Urząd Gminy Michałowice
09.04.2014 14:38

ZP.2712.19.2014

16
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap II
Termin składania ofert: 20.05.2014 godzina: 10:00

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Raszyńskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Szkolnej bez skrzyżowań, o długości 392 mb, w tym: - roboty drogowe: rozebranie 2.220 m2 nawierzchni asfaltowej, 725 m2 nawierzchni z kostki bet., 470 mb obrzeży, 40 mb krawężników, wykonanie 175 m3 nasypów, 1.015 m3 wymiany gruntu na niewysadzinowy, 3.000 m2 nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm, 1.710 m2 nawierzchni asfaltowej (8 + 4 cm) na 20 cm podbudowie z kruszyw łamanych, 1.500 mb krawężników na ławie betonowej, 755 mb obrzeży, 700 mb ścieków ulicznych z prefabrykatów betonowych, instalacja 22 szt. znaków drogowych na 8 szt. słupków stalowych, 20 m2 oznakowania poziomego, instalacja 44 szt. kocich oczu, regulacja 65 szt. studzienek i zaworów, wycinka 26 szt. drzew, 1.800 m2 plantowania, humusowania i obsiewu poboczy, - roboty odwodnieniowe: wykonanie 30 mb rurociągu z rur drenarskich DN 315 SN16 z otworami na 1/3 obwodu, 320 mb rurociągu z rur drenarskich DN 315 SN16 z otworami na 2/3 obwodu, 35 mb rurociągu z rur drenarskich DN 400 SN16 z otworami na 2/3 obwodu, 115 mb rurociągu z rur PVC DN 200, 226 m3 złoża filtracyjnego ze żwiru płukanego 8-16 zabezpieczonego geowłókniną, 7 szt. studni żelbetowych DN 1000, 2 szt. studni żelbetowych DN 1200, 24 szt. wpustów deszczowych DN 500 z wkładem czyszczącym, 195 m3 wymiany gruntu (pełna wymiana na grunt piaszczysty, dobrze zagęszczany).

 

UWAGA!

1) Zakres projektu jest większy i obejmuje całą ul. Raszyńską. Przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ zostały skorygowane i obejmują tylko odcinek objęty zamówieniem. W zakres Wykonawcy wchodzi również aktualizacja stałej i tymczasowej organizacji ruchu. W kalkulacji ceny oferty Wykonawca wyceni również przełożenie istniejącego chodnika, na długości objętej zamówieniem.

2) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy.

3) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice.

4) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne.

5) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: - STWiORB: załącznik nr A - dokumentacji projektowej: załącznik nr B Wykonawca zobowiązany jest:

a) zapewnić bezpieczną organizację prac,

b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę,

c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,

d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu,

e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,

f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej,

g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części,

h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zmian.).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

Załączniki

Data zmiany: 19.05.2014
Uwaga! Dnia 19.05.2014 Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ.
Data zmiany: 12.05.2014
Uwaga! Dnia 12.05.2014 zamawiający publikuje informację o dokonaniu modyfikacji SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zmianie uległ termin składania ofert na 28.05.2014 r. godz. 10:00
Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 16
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski