Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.09.2012 15:52

ZP.2713.01.2012

Informacja dla zainteresowanych podmiotów

Reguły, dn. 12 września 2012 r.

 
 
Wszystkie
Zainteresowane
Podmioty
 
Dotyczy postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi
Nr sprawy: ZP.2713.01.2012
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury”, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) Koncesjodawca Gmina Michałowice informuje wszystkie zainteresowane podmioty o możliwości dokonywania wizji w terenie w celu zapoznania się z istniejącą infrastrukturą do dnia 17 września 2012 r. (poniedziałek).

 

Jednocześnie Koncesjodawca informuje, iż przewiduje możliwość uzupełnienia oświadczeń do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji oraz dokumentów składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Koncesjodawca wzywa zainteresowane podmioty lub oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Koncesjodawcę oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Koncesjodawcę oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Uwaga! W odpowiedzi na wezwanie Koncesjodawcy zainteresowany podmiot lub oferent może dokonać uzupełnienia tylko raz.

 
Z poważaniem
(-) Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
Data publikacji: 12.09.2012 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Borecka