Urząd Gminy Michałowice
17.05.2012 10:21

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przekazać Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za 2011 rok stanowiące:

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
  2. zbiorczy  bilans jednostek budżetowych w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,
  3. zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia,
  4. zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych  w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Michałowice

 /-/ Krzysztof Grabka

Załączniki

Data publikacji: 17.05.2012 10:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 32
Autor: Anna Jankowska