Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.04.2014 18:20

ZP.2713.01.2012

Opublikowano odpowiedź na zapytanie: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

Reguły, dn. 30 sierpnia 2012 r.

 


Wszystkie Zainteresowane Podmioty

 

Dotyczy postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi

Nr sprawy: ZP.2713.01.2012

 

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) Koncesjodawca Gmina Michałowice informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 r. wpłynął wniosek zainteresowanego podmiotu o udzielenie wyjaśnień w związku z prowadzonym postępowaniem i ogłoszeniem o koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury”. Z uwagi na powyższe Koncesjodawca Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

 

Pytanie 1

Czy Koncesjodawca uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedłożenie przez oferenta opinii bankowej z banku, w którym oferent posiada środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł, zgromadzone na lokacie bankowej?

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

Tak, Koncesjodawca uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedłożenie przez oferenta opinii bankowej z banku, w którym oferent posiada środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł, zgromadzone na lokacie bankowej.

 

Pytanie 2

Czy Koncesjodawca w ramach spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wymaga przedstawienia przez oferenta, obok dokumentów referencyjnych, potwierdzających fakt świadczenia usług z zakresu gospodarki wodnej oraz ściekowej, również dokumentów potwierdzających przeprowadzone remonty i modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnych? Czy w związku z warunkiem przeprowadzenia remontów i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oferent może wskazać Koncesjodawcy roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponadto proszę o doprecyzowanie, czy warunek wykonania remontów i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości rocznej nie niższej niż 3.000.000,00 zł powinien być spełniony w okresie 5 lat.

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

Zgodnie z ogłoszeniem, oferent jest zobowiązany do przedstawienia również dokumentów potwierdzających przeprowadzone remonty i modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Koncesjodawca przez remont i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych nie rozumie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, jednak na tym etapie Koncesjodawca nie dokonuje oceny spełniania przez zainteresowany podmiot posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zgodnie z ogłoszeniem, oferent powinien wykazać, że w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał remonty i modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości rocznej nie niższej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) lub równowartości tej kwoty w euro. W wykazie należy podać rodzaj i wartość usług, ich przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że ujęte tam usługi były wykonywane lub są wykonywane należycie. W szczególności dokumenty referencyjne powinny wskazywać, że usługi były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze, przy zastrzeżeniu, że te normy jakościowe i powszechnie obowiązujące przepisy ustanawiają warunki nie mniej rygorystyczne niż europejskie normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej.

 

Pytanie 3

Jednocześnie, w związku z określeniem wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumenty referencyjne, proszę o wyjaśnienie, czy należy zawrzeć w ich treści wprost, iż usługi były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze itd.

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

W ogłoszeniu Koncesjodawca wskazał, że w szczególności dokumenty referencyjne powinny wskazywać, że usługi były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze, przy zastrzeżeniu, że te normy jakościowe i powszechnie obowiązujące przepisy ustanawiają warunki nie mniej rygorystyczne niż europejskie normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej.

W związku z powyższym przedstawione dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych lub usług, powinny zawierać powyższe klauzule albo klauzule równoważne, tj. potwierdzające należyte wykonanie usług albo robót budowlanych. Przy czym na tym etapie Koncesjodawca nie dokonuje oceny spełniania przez zainteresowany podmiot posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

 

Pytanie 4

Odnośnie obowiązku wniesienia wadium, proszę o informację, w jakiej wysokości oprocentowane będą środki pieniężne w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza na rachunek bankowy Koncesjodawcy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o określenie przybliżonego terminu składania ofert celem ewentualnego zabezpieczenie przez Spółkę środków pieniężnych przeznaczonych na wpłatę wadium.

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza środki pieniężne podlegają oprocentowaniu wynikającemu z umowy rachunku bankowego, na którym są one przechowywane.

Konesjodawca na obecnym etapie nie jest w stanie określić harmonogramu postępowaniu, który zależy od liczby kandydatów, którzy będą brali udział w negocjacjach, zakresu i czasu trwania negocjacji. Koncesjodawca planuje przekazanie wstępnego harmonogramu negocjacji kandydatom, po ocenie wniosków. Wstępnie Koncesjodawca przewiduje zaproszenie do składania ofert w IV kwartale bieżącego roku.

 

Pytanie 5

W sytuacji, gdyby oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą, proszę również o udzielenie informacji, jaki okres w przybliżeniu upłynie pomiędzy datą wyboru oferty a datą wyznaczoną przez Koncesjodawcę na przedłożenie oświadczeń o uzyskaniu pozwoleń w zakresie prowadzenia działalności objętej umowa koncesji.

Odpowiedź Koncesjodawcy

Te oraz inne szczegółowe kwestie współpracy będą przedmiotem negocjacji oraz postanowień umowy koncesji.

 

Sprawę prowadzi:

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych,

tel. 22 350 91 68

 

Z poważaniem

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 16.04.2014 18:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 61
Autor: Urząd Gminy Michałowice