Urząd Gminy Michałowice
02.11.2010 15:00

Rozstrzygnięcie ZP.3401-62/10

Zamawiający - Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej polegającej na: Wykonaniu progów spowalniających na terenie Gminy

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej
14.000 euro


Zamawiający - Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:
Wykonaniu progów spowalniających na terenie Gminy.
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie 3-ch progów typu 16a na ul. Rumuńskiej w Michałowicach Osiedlu
• wykonanie 2-ch progów typu 16a na ul. Dębowej w Michałowicach Osiedlu
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
w załączeniu właściwy przedmiar (ozn. jako zał. A)
 

2. Termin realizacji zamówienia:

30 listopada 2010 r.
 

3. Cena oferty:

Cenę należy podać netto oraz brutto wraz z podatkiem VAT.
 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

• cena (o wadze 100%)
 

5. Ofertę należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, pok. nr 16
do dnia 08.11.2010 r. do godz. 10.00

Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

Wykonanie progów spowalniających na terenie Gminy
Nr sprawy ZP.3401-62/10
Nie otwierać przed 08.11.2010 r., godz. 10.00

 

6. Do oferty należy dołączyć:

• aktualny wypis z rejestru firmy lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny ozn. nie starszy niż 3 miesiące licząc od daty składania ofert) – w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
• kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do
Izby Inżynierów;


7. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać:

Pan Stanisław Kłos: Tel. 22 723-81-78 wew. 109


Uwaga:
Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.


Z poważaniem

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Załączniki

Data publikacji: 02.11.2010 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Borecka