Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XI/111/2015 27.11.2015 15:19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XI/110/2015 27.11.2015 15:04

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 126/3 oraz działkę ewid. nr 131/1.

czytaj więcej

Uchwała nr XI/109/2015 27.11.2015 15:01

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 107/2.

czytaj więcej

Uchwała nr XI/108/2015 27.11.2015 14:59

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XI/107/2015 27.11.2015 14:58

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 631/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XI/106/2015 27.11.2015 14:57

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2, 546, 547, 548.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/105/2015 27.11.2015 14:55

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/104/2015 30.11.2015 12:15

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/103/2015 27.11.2015 12:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/102/2015 27.11.2015 12:45

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/101/2015 27.11.2015 12:14

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/100/2015 27.11.2015 11:44

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/99/2015 27.11.2015 11:41

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/98/2015 27.11.2015 11:36

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/97/2015 27.11.2015 11:29

zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

czytaj więcej
1 2 »