Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
430

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr VI

28 marca   2019 r. (czwartek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji i wyniki głosowania

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
Zmiany kolejności podejmowanych uchwał polegająca na przesunięciu podpunktu 24 dotyczącego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica-część IIB”, obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie - na podpunkt 1.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
BRAK GŁOSU (2)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot

Głosowano w sprawie:
zmiany kolejności podejmowanych uchwał .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
Zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
Rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
Rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 633/4 oraz 635/4..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
Stanowisko Rady Gminy Michałwice .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad z autopoprawkami..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z II sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3. Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” za okres od 01.01.2018r. do 31.12. 2018r.

4. Sprawozdanie z działalności RES-MED. 40 za rok 2018.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica-część IIB”, obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie,

Głosowano w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica-część IIB”, obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska

2) Dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,

Głosowano w sprawie:
Dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3) Określenie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,

Głosowano w sprawie:
określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Magdalena Bronisz

4) Projekt zmieniający uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5) Zasady i tryby przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

Głosowano w sprawie:
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

6) Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

7) Uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie.

Głosowano w sprawie:
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

8) Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

9) Projekt zmieniający uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice,

10) Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

Głosowano w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

11) Projekt zmieniający uchwałę Nr V/58/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego Uchwałę Nr V/58/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

12) Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

13) Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 771, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 771, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

14) Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 469, położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 469, położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

15) Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 488, działkę ewid. nr 550 oraz działkę ewid. nr 648,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 488, działkę ewid. nr 550 oraz działkę ewid. nr 648,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Kowalczyk, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

16) Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 626/1, 628/45,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 626/1, 628/45,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

17) Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 626/2, 628/46

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 626/2, 628/46.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

18) Projekt zmieniający uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

19) Projekt zmieniający uchwałę nr XXXIX/234/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice,
 

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego uchwałę nr XXXIX/234/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

20) Nadanie nazwy ulicy w Nowej Wsi,

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Nowej Wsi,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Magdalena Bronisz
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

21) Nadanie nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
nadania nazw ulic położonych na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

22) Uchwalenie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

23) Projekt zmieniający uchwałę nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”,

Głosowano w sprawie:
Projektu zmieniającego uchwałę nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

24) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły,

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

25) Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Magdalena Bronisz
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

26) Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

27) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską. .

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

28) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 633/4 oraz 635/4.

Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 633/4 oraz 635/4..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Elżbieta Biczyk, Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

6. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok oraz regulaminu Komisji.

Głosowano w sprawie:
Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok oraz regulaminu Komisji..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Elżbieta Biczyk
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

7. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie WKD

Głosowano w sprawie:
Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie WKD z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

8. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 22.11.2018r. do 28.02.2019r.

9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na II, III i IV sesji kadencji 2018-2023.

10. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

12. Sprawy wniesione.

Data publikacji: 22.03.2019 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:40
Wyświetleń: 430
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski