Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.04.2014 18:15

ZP.2713.01.2012

Dnia 2012.09.14 opublikowano odpowiedź na zapytanie. Odpowiedź nr 3: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

ZP.2713.01.2012

 

Reguły, dn. 14 września 2012 r.

 

 

 

          Wszystkie Zainteresowane Podmioty

 

 

Dotyczy postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi

Nr sprawy: ZP.2713.01.2012

 

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) Koncesjodawca Gmina Michałowice informuje, iż w dniu 10 września 2012 r. wpłynął wniosek zainteresowanego podmiotu o udzielenie wyjaśnień w związku z prowadzonym postępowaniem i ogłoszeniem o koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury”. Z uwagi na powyższe Koncesjodawca Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

 

Pytanie 1

 

Czy Koncesjodawca uzna warunek ważności dokumentów, tj.

 

  1. 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dot. informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS;
  2. 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dot. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, odpisu z właściwego rejestru;

za spełniony w przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty zostaną wystawione po dacie złożenia wniosku lecz przed terminem, w którym Koncesjodawca uzna ofert oferenta za najkorzystniejszą lub przed terminem w którym Koncesjodawca wezwie oferenta do ich złożenia?

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

 

Zgodnie z ogłoszeniem, wskazane dokumenty składane są z terminem ważności odnoszącym się do  terminu składania wniosków - m.in. aktualna tj. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, na kwotę nie mniejszą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów zł) lub równowartość tej kwoty w euro; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację o wpisie do CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

Wszystkie warunki i terminy z nimi związane zostały precyzyjnie określone w ogłoszeniu.

 

Pytanie 2

 

Jakich pozwoleń i zgłoszeń dot. oświadczenia o uzyskaniu pozwoleń i dokonaniu zgłoszeń do właściwych organów administracji publicznej w zakresie działalności polegającej na wykonywaniu usług  objętych umową koncesji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

 

Odpowiedź Koncesjodawcy

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2006, nr 123, poz. 858 ze zm.) - decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Sprawę prowadzi:

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych,

tel. 22 350 91 68

 

         Z poważaniem

         (-) Krzysztof Grabka

         WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 16.04.2014 18:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 78
Autor: Urząd Gminy Michałowice