Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXV/289/2017 04.07.2017 08:24

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata
2017–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/290/2017 04.07.2017 08:25

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/291/2017 04.07.2017 08:26

w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/292/2017 04.07.2017 08:27

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/293/2017 04.07.2017 08:27

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/294/2017 04.07.2017 08:28

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/295/2017 04.07.2017 08:29

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i podwórkowej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/296/2017 04.07.2017 08:30

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/297/2017 04.07.2017 08:30

zmieniająca uchwałę Nr XXI/258/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego
2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Michałowice na lata 2016-2023”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/298/2017 04.07.2017 08:32

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/299/2017 04.07.2017 08:33

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Michałowice i działanie niezgodne z prawem.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/300/2017 04.07.2017 09:23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Michałowice, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/301/2017 04.07.2017 08:34

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/302/2017 04.07.2017 08:35

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, działki ewidencyjnej nr 425/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/303/2017 04.07.2017 08:37

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 685/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej
1 2 »