Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2021

Termin składania ofert upłynie: 29.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2021 godzina: 00:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2021

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie usługi Zarządzania projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2021 godzina: 10:00
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica"

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2021

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości, stanowiącej działkę ewid. 628/20 o pow. 12,7576 ha, położonej w obrębie Reguły, gmina Michałowice- ZP.271.2.861.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie analizy polegającej na przeprowadzeniu badań hipotecznych nieruchomości zajętych pod drogi położone w obrębie Komorów-Osiedle

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2021

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2021 godzina: 10:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepławki dla ryb przy stopniu wodnym na rzece Utracie w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2021

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2021 godzina: 12:00
„Aktywne wakacje w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: IT.271.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2021 godzina: 12:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek
Data zmiany: 14.05.2021
Zamawiający dokonuje zmiany warunku oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.03.2021 godzina: 00:00
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.04.2021 godzina: 12:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2021

Termin składania ofert upłynął: 09.04.2021 godzina: 12:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 06.04.2021
Zamawiający zmienił warunek oraz termin składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2021

Termin składania ofert upłynął: 10.03.2021 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Michałowice-Wieś i Opacz Mała ZP.271.2.201.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2021

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Opacz-Kolonia ZP.271.2.200.2021