Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.09.2011 15:26

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.48.2011

Remont ulicy Al. Starych Lip Komorów Wieś

Numer ogłoszenia: 249919 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Al. Starych Lip Komorów Wieś ZP. 2712. 48.2011.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórka elementów drogowych - krawężnik, chodnik, zjazdy 2) rozbiórce istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej 3) frezowanie nawierzchni bitumicznej 4) ustawienie krawężnika, ze ściekiem przy krawężnikowym 5) wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej uzyskanej z rozbiórki 6) przebudowa progu zwalniającego 7) wykonanie rowów odparowych 8) wywiezienie odpadów na odległość do 5 km Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Przedmiar robót stanowi załącznik A oraz STWiORB -B do SIWZ Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z istniejącym terenem, w celu prawidłowego przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

Załączniki

Data publikacji: 20.09.2011 15:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Karolina Mąkal