Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.01.2008 13:07

Zapraszamy do składania ofert na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie gminy Michałowice

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Michałowice zaprasza Oferentów do składania ofert na:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie gminy Michałowice"

 

Termin realizacji zamówienia:do 30 grudnia 2008 roku.
 

Zakres usługi obejmuje: nadzór nad pielęgnacją zieleni przyulicznej i na innych terenach gminnych - tj. nad cięciami sanitarnymi i technicznymi, wycinką drzew z frezowaniem karp, pielęgnacją drzew pomnikowych w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie i Alei Starych Lip w Komorowie Wsi oraz na terenie Parku w Regułach (chronionego odrębnymi przepisami -pod nadzorem Konserwatora Zabytków) oraz nad pielęgnacją zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej w Pęcicach (I i II), Opaczy Kolonii Michałowicach i Komorowie ww. . Inspektor nadzoru kontroluje i rozlicza wykonywane prace.
 

Wymagana jest jednokrotna obecność inspektora nadzoru na terenie gminy w każdym tygodniu, oraz w przypadku uzasadnionej konieczności - także na wezwanie.
 

Cena oferty:należy ją podać w formie ryczałtowej za 1 miesiąc oraz za 10,5 miesiąca łącznie, w okresie od luty 2008 roku do 30 grudnia 2008 roku tj. 10,5 miesiąca x cena ryczałtowa za jeden miesiąc brutto (z wyszczególnieniem podatku VAT).
 

Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, pok. nr 16do godziny ll00 w dniu 15 luty 2008r.
Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją zieleni wysokiej iniskiej na terenie gminy Michałowice w roku 2008"
 

Do oferty należy dołączyć:

-   aktualny wypis z rejestru firmy lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pielęgnacją drzew wraz z możliwością nadzorowania prac przy drzewach będących pomnikami przyrody lub rosnących na terenach obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena (o wadze 100%).

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać:

pod numerem: (022) 723-93-35 - u Pani Joanny Tuligłowicz lub Pana AndrzejaŁuszczyńskiego

Data publikacji: 15.01.2008 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Karolina Mąkal