Urząd Gminy Michałowice
11.04.2014 13:00

ZP.2712.22.2014 Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie

8
Termin składania ofert: 30.04.2014 godzina: 10:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Konopnickiej w Komorowie, o długości 380 mb, w tym: - roboty drogowe: rozebranie 1.860 m2 nawierzchni asfaltowej, 1.080 m2 nawierzchni z kostki bet., 345 mb obrzeży, 390 mb krawężników, wykonanie 2.123 m2 nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki bet. gr. 8 cm, 820 m2 nawierzchni chodników z kostki bet. gr 8 cm, 770 mb krawężników na ławie betonowej, 590 mb obrzeży, 100 mb ścieków ulicznych z kostki bet., instalacja 56 szt. znaków drogowych na 43 szt. słupków stalowych, 48 m2 oznakowania poziomego, instalacja 48 szt. kocich oczu, regulacja 14 szt. studzienek i zaworów, 845 m2 plantowania, humusowania i obsiewu poboczy, - roboty odwodnieniowe: wykonanie 156 mb rurociągu z rur DN 315 SN8, 97 mb rurociągu tłocznego z rur PE 100 PN10 DN 250 SDR17, 52 mb rurociągu z rur DN 200 SN8, 2 szt. studni żelbetowych DN 1200, 3 szt. studni DN 1400, 1 szt. studni DN 2000, 13 szt. wpustów deszczowych DN 500 z osadnikiem bez syfonu, instalacja przepompowni ścieków wraz z zasilaniem. UWAGA! 1) W zakres zamówienia wchodzi również wymiana 3 szt. skrzynek wodociągowych z małych na duże (przy zasuwach domowych) oraz wymiana 1 szt. zasuwy sieciowej DN 100 2) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. 3) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice. 4) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne. 5) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: - STWiORB: załącznik nr A - dokumentacji projektowej: załącznik nr B Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części, h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zmian.).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.04.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski