Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.09.2012 14:55

ZP.2713.01.2012

Dnia 2012.09.13 opublikowano odpowiedź na zapytanie. Odpowiedź nr 2: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

Reguły, dn. 13 września 2012 r.

 

Wszystkie Zainteresowane Podmioty

 

 

 

Dotyczy postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi

Nr sprawy: ZP.2713.01.2012

 

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) Koncesjodawca Gmina Michałowice informuje, iż w dniu 3 września 2012 r. wpłynął wniosek zainteresowanego podmiotu o zmianę treści ogłoszenia o koncesji w postępowaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury”, w zakresie warunków udziału w postępowaniu (sekcja III ogłoszenia) w części dotyczącej opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w ppkt 5 (warunek wiedzy i doświadczenia).

 

Treść wniosku (bez ujawniania źródła):

 

(….) w związku z ogłoszeniem o koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury" oraz odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 2 umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej niniejszym (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w w/w postępowaniu poprzez rozszerzenie warunku określonego w punkcie III. Warunki udziału podpunkt 5 (strona 2 i 3 ogłoszenia) o rozbudowę sieci wodociągowej tj. zmianę z treści: „O zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się zainteresowane podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 5) świadczyli lub świadczą w sposób należyty, potwierdzony stosownymi dokumentami, w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób nieprzerwany przez co najmniej 24 miesiące usługi z zakresu gospodarki wodnej oraz ściekowej o wartości rocznej nie niższej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w euro, na terenie co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego lub miejscowości - na rzecz co najmniej 20.000 mieszkańców w każdej z nich albo na terenie jednej jednostki samorządu terytorialnego lub miejscowości - na rzecz co najmniej 40.000 mieszkańców, oraz wykonali remonty i modernizacje sieci wodociągowo - kanalizacyjnych o wartości rocznej nie niższej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) lub równowartości tej kwoty w euro,”

 

na

„O zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się zainteresowane podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 5) świadczyli lub świadczą w sposób należyty, potwierdzony stosownymi dokumentami, w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób nieprzerwany przez co najmniej 24 miesiące usługi z zakresu gospodarki wodnej oraz ściekowej o wartości rocznej nie niższej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w euro, na terenie co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego lub miejscowości - na rzecz co najmniej 20.000 mieszkańców w każdej z nich albo na terenie jednej jednostki samorządu terytorialnego lub miejscowości - na rzecz co najmniej 40.000 mieszkańców, oraz wykonali remonty, modernizacje i rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnych o wartości rocznej nie niższej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) lub równowartości tej kwoty w euro". 

W przypadku powyższej zmiany na etapie składania przez Oferentów wniosków o zawarcie umowy koncesji, konsekwentnie proszę o zmianę przedmiotowego warunku na dalszym etapie postępowania.

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

Tak, Koncesjodawca dokonuje zmiany opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wnioskiem zainteresowanego podmiotu i w zakresie przez niego wskazanym.

 

Z uwagi na powyższe Koncesjodawca informuje, iż dokonuje stosownej modyfikacji treści ogłoszenia o koncesji. Odpowiednio zmianie ulegają także postanowienia ogłoszenia w ppkt 5 lit a „Informacji o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Jednocześnie, w związku z postanowieniami art. 6 przywołanej ustawy, Koncesjodawca informuje, iż z uwagi na wprowadzoną modyfikację treści ogłoszenia o koncesji na usługi zmianie ulega termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji z 17.09.2012 r. godz. 1200  na 27.09.2012 r.
godz. 1200.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia bez zmian.

 

Sprawę prowadzi:

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych,

tel. 22 350 91 68

 

 

Z poważaniem

Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 13.09.2012 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Karolina Mąkal