Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/235/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 10:24

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/234/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:04

w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/233/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:06

zmieniająca Uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/232/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:07

w sprawie: programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/231/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:08

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/230/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:10

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/229/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:11

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/228/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:15

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/227/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:17

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2005.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:18

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/225/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:20

w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/224/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:21

w sprawie określenia granic obszarów objętych projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujących tereny położone we wsiach Sokołów i Pęcice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/223/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. 28.07.2006 11:22

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów

czytaj więcej