Urząd Gminy Michałowice
16.04.2014 13:22

ZP.2712.24.2014 Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

8
Termin składania ofert: 06.05.2014 godzina: 10:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym Nr sprawy: ZP. 2712.24.2014.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) Mechaniczne wykonanie koryta drogi; 2) Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni tłuczniowej i z gruzu betonowego(warstwa odsączająca, nawierzchnia z tłucznia); 3) Mechaniczne ścinanie poboczy; 4) ścinanie poboczy dróg; 5) Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem; 6) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej; 7) Naprawa dróg gruntowych: uzupełnienie ubytków, profilowanie i zagęszczenie. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został w przedmiarze robót zał. B do SIWZ , oraz STT zał. nr A, do SIWZ. Szczegółowy kosztorys wykonawcy składającego ofertę winien zawierać koszty jednostkowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wraz z podsumowaniem kosztów pośrednich, zyskiem i podatkiem VAT, zgodnie z opisem robót zawartym w przedmiarze zamieszczonym w BIP Gminy Michałowice w ogłoszeniu o przetargu.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski