Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 14:14

Uchwała Nr XXXVI/313/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.03.2014 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Anna Jankowska