Urząd Gminy Michałowice
16.03.2011 17:35

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.13.2011

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia niżej wymienionych ulic: ul. Janowskiego - plac Paderewskiego Komorów oś, ul. Ciszy Leśnej, ul. Pruszkowskiej (od ul. Reja do ul. Poprzecznej) w Granicy, ul. Zielona Polana w Pęcinach Małych, ul. Zielona w Regułach, ul. Zaciszna w Regułach, ul. Graniczna w Regułach, ul. Topolowa w Michałowicach, ul. Sportowa-ul. Rekreacyjna w Nowej Wsi. Szczegółowo zakres zamówienia określa załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ). Oferta wykonawcy ma obejmować wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w zał. A do SIWZ. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty wynikające ze wskazanego w zał. A do SIWZ zakresu zamówienia, jak również inne koszty niezbędne do realizacji zadania. W szczególności należy uwzględnić: wszelkie koszty związane z uzyskaniem map do celów projektowych, uzyskaniem uzgodnień, wykonaniem projektów organizacji ruchu na czas budowy. W dokumentacji kosztorysowej, tam gdzie okaże się to konieczne, należy uwzględnić również koszty odtworzenia nawierzchni dróg.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2011 godzina 13:00

Załączniki

Data publikacji: 16.03.2011 17:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Karolina Borecka