Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.02.2008 14:56

Zp.3402-12/08

Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe- ogródki jordanowskie na terenie Gminy Michałowice w roku 2008

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji zieleni wysokiej i niskiej na terenie Gminy Michałowice oraz wykonywanie robót porządkowych w ogródkach jordanowskich. Wymienione prace mają polegać na: koszeniu terenów zieleni miejskiej i nieużytków grabieniu, wywozie i utylizacji skoszonej trawy i chwastów; odchwaszczaniu nawierzchni chodnikowych i rowerowych wraz z wywozem chwastów; wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych, chirurgii drzew, wycince, eliminacji kolizji z siecią energetyczną; uzupełnianiu i poprawianiu mocowań palikowań młodych drzew; uzupełnianiu ubytków kory i ziemi pod roślinność niską; wykonywaniu, w ogródkach jordanowskich prac porządkowych, takich jak: koszenie trawników, pielenie krzewów, oczyszczanie nawierzchni placów zabaw wraz z ciągami komunikacyjnymi, grabienie, zbiórka i utylizacja suchych liści, 
Szczegółowy zakres prac i warunki techniczne wykonania zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy będącej załącznikiem nr 4 do siwz 

 

Miejsce i termin składania wniosków: 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 19.02.2008r., godz. 10:00

Data publikacji: 04.02.2008 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Karolina Mąkal