Urząd Gminy Michałowice
09.04.2014 15:14

ZP.2712.20.2014 Usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014

5
Termin składania ofert: 25.04.2014 godzina: 10:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014 na terenie Gminy Michałowice. W szczególności roboty budowlane będą polegały na: - wymianie uszkodzonych zasuw, hydrantów (zob. przedmiary robót - zał. A do SIWZ), - wymianie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, - usuwaniu awarii i uszkodzeń zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej oraz przyłączach, W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: - utrzymania w gotowości personelu oraz środków technicznych koniecznych do prawidłowej realizacji umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia awarii przystąpić do usuwania w terminie 3 godzin od zgłoszenia). Obsada kadry ma gwarantować możliwość jednoczesnego prowadzenia robót w co najmniej 2 miejscach jednocześnie oraz w godzinach nocnych, wg potrzeb Zamawiającego, - prowadzenia robót w systemie ciągłym, całodobowym aż do zakończenia zleconych prac, - naprawiania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w technologii dostosowanej do materiału z którego jest wykonany, - wykonania robót z należyta starannością, rzetelnością i najlepszą wiedzą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, spełniając wymagania wynikające z Polskich Norm, norm branżowych, aprobat technicznych oraz stosując się do zaleceń Zamawiającego, - utrzymywania ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a w szczególności do właściwego zabezpieczenia terenu robót, do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, - przestrzegania warunków określonych każdorazowo przez właściciela lub zarządcę drogi lub terenu, - poniesienia w całości kosztów wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie prowadzenia robót powstałych z przyczyn leżących bezpośrednio lub pośrednio po stronie Wykonawcy, - zorganizowania i pokrycia kosztów zaplecza robót, stosownie do potrzeb wykonywanych robót, - zapewnienia własnych materiałów, maszyn i sprzętu, gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz gwarantujących właściwą jakość robót, - realizowania przedmiotu umowy z użyciem materiałów nowych, spełniających wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm) oraz zgodnych z przepisami ustawy z dnia 30sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, jak i innych obowiązujących przepisów prawa, - postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U z 2013 r. poz. 21) jako wytwórca odpadów. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami, - codziennego sprzątania po wykonanych robotach, - informowania Zamawiającego o postępie wykonywanych robót i o ich zakończeniu, a także o robotach ulegających zakryciu lub zanikających, - usuwania wszelkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie miejsca prowadzenia robót w czystości. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu kiedy powstały zanieczyszczenia. Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymywanie terenu robót oraz terenu sąsiadującego w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów na swój koszt. - odtworzenia nawierzchni w miejscach prowadzenia robót w celu umożliwienia przejezdności w terminie 12 godzin od chwili zakończenia prac w danym miejscu oraz pełnego w terminie 3 dni, - każdorazowego uzyskania decyzji o zajęcie pasa drogowego, pokrycie kosztów z tym związanych oraz przestrzeganie zapisów zawartych w decyzji, - zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót, - wykonania szkicu powykonawczego z naniesionym rozmieszczeniem montowanych urządzeń, a w przypadku zmiany miejsca posadowienia elementu lub elementów (np. zasuwy, przyłącza, studni kanalizacyjnej) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (ilość około 20 szt), - oznaczenia w terenie lokalizacji montowanych zasuw, hydrantów (tabliczki informacyjne), - zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji. - powiadomienia mieszkańców o przerwie w dostawie wody, co najmniej 2 dni wcześniej przed planowanym wejściem w teren poprzez wywieszanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz innych miejscach umożliwiających poinformowanie mieszańców o przerwie, minimalizowania przerw w dostawach wody, - usunięcia wad wskazanych w protokołach odbiorów w terminie 10 dni lub określonym przez przedstawiciela Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, a następnie ponownego zgłoszenia prac do odbioru, - udzielenia Zamawiającemu gwarancji robót na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego, - usunięcia usterek i wykonaniu napraw gwarancyjnych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii. Zgłoszenie awarii może zostać przekazane telefonicznie lub faxem. - zapewnienia ciągłości odbioru ścieków poprzez wybudowanie tymczasowej pompowni lub przewozu ścieków wozami asenizacyjnymi w przypadku usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej, - podane ceny powinny zawierać wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego. Informacje dodatkowe: - Zamawiający planuje aby do minimum ograniczyć niedogodności dla odbiorców prowadzić roboty polegające na wymianie zasuw w godzinach nocnych tj. od godz. 22.00 - podane ceny powinny zawierać wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego, - Wykonawca musi zapewnić elementy umożliwiające wybudowanie tymczasowej przepompowni ścieków na kanale DN300-400 umożliwiającą ciągłą pracę sieci kanalizacyjnej przy przepływie około 1000 m3/d. - Koszty pracy sprzętu (S) oraz materiałów (M) Wykonawcy w rozliczeniu nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w aktualnym na dany dzień prowadzenia robót numerze Wydawnictwa SEKOCENBUD..

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 5
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski