Urząd Gminy Michałowice
12.05.2014 15:50

ZP.2712.28.2014

18
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kolonia Gmina Michałowice
Termin składania ofert: 27.05.2014 godzina: 10:00

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wraz z przepompownią i przewodem tłocznym w ul. Środkowej oraz w ul. Badylarskiej i Górnej ( kanał grawitacyjny wraz z przyłączami) Szczegółowy zakres robót: Kanalizacja sanitarna - kanał sanitarny dn. 200 w ul. Środkowej z rur PVC kl. S ze ścianką litą , mb.745 - odnogi boczne dn. 160 z rur PVC kl. S mb. 62 - przyłącza ze studnią inspekcyjną dn. PVC 425 szt. 8 - przepompownia ścieków z zasileniem energetycznym kpl.1 - przewód tłoczny z rur wodociągowych PVC dn. 90 mb. 173 - kanał sanitarny grawitacyjny dn. 200 w ul. Badylarskiej i Górnej mb 243 - przyłącza ze studnią inspekcyjną dn 425 szt. 6 - odnogi boczne dn. 160 z rur PVC kl. S mb. 31 UWAGA!!! Po zakończeniu robót teren wokół budowy wraz z drogami, w których kanalizacja została wybudowana odtworzyć do stanu pierwotnego. Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice. zalecenie Zamawiającego : przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym dróg, poboczy oraz możliwości wybudowania przyłącza na danej posesji.
1) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy.
2) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice.
3) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne.
4) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. 2.2 Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: STWiORB: załącznik nr A dokumentacji projektowej: załącznik nr B 2.3. Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić bezpieczną organizację prac,
b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę,
c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,
d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu,
e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,
f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej,
g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części,
h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zmian.).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Załączniki

Data zmiany: 19.05.2014
Uwaga! dnia 19.05.2014 Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 18
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski