Urząd Gminy Michałowice
16.04.2014 15:27

ZP.2712.25.2014

35
Remont chodników, wjazdów i parkingów
Termin składania ofert: 06.05.2014 godzina: 10:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont chodników, wjazdów i parkingów Nr sprawy: ZP. 2712.25.2014.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka krawężników drogowych; 2) Rozbiórka obrzeży trawnikowych. 3) Ręczna rozbiórka kostki betonowej; 4) Wykonanie chodników z kostki betonowej na podsypce C/W; 5) Rozebranie ścieków z kostki betonowej; 6) Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą podsypkowa gr. 5 cm;; 7) Naprawa istniejących chodników z kostki betonowej - przełożenie z uzupełnieniem ubytków w wysokości do 30%; 8) Naprawa istniejących wjazdów z kostki betonowej =- przełożenie z uzupełnieniem ubytków w wysokości do 30%; 9) Ułożenie krawężników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej; 10) Wykonanie ścieku trzyrzędowego z kostki betonowej; 11) Ustawienie obrzeży trawnikowych na posypce cementowo-piaskowej; 12) Ręczne wyrównanie terenu; 13) Obsianie trawą; 14) Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych; 15) Regulacja włazów kanałowych; 16) Wykonanie płaszczyzn z płyt ażurowych EKO na podsypce cementowo-piaskowej; 17) Podbudowa z kruszywa łamanych o gr. 5 cm; 18) Mechaniczne wykonanie koryta o grubości 18 cm; 19) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki; 20) Rozbiórka chodnika - płyty; 21) Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce C/P; 22) Rozbiórka krawężników; 23) Rowki pod krawężniki 30 na 30 cm; 24) Ława betonowa pod krawężniki betonowe z oporem; 25) Obrzeza betonowe na podsypce C/P na łukach o promieniu 10 m; 26) Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi; 27) Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi typu MEBA. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został w przedmiarze robót- zał.B, oraz STT zał. nr A, do SIWZ. Szczegółowy kosztorys wykonawcy składającego ofertę winien zawierać koszty jednostkowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wraz z podsumowaniem kosztów pośrednich, zyskiem i podatkiem VAT, zgodnie z opisem robót zawartym w przedmiarze zamieszczonym w BIP Gminy Michałowice w ogłoszeniu o przetargu.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Załączniki

Data zmiany: 21.05.2014
Jakaś informacja o zmianie
Data zmiany: 22.05.2014
Jakaś informacja o zmianie
Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski