Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 14.12.2015 14:15

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:14

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:13

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 645/5 oraz działkę ewid. nr 646/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice,

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:12

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 645/1 oraz działkę ewid. nr 646/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:11

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2016”

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:10

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2016”

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:09

zmieniająca uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:07

w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:06

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:02

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 14:00

Uchwała Budżetowa na rok 2016

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 13:56

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 13:53

zmieniająca Uchwałę Nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

czytaj więcej

Projekt uchwały 14.12.2015 13:47

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

czytaj więcej
1 2 »