Urząd Gminy Michałowice
03.11.2008 15:49

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-90/08

wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Gminy

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie gminy w wersji elektronicznej w pliku Microsoft Excel zestawienie sieci do oznakowania stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie gminy na podkładzie mapowym opracowany projektu organizacji ruchu uzgodnić zgodnie z wymaganiami przewidzianymi prawem i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie Rozliczanie prac nastąpi na podstawie protokołu za wykonane i odebrane w całości elementy prac projektowych. Usługa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181), Przed złożeniem ofert Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem oznakowania.
 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 14.11.2008 r., godz. 10:00 

Załączniki

Data publikacji: 03.11.2008 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Mąkal