Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
52

Projekty uchwał wnoszone na XXXII sesję Rady Gminy

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2017.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2017.

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice
Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice instrumentem płatniczym.

Projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018 .

Projekt uchwały

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Projekt uchwały

w sprawie ustanowienia emblematu pamiątkowego „Medal Orzeł Pęcicki”

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.

Projekt uchwały

w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 1/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 477/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 755, położonej w Regułach, w gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 302, położonego w budynku przy ul. Generała Władysława Andersa 29 w Warszawie, stanowiącego własność Gminy Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 252/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

Projekt uchwały

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.
Data publikacji: 02.05.2018 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2018 12:01
Wyświetleń: 52
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki