociągu w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii,   Regulskiej, Orzeszkowej i  Bodycha w Regułach,

4)budowę wodociągu w ul. Skośnej w Granicy,

5)przebudowę rowu U 1,

6)przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap I,

7)przebudowę ul. Żytniej w Regułach,

8)przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II,

9)przebudowę ul. 3 Maja w Komorowie – etap II i ul. Żeromskiego w Komorowie,

10)przebudowę ul. Słonecznej w Nowej Wsi,

11)przebudowę ul. Sportowej w Nowej Wsi,

12)przebudowę ul. Mazurskiej w Komorowie – etap I,

13)przebudowę ul. Partyzantów w Michałowicach,

14)rozbudowę parkingu przy ul. Kuchy w Regułach,

15)przebudowę sygnalizacji świetlnej przy szkole w Nowej Wsi,

16)wykonanie odwodnienia w ul. Głównej w sołectwie Komorów,

17)wykonanie zamiany rowu R-10/2 na rurociąg w Sokołowie,

18)przebudowę ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kolonii,  z asfaltu przekazanego przez Wykonawcę Południowej Obwodnicy Warszawy firmę Bilfinger, w ramach rekompensaty za zniszczone drogi,

19)przebudowę ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii.

 

2.Prowadzone jest postępowania przetargowe na:

1)wykonanie odwodnienia w ul. Zgody w Michałowicach Wsi,

2)wykonanie odwodnienia w ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I,

3)przebudowę ul. Malczewskiego – etap II i Wyspiańskiego w Granicy,

4)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy,

5)rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi.

 

3.Zakończono:

1)przebudowę ul. Konopnickiej w Komorowie,

2)przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap II,

3)przebudowę ul. Kwiatowej, Rumuńskiej i Żytniej w Michałowicach,

4)przebudowę ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii,

5)wymianę nawierzchni w ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Ryżowej,  z asfaltu przekazanego  przez Wykonawcę Południowej Obwodnicy Warszawy firmę Bilfinger, w ramach rekompensaty za zniszczone drogi,

6)przebudowę ul. Słonecznej w sołectwie Komorów,

7)budowę ścieżki rowerowej w Regułach etap II,

8)budowę odwodnienia ul. Parkowej w Suchym Lesie, 

9)przebudowę ul. Malczewskiego w Granicy – etap I,

10)przebudowę starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach,

11)budowę placu zabaw – etap II przy przedszkolu w Nowej Wsi.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.W dniu 30.06.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 6297/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, została zmieniona umowa ustanowienia użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid nr 404/2 na rzecz Gminy Michałowice z przeznaczenie na cele rekreacyjne i wykonanie odwodnienia  na przedmiotowej nieruchomości.

2.W dniu 21.07.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 7006/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła nieodpłatnie nieruchomość położoną w Opaczy-Kolonia oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 772 o pow. 0,0183 ha.

3.W dniu 31.07.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 7494/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła odpłatnie nieruchomość położoną w Granicy oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 654 o pow. 0,08 ha.

4.W dniu 19.08.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 4333/2014, przed notariuszem Arturem Janikiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice   nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych prawo własności nieruchomości położonej w Regułach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 631/31 o pow. 5,6401 ha z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny oraz działkę ewid. Nr 631/32 z przeznaczeniem pod drogę.

5.W dniu 16.07.2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa z powództwa Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 4 w Regułach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 617. Sprawa została odroczona.

6.W dniu 16.07.2014 r. Gmina Michałowice złożyła skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr z dnia 13.06.2014 r. znak GZrn-057-625-185/13, dotyczącej nieruchomości ziemskiej „Pęcice”.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 22,30ha z wnioskowanych ok. 24,2ha) położonych w Michałowicach-Wsi. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i przeznaczenia gruntów pod zieleń parkową. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku Minister zażądał kompleksowej informacji na temat wszystkich gruntów rolnych (bez względu na klasy bonitacyjne) na terenie Gminy Michałowice, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze od początku istnienia Gminy w jej granicach administracyjnych. Opracowanie takie jest obecnie w trakcie wykonywania, jednak, ze względu na jego skomplikowanie i konieczność uzyskiwania materiałów z innych instytucji, nie należy się spodziewać jego szybkiego zakończenia.

2.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 112,0ha z wnioskowanych ok. 129,3ha) położonych w Sokołowie i Suchym Lesie. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i gruntów już częściowo zainwestowanych wzdłuż ulic Sokołowskiej, Rodzinnej i Parkowej. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. Dotychczas brak reakcji na ponowny wniosek.

3.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 27,0ha z wnioskowanych ok. 28,9ha) położonych w Opaczy Małej. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i przeznaczenia gruntów pod zieleń. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. Dotychczas brak reakcji na ponowny wniosek.

4.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 79,3ha gruntów rolnych klasy III położonych w Pęcicach, Komorowie-Osiedlu i Komorowie-Wsi do planu obszaru „Aleja Kasztanowa”.

5.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dalszym ciągu rozpatruje wniosek Wójta Gminy Michałowice o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze w północnej części Pęcic i Sokołowa.

6.Projekty planów stanowiących zmiany planów obszarów „Pęcice Małe”, „Komorów-Wieś”, „Reguły” i „Michałowice” są w trakcie procedur planistycznych. Większość z nich można będzie uchwalić jeszcze w bieżącej kadencji Rady Gminy.

7.Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Żaden z terenów przeznaczonych do zmian nie był położony w pobliżu granic Gminy Michałowice.

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

1.XI Muzyczny Maj w Michałowicach, koncert II, 1 czerwca 2014 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach.

2.Dzień dziecka 31 maja 2014 r. – przedstawienie pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” w Zespole Szkół w Michałowicach, w parku w Regułach,  w świetlicy w sołectwie Komorów oraz „Żółw i Zając” w świetlicy w Nowej Wsi, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, w Sokołowie w świetlicy wiejskiej.

3.Dni Gminy Michałowice 8 czerwca 2014 r. przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach.

4.Aktywne wakacje na czterech strefach na terenie gminy od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

5.Dożynki Gminne 7 września 2014 r. w Michałowicach. 

6.Uroczyste obchody upamiętniające Wybuch Powstania Warszawskiego i Bitwy Pęcickiej 3 sierpnia 2014 r.

Współorganizowano:

3 pikniki rodzinne, 11 wyjazdów Kół emerytów, rencistów i inwalidów, 2 razy zawody wędkarskie.

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

9 pikników kulturalno-integracyjnych, 1 piknik sportowy (podchody), 5 wyjazdów turystyczno-edukacyjnych, 2 spływy kajakowe, występ artystyczny

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.10 czerwca br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Michałowicach. W konkursie wzięły udział 2 kandydatki, jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Druga z kandydatek -  Pani Renata Bontron - uzyskała pozytywną ocenę komisji i w dniu 24 sierpnia Wójt Gminy Michałowice powierzył jej stanowisko dyrektora Przedszkola w Michałowicach.

2.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w czerwcu przekazała wyniki sprawdzianu po VI klasie w Szkołach Podstawowych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Szkoły z naszej gminy uzyskały dobre wyniki przewyższające średnią powiatową, wojewódzką i krajową. Wyniki ze sprawdzianu: SP Michałowice – 29,7 pkt., SP Komorów – 29,6, SP Nowa Wieś – 27,8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: G Michałowice – 73,96, G Komorów – 70,1, G Nowa Wieś – 69,6.

3.Odbył się remont Przedszkola w Michałowicach. Za kwotę 68 tyś zł zostały odnowione wszystkie pomieszczenia przedszkolne z wyjątkiem kuchni i magazynów. Remont zakończono 15 sierpnia.

4.Od 1 czerwca do 15 września br. pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 13 konkursów ofert i 4 postępowania przetargowe dla placówek oświatowych.

5.Szkoły złożyły zapotrzebowania na darmowe podręczniki. Elementarze trafiły do szkół w sierpniu. Pozostałe podręczniki zostaną zakupione we wrześniu, gdy zostanie przekazana pełna dotacja.

6.W czerwcu obyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 10 osób, wszyscy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.

7.Został wprowadzony regulamin kontroli w placówkach oświatowych oraz określono plan kontroli w placówkach na I półrocze nowego roku szkolnego. Realizacja planu należy do dyrektora i pracowników ZOEASu.

8.29 sierpnia odbyło się zebranie dyrektorów placówek oświatowych, na którym zostały omówione bieżące sprawy związane z organizacją roku szkolnego.

9.We wszystkich placówkach rozpoczęcie roku odbyło się terminowo. W szkołach ustalono już stały plan lekcji i terminy zajęć dodatkowych. W przedszkolach w tym roku naukę języka angielskiego rozpoczynają wszystkie grupy wiekowe – 3,4 i 5 latki. Ponadto dzieci uczestniczą w gimnastyce korekcyjnej, rytmice i zajęciach logopedycznych.

10.Rozpoczęły się kontrole BHP we wszystkich placówkach oświatowych. Zostaną przeprowadzone do końca września br.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

1.w dniu 31 maja we współpracy z sołectwem Opacz-Kolonia i Komorów zorganizowano warsztaty plastyczne pt. „kwiaty z bibuły”,

2.w dniu 8 czerwca  podczas Dni Gminy Michałowice zorganizowano wystawę pt. „Solidarność pokoleń” ,przeprowadzono konkurs „w zdrowym ciele zdrowy duch” organizowany przez GKRPA, zorganizowano miasteczko rowerowe prowadzone przez Policję oraz konsultowano kierunki działań w projektowanym dokumencie „strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020”,

3.w dniach 16-17 czerwca odbył się warsztat pt. „Podejmowanie decyzji i skuteczne osiąganie celów",

4.w dniach 12-14 czerwca odbył się praktyczny warsztat dotyczący tworzenia własnego wizerunku,

5.20 czerwca zakończyły się  warsztaty umiejętności wychowawczych w Zespole Szkół w Michałowicach,

6.w dniach 11 -24 lipiec 25 lipiec - 7 sierpień w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 22 dzieci wzięło udział w koloniach letnich w Żelistrzewie,

7.w dniach 23-27 lipca zorganizowano wyjazd turystyczny do Gdańska dla 24 osób (uczestników projektu systemowego wraz z rodzinami),

8.w dniach 18-22 sierpnia oraz 25 -29 odbyły się półkolonie łącznie  dla 30 dzieci,

9.w dniach 17 -30 sierpnia we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” oraz sołectwem Opacz-Kolonia zorganizowano workcamp dla 6 międzynarodowych wolontariuszy i 2 koordynatorek, którzy pracowali z dziećmi podczas półkolonii. Gościliśmy wolontariuszy z Tajwanu, Hiszpanii, Ukrainy, Włoch i Francji,

10.4 sierpnia we współpracy z OSP Nowa Wieś ruszyły zajęcia Pilatesu dla seniorów prowadzone przez wolontariuszkę, zgodnie z  porozumieniem zajęcia prowadzone będą do końca bieżącego roku,

11.8 września w świetlicy wiejskiej w Komorowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne na temat działalności ośrodka w ramach projektu „Jesteśmy żeby pomagać”,

12.5 września złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywnie do rozwoju” na rok 2015,

13.we wrześniu ośrodek zakwalifikował się do uczestnictwa w programie edukacyjnym „wolontariat – szansa dla integracji”

realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

1.Gmina realizuje projekt w ramach działania 8.3 POiG pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" dofinansowany ze środków UE. Wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego. 118 gospodarstw domowych otrzymały komputery z dostępem do Internetu. Podpisano umowę na monitoring projektu. Trwa postępowanie na wybór koordynatorów w 4 lokalizacjach publicznych.

2.Zakończono kolejny etap projektu partnerskiego "Od diagnozy do strategii" realizowanego przez gminę wspólnie z m.st. Warszawą. Przeprowadzono 2 warsztaty dla mieszkańców oraz 1 warsztat dla pracowników administracyjnych. Trwają prace nad ostatecznym kształtem strategii usług publicznych w ramach projektu. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie ZIT wspólnie z Warszawą.  W okresie sprawozdawczym gmina uczestniczyła 2 Komitetach Sterujących, na których zgłosiła szereg uwag i wątpliwości dotyczących zasad i zakresu współpracy Warszawy z gminami aglomeracji.

3. Zakończono rozliczanie pierwszego etapu projektu  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach umowy o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013. Trwa realizacja 2, ostatniego, etapu inwestycji.

4. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice". Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest na listopad.
 

Data publikacji: 08.10.2014 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 99
Autor: Zofia Idzikiewicz