Urząd Gminy Michałowice
23.09.2011 17:11

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.50.2011

Prefabrykacja podbudowy betonowej

Numer ogłoszenia: 253525 - 2011
Data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice , ul. Raszyńska 34/1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 022 7239335, 7239332, faks 022 7238178.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prefabrykacja podbudowy betonowej Nr sprawy: ZP. 2712.50.2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na prefabrykacji podbudowy betonowej zgromadzonej przy ul. Granicznej w Regułach, a następnie zgromadzenie jej na oddzielnych pryzmach. Zakres robót obejmuje : - pokruszenie gruzu betonowego w ilości 280 m3 - pokruszenie kory asfaltowej w ilości 250m3 - wywiezienie we własnym zakresie koło 250m3 odpadów powstałych przy kruszeniu gruzu betonowego i kory asfaltowej - wyrównanie terenu o powierzchni 9 000m2 - rozbiórka ogrodzenia z siatki długości 360m Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Gruz betonowy należy skruszyć tak, aby otrzymać tłuczeń betonowy o frakcji 0-50 mm. Korę asfaltową należy skruszyć tak, aby uzyskać destrukt asfaltowy o frakcji 0-28 mm. Prze kruszony materiał zgromadzić na oddzielnych pryzmach. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie celem zapoznania się ze stanem faktycznym zgromadzonego materiału oraz stanem technicznym placu składowania. (Zamawiający nie zapewnia możliwości doprowadzenia energii elektrycznej oraz bazy na garażowanie sprzętu). Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane i odebrane roboty..

Załączniki

Data publikacji: 23.09.2011 17:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Karolina Mąkal