Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.01.2008 15:43

ZP.3402-05/08

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG I ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 
2.1 remont masą z recyklera za cenę l m2 do 4 cm 
2.2 remont masą z recyklera za cenę l m2 powyżej 4 cm każdy następny l cm 
2.3 remont masą z otaczarki za cenę 1 m2 do 4 cm 
2.4 remont masą z otaczarki za cenę 1 m2 powyżej 4 cm, każdy następny 1 cm 
2.5 wbudowanie masy z asfaltobetonu przy użyciu rozściełacza za cenę 1t 
2.6 remont rakowin i spękań emulsją asfaltowa i grysami do 3cm cena l m2 
2.7 remont ubytków tłuczniem i klińcem przy głębokości powyżej 8 cm i powyżej 3 cm w przypadku naprawy emulsją asfaltową za każdy 1 cm 
2.8 regulacja zasuw wodociągowych i gazowych cena za jedną szt. 
2.9 regulacja studzienek kanalizacyjnych cena za jedną szt. 
2.10 regulacja kratek ściekowych cena za jedną szt. 
Oferent winien wykonać kosztorys ofertowy w oparciu o szacunkowe ilości robót przewidziane do remontu, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi.   

 

Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 27.02.2008r., godz. 10:00

Załączniki

Data publikacji: 23.01.2008 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal