Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr V/27/2015 23.02.2015 16:35

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/26/2015 23.02.2015 16:33

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/25/2015 23.02.2015 16:30

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Komorowie, w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr V/24/2015 23.02.2015 16:29

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 581/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr V/23/2015 23.02.2015 16:22

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/22/2015 23.02.2015 16:20

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/21/2015 24.02.2015 12:59

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2015.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/20/2015 23.02.2015 16:06

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/19/2015 23.02.2015 16:02

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/18/2015 23.02.2015 15:54

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowice środków stanowiących fundusz sołecki.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/17/2015 23.02.2015 15:52

w sprawie uchwalenia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku.

czytaj więcej