Urząd Gminy Michałowice
13.05.2014 15:35

ZP.2712.29.2014

1
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha, ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Regułach oraz w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, gm. Michałowice
Termin składania ofert: 28.05.2014 godzina: 10:00

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha w Regułach średnicy 110 PVC o długości 258mb wraz z uzbrojeniem oraz budowa 5 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej włącznie zgodnie z projektami zał. 8;
b) budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Regułach średnicy 110 PVC o długości 122mb wraz z uzbrojeniem oraz budowa 6 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej włącznie zgodnie z projektami zał. 9;
c) budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii średnicy 110 PVC o długości 722mb wraz z uzbrojeniem oraz budowa 5 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej włącznie zgodnie z projektami zał. 10. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się w terenie ze stanem istniejącym nawierzchni dróg w celu ustalenia w jakiej technologii jest wykonana i w takiej należy ją odtworzyć po zakończeniu robót budowlanych. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy (urządzenie placu budowy).
2.1. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 8, 9 i 10 do SIWZ.
2.2. Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru. Zakres rzeczowy prac objętych niniejszym opracowaniem wykonywać i odbierać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wspólną dla niniejszego opracowania oraz opracowania pt. Projekt budowlany instalacji technologicznych i sanitarnych) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe).
2.3. Prawa autorskie.Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z autorem opracowania. Dokumentacja tak w całości jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie.
2.4. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 8, 9 i 10 do SIWZ.
2.5. Roboty mają być wykonane zgodnie z ST załączniki 8, 9 i 10 do SIWZ.
2.6. Wymienione w dowolnej części SIWZ nazwy, marki materiałów i wyrobów nie są obligatoryjne dla wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania Zamawiającemu innych urządzeń wyrobów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych równoważnych z parametrami materiału, urządzenia/wyrobu wymienionego w projektach, SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
2.7. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z istniejącym terenem, w celu prawidłowego przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2.8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia.

2.9. Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić bezpieczną organizację prac;
b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę;
c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;
d) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;
e) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty wody i energii elektrycznej, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;
f) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski