Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 12:26

Projekt uchwały

przyjęcie zadania przez Gminę od Powiatu

 PROJEKT

P O R O Z U M I E N I E
 

zawarte w dniu ............ 2011 r. w Pruszkowie, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim z siedzibą 05-800 Pruszków ul. Drzymały 30, reprezentowanym przez Zarząd, na rzecz i w imieniu którego działają:

1. Starosta                  - Elżbieta Smolińska 

2. Wicestarosta          - Agnieszka Kuźmińska 
zwanym dalej Powiatem
 

a Gminą Michałowice z siedzibą 05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34, na rzecz i w imieniu której działa:

Wójt                          – Krzysztof Grabka
zwaną dalej Gminą
 
o następującej treści:
 
§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przyjęcie zadania przez Gminę od Powiatu polegającego na wykonaniu następujących opracowań projektowych w pasach dróg powiatowych:

1.      Odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Parkowej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Komorowskiej w stronę Suchego Lasu.

2.      Odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Parkowej.

3.      Opracowanie projektu przebudowy ul. Targowej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem

4.      Opracowanie koncepcji docelowego odwodnienia rejonu ograniczonego 
ulicami: Mazurską, Sieradzką, M. Dąbrowskiej, Kasztanową w Komorowie oraz Sanatoryjną w Komorowie Wsi.

                                                                
§ 2.

Starostwo Powiatowe przekaże niniejsze porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
§ 3.

1.      Strony ustalają szacunkowy koszt opracowania dokumentacji, określonej w § 1:

a) pkt 1 na kwotę brutto 50.000 zł.,

b) pkt 2 na kwotę brutto 30.000 zł.,

c) pkt 3 na kwotę brutto 70.000 zł.

d) pkt 4 na kwotę brutto 20.000 zł.

2.      Strony zobowiązują się do poniesienia kosztów opracowania dokumentacji w sposób następujący:

a) poz. 1a) Gmina – 50 %,
b) poz. 1b) Gmina – 50 %,
c) poz. 1c) Gmina – 100 %
d) poz. 1d) Gmina – 100 %,

3.      Powiat przekaże określone na podstawie ust. 2 środki finansowe w kwocie nie większej niż 40.000 zł., na podstawie Noty Księgowej wystawionej przez Gminę, po komisyjnym odebraniu wykonanej dokumentacji, w terminie 14 dni od daty złożenia noty.

 
§ 4.

1.      Stroną wiodącą w zakresie realizacji niniejszego Porozumienia będzie Gmina, do której należeć będzie w szczególności:

a)      zawarcie odpowiednich umów na opracowanie dokumentacji,

b)      zapewnienie prawidłowej realizacji umów,

c)      odbiór i rozliczenie wykonanych prac.

2.      Termin wykonania opracowań określa się do 30 listopada 2011 r.

 
§ 5.

Strony zobowiązują się do udostępnienia, wybranemu projektantowi, wszelkich posiadanych opracowań i dokumentów mogących mieć wpływ na opracowywane projekty.

 
§ 6.

O wszelkich działaniach związanych z realizacją niniejszego Porozumienia Gmina będzie bezpośrednio informować Powiat w formie pisemnej.

 
§ 7.

1.      Przedstawiciele Powiatu mają prawo do wglądu w dokumenty związane z realizacją niniejszego Porozumienia

2.      Powiat zapewni udział swoich przedstawicieli w pracach zespołu technicznego nadzorującego zakres wykonywanej dokumentacji.

3.      Powiat udziela Gminie zgody na dysponowanie gruntem, będącym w jego władaniu, na cele budowlane.

 
§ 8.

Strony zobowiązują się do udostępnienia, wybranemu projektantowi, wszelkich posiadanych opracowań i dokumentów mogących mieć wpływ na opracowywane projekty.

 
§ 9.

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszego Porozumienia, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem nieważności.

 
§ 10.

1.      Wszelkie kwestie sporne wynikłe w toku realizacji Porozumienia rozstrzygane będą w drodze negocjacji podjętych na wniosek każdej ze stron.

2.      Po wyczerpaniu drogi negocjacji kwestie sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej.

 
§ 11.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym tekście Porozumienia będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
§ 12.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 
 

POWIAT PRUSZKOWSKI                                                      GMINA MICHAŁOWICE

Data publikacji: 09.06.2011 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta