Urząd Gminy Michałowice
26.09.2012 10:18

ZP.2713.01.2012

Dnia 2012.09.26 opublikowano informacja dla zainteresowanych podmiotów

Dnia 2012.09.26 opublikowano informacja dla zainteresowanych podmiotów

 

 

Wszystkie Zainteresowane Podmioty

 

Dotyczy postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi

Nr sprawy: ZP.2713.01.2012

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury”, w oparciu o przepis art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia
2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) Koncesjodawca Gmina Michałowice informuje, iż otwarcie wniosków o zawarcie umowy koncesji jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania; dzień w którym upływa termin składania wniosków, jest dniem ich otwarcia. Podczas otwarcia wniosków podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy kandydatów. Kandydatom, którzy nie byli obecni przy otwarciu wniosków informacje o których mowa w zdaniu poprzednim, Koncesjodawca przekaże niezwłocznie na ich wniosek.

 

Otwarcie wniosków o zawarcie umowy koncesji nastąpi 27 września 2012 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, w sali nr 216 (II piętro).

 

Sprawę prowadzi:

Stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 22 350 91 68

 

Z poważaniem

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 26.09.2012 10:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 148
Autor: Karolina Mąkal